נושאים

אמונה בשעת משבר - פרק שני

 

 

פרק שני: אמונה מתחת לתנור

 

1. בראשית יז, פס' א

וַיְהִי אַבְרָם בֶּן תִּשְׁעִים שָׁנָה וְתֵשַׁע שָׁנִים וַיֵּרָא ה' אֶל אַבְרָם וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲנִי אֵל שַׁדַּי הִתְהַלֵּךְ לְפָנַי וֶהְיֵה תָמִים

 

2. רש"י שם

אני אל שדי - אני הוא שיש די באלהותי לכל בריה

 

3. צדקת הצדיק, קפט

ופירש הרבי ר' בונם זצ"ל, שיש די בבריאה זו להכיר אלהותו יתברך על ידו).

 

4. קול מבשר, ח"א, פרשת ואתחנן אות יא

ובקשתם משם את ה' אלקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. וגם שמעתי עוד מפי אדמו"ר זצוק"ל מפרשיסחא, ובקשתם 'משם', היינו, כל החכמות והחקירות להשיג ה' ויחודו - נקרא 'משם'. היינו, ממקום אחר. אבל האמת לאמתו - הוא במקומו ממש, היינו בלבו. שכאשר יטהר מדותיו כראוי... אז ימצא בלבו אלהותו יתברך. וזהו המציאה, שתדע שיש לך לבקש ולחפש ולדרוש - בכל לבבך ובכל נפשך

 

5. רמתים צופים, תנא דבי אליהו, פ"ב אות כז

כי מצד שנשמתינו ודעתינו הוא מהתורה... אין אנו צריכים לחקירות הפילוסופים... וכמו שכתב בספר הישר לרבינו תם וזה לשונו כאשר הנפש זכה ולטושה יראה ממנה אל הבורא יתברך ויתעלה, כי אין אחרי הנפש כלום רק הבורא יתברך עד כאן לשונו.

ועוד שמעתי מפה קדוש של אדמו"ר זצוקללה"ה מפרשיסחא ובקשתם משם את ה' אלהיך כי תדרשנו בכל לבבך. שזהו הוא המציאה שלך שתדע שאין לדרוש רק מלבבך האלהות. כי מילת משם היינו מאותו הדבר שהוא חוץ ממנו - מכל הבריאה, ואחר כך תמצא ותדע שאין לך לדרוש רק מלבבך...

וכן שמעתי מכבוד אדמו"ר הרב הקדוש מורנו יצחק מאיר זלה"ה מקהילת קודש גור, בפרשת יתרו שאמר על מאמר ויואל משה וגו' שנתן בנו הראשון לעבודה זרה... הענין הוא שקודם מתן תורה היה השגת האלהית רק על ידי פילוסופיא וחכמות ואצטגנינות כידוע לכל... ויתרו רצה לזכות את בני ביתו, ולזאת רצה שיתן משה רבינו ע"ה בנו לעבודה זרה. היינו שירד לתוך ענין העבודה זרה, וילמוד עמו שישיג גם הוא אחדות ה' יתברך באמת. וזהו שאמרו שנתן בנו לעבודה זרה וכו' וזה היה קודם מתן תורה. אבל לאחר מתן תורה שנשמתם נאצל מכח התורה... על כן שוב אין צריך לשום חקירה פילוסופית ולא לחכמת יתרו, רק לטהר המדות על פי תורה ולזכות ולהזדכך גופו מחומריותו. אז יאיר בתוכו נשמתו אשר הוא חלק אלהי וכו' והוא ענין הרוח הקודש

 

6. שמחת ישראל, ישראל ברגר, עמ' מז

היה מרגלא בפומיה [דבר זה היה רגיל בפיו של]  הרב הקדוש  ר' חנוך העניך מאלכסנדר ז"ל, לומר בשם רבו הרב הקדוש הרבי ר' שמחה בונים ז"ל, שאמר אשר כל אברך בנוסעו פעם הראשון אל הצדיק, ולהסתופף בצל החסידים, צריך לידע המעשה מרבי אייזיק ר' יעקעליס מקרקוב, שבנה הבית הכנסת בקרקוב הנקרא בית הכנסת של ר' אייזיק ר' יעקעליס. וזהו: 

כי הר' אייזיק ר' יעקעליס חלם כמה פעמים שיסע לפראג, ושם סמוך לחצר המלך תחת הגשר יחפור בארץ וימצא אוצר גדול ויתעשר. הוא נסע לפראג ובבואו שמה הלך אל הגשר אשר אצל חצר המלך. אבל שם עמדו אנשי חיל ההולכים על המשמר לילה כיום, והיה ירא לחפור בארץ ולחפש במטמונים. אבל מרוב צערו כי עמל כל כך בדרך רחוקה, ועתה ישוב לביתו בחוסר כל, היה הולך כל היום סמוך לגשר אנה ואנה, תפוש במחשבותיו, וכשחשכה הלך אל האכסניה לנוח. וביום השני וכן ביום השלישי שוב בא בבוקר בבוקר אל המקום הזה, וטייל שם כל היום, ולפנות ערב הלך לאכסניה. השר העומד שם בראש אנשי חיל שומרי ראש המלך, בראותו יום יום כי איש יהודי הולך שחוח ותוארו כעני המעוטף בצער ויגון, סובב סובב אצל הגשר כל הימים, קראו אליו ושאלו בדברים רכים: "מה אתה מחפש ועל מי אתה ממתין זה כמה ימים במקום הזה". סיפר לו כל הענין, כי כמה לילות רצופים חלם כי כאן טמון אוצר גדול, ולמטרה זאת בא לפראג ברוב עמל וטורח. אז פתח השר את פיו שחוק ואמר לו: "האם היה כדאי שתיסע דרך רחוקה כל כך על ידי חלום, מי זה אשר יאמין לחלומות?! הלוא גם אני בחלומי אמרו לי שאסע לעיר קרקוב ושם נמצא אחד הנקרא בשמו אייזיק ר' יעקעליס, ואם אחפור שם בבית היהודי אייזיק ר' יעקעליס  תחת התנור וכיריים, אז אמצא אוצר גדול. אבל הכי אתן אומן לחלומות אשר שווא ידברו, ולנסוע בשביל זה לקרקוב. ואתה עשית שטות כזה לבא לכאן?!".  ויהי כשמוע רבי אייזיק ר' יעקעליס דברי השר, הבין כי עיקר ביאתו לכאן היה למען ישמע דברים אלו ושידע כי האוצר נמצא לא כאן רק בביתו, וכי עליו לחפור ולבקש במטמונים בביתו ושם ימצא האוצר. חזר ונסע לביתו וחיפש ומצא בביתו תחת התנור וכיריים את האוצר ונתעשר, ובנה בהונו הבית הכנסת הנודעת בשם בית הכנסת של ר' אייזיק ר' יעקעליס.

כן הדבר, כל אברך צריך לידע כי על ידי בואו אל הצדיק והרבי, נתוודע לו שהאוצר אין לו לחפש אצל הרבי רק בביתו. ויהי בנוסעו לביתו שם יחפש ויחפור עד מקום שידו מגעת, ויגעת ומצאת תאמין, כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו, אצלו ממש והבן 

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]