נושאים

אמונה בשעת משבר - פרק ראשון שיעור שלישי

 

 

פרק ראשון: הגדרה חוזרת של מושג האמונה

 

1. מאמרי הראיה, ח"ב, עמ' 486

כשאנו באים ללמוד את למודי האלהות, את החקירה הדתית בדרך רציונלית חקרנית, אנו מוצאים בסוף הלמוד, שאין לו לאופן למוד זה שום ערך בפני עצמו. כי אם בתור הכנה והקדמה ללמוד האמיתי

 

2. שם, עמ' 488

הפילוסופיה האמתית, באה להסיר ולשלול את החיוב האנושי הגס, המעיב על התכן האלהי, ובזה היא מפנה מקום לאותו החיוב האמתי המחויב.

 

3. שם, עמ' 486

ורק בבואנו להבין את הדבר כאופן פשוט וטבעי, אנו בטוחים שנגיע להבנת האמת הברורה. רק אז כשנאזין להד קולה של שירת הנשמה הישראלית, תשמענה אזנינו דברים אמתיים. הנובעים מהמקור העצמי הישראלי

... כאשר נתבונן גם בהשקפה קלה על פני איזה איש שהוא, נמצא תכף כי בנפש האדם פנימה נמצאת תכונת האמונה. ואנו רואים כי ממעמקי הנפש היא חודרת אלינו, ככל דבר וכח טבעי, המוכרח להתגלות ולהשלים את התעודה והתכלית.

 

4. עולת ראיה, ח"א, עמ' שלז

גדר האמונה בכללה הוא, שאמתת הענין הנודע קבועה בקרבו, לא מצד הידיעה לבדה כי אם מצד מנוחת הנפש הגמורה כשהוא מקבל אותה בקבלה שלמה, מבלי שיסתער בו מאומה נגד זה.

 

5. שם, עמ' שלח

וכן אמר חבקוק הנביא: וצדיק באמונתו יחיה, כי מצד הטבע מציאות החיים היא קבועה בידיעה באדם שהוא חי, ובהיות מציאות החיים ענין נאהב בלב ומתקבל מאד על כן מונח תמיד בלב כל אדם הציור של האמנת החיים, והצדיק אמונתו כל כך דבוקה בלבבו ומושוה עם כל כחות נפשו, עד שתמיד היא שוכנת בפֹעל בלב ומשמשת עם כל פעולותיו, באין התנגדות כלל, ולא עכוב לשום פעולה ומחשבה, כמו שהרגש החיים, אע"פ שהוא תמיד בפעל בלב אינו מעכב שום פעולה ומחשבה.

 

6. סנהדרין, קב ע"ב

אמר ליה: מאחר דחכימתו כולי האי, מאי טעמא קא פלחיתו לעבודת כוכבים? אמר ליה: אי הות התם, הות נקיטנא בשיפולי גלימא, ורהטת אבתראי.

ובתרגום חפשי:

אמר לו [רב אשי למנשה]: מאחר שחכמתם כל כך, מדוע עבדתם לעבודת כוכבים? אמר לו [מנשה לרב אשי]: אילו היית אתה שם, היית אוחז בשיפולי גלימתך [מפשיל אותה], ורץ אחרי [לעבוד עבודת כוכבים].

 

7. יומא, סט ע"ב

אמר רב ואיתימא רבי יוחנן בייא בייא: היינו האי דאחרביה למקדשא, וקליה להיכליה, וקטלינהו לכולהו צדיקי, ואגלינהו לישראל מארעהון, ועדיין מרקד בינן. כלום יהבתיה לן אלא לקבולי ביה אגרא - לא איהו בעינן ולא אגריה בעינן... אותיבו בתעניתא תלתא יומין ותלתא לילואתא. מסרוהו ניהליהו. נפק אתא כי גוריא דנורא מבית קדשי הקדשים, אמר להו נביא לישראל, היינו יצרא דעבודת כוכבים.

אמרו הואיל ועת רצון הוא, נבעי רחמי איצרא דעבירה, בעו רחמי ואמסר בידייהו. אמר להו: חזו דאי קטליתו ליה לההוא כליא עלמא. חבשוהו תלתא יומי ובעו ביעתא בת יומא בכל ארץ ישראל ולא אשתכח... כחלינהו לעיניה ושבקוהו ואהני דלא מיגרי ביה לאיניש בקריבתה.

ובתרגום חפשי:

אמר רב או רבי יוחנן בייא בייא [השמעת קול של צעקה וקובלנה]: הרי הוא זה [אותו היצר הרע של עבודה זרה] שהחריב את המקדש, ושרף את היכלו, והרג את כל הצדיקים, והגלה את ישראל מארצם, ועדיין מרקד בינינו. כלום נתת לנו אותו [את אותו היצר של עבודה זרה] אלא כדי שנוכל להתגבר עליו ולקבל שכר - לא אותו אנו רוצים ולא את שכרו אנו רוצים... ישבו בתענית שלשה ימים ושלשה לילות. מסרו אותו [את היצר הרע של עבודה זרה] בידיהם [ובטלוהו]. יצא ובא כעין גור [אריות] של אש מבית קדשי הקדשים. אמר להם הנביא לישראל, זהו אותו היצר של עבודת הכוכבים.

אמרו, הואיל ועת רצון הוא, נבקש רחמים [גם] על [ביטול] יצר הרע של עריות. בקשו רחמים ונמסר בידיהם. אמר להם [אותו יצר של עריות]: דעו שאם תהרגו אותי יכלה העולם. אסרוהו [את יצר העריות למשך] שלשה ימים ובקשו [למצוא] ביצה בת יומה בכל ארץ ישראל ולא מצאו... [כיון שכך, לא הרגו אותו אלא רק] סמאו את עיניו ושחררו אותו, והועילו [בפעולה זו לכך] שלא יתגרה באדם [אותו יצר העריות] בקרובותיו.

 

8. איש האמונה הבודד, עמ' 32-31 הערה 20

החולשה בכל ההוכחות הרציונליות למציאות האלוקים, המצויות בשפע בתולדות הפילוסופיה, היא בכך שהן בדיוק מה שהפילוסופים התכוונו בהן - הוכחות הגיוניות מופשטות המנותקות מחוויות החיים היסודיות, אשר בהן נעוצות ההוכחות הללו. למשל, החוויה הקוסמית הוחלפה בהוכחה קוסמולוגית, החוויה האונטית הוחלפה בהוכחה אונטולוגית, וכו'.

... כשמכירים את האלוקים בתוך המציאות, הרי זו חוויה. כשמכירים את האלוקים באמצעות המציאות, הרי זו פעולה אינטלקטואלית.

... שעה שהחתן חובק את כלתו, כלום מבקשת היא הוכחה שהוא חי וקיים? הנפש המתפללת הדביקה באהבה ובהתלהבות באלוקים, כלום חייבת היא להוכיח שהוא קיים? כך שאל סרן קירקיגור בלעג, כאשר סיפרו לו שאנסלם מקאנטרבורי, אבי ההוכחה האונטולוגית המופשטת והסבוכה ביותר, עשה ימים רבים בתפילה ובתחנונים למען יזכה לעדות רציונלית על מציאות האלוקים. 

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]