נושאים

אמור תרלח קטע ראשון

אכן, יסוד הטהרה הוא בעשרה המאמרות הקיימות ממילא בתוך המציאות. אלא שכאשר יסודות רוחניים אלו פוגשים במציאות, האמרות הללו מתלכלכות ומאבדות את טהרתן. ירידה זו מטהרה מוחלטת אל תוך המציאות החומרית, היא גם הבסיס להתפתחותם של הרשעים המאבדים את העולם משום שניתן בעשרה מאמרות ולא במאמר אחד.

 

שפת אמת ספר ויקרא - פרשת אמור - שנת תרל"ח קטע ראשון

 

במד' אמרות ה' א"ט כו'. פי' שע"י כח מאמרות הבורא ית' יכולין למצוא הטהרה בכל מקום כי הכל בא מעשרה מאמרות ואמרות ה' טהורות כסף צרוף. אמנם כשבא בעוה"ז נדבק בהנבראים תערובת טומאה וצריך בירור מ"ט פנים טהור מטמא. וז"ש בעליל לארץ מזוקק כו'. וכיון שניתן בחי' בירור זה לבנ"י. לכן מבקש דהע"ה אתה ה' תשמרם לאשר המה מכניסין עצמם בעומק הזה לברר מאמרי הבורא ית'. וזאת עבודת האדם. ז"ש אמור ואמרת כי המאמרות נשתנו ממדרגה למדרגה. מבחי' הנותן להמקבל. לכן ואמרת אליהם בבחי' אחרת. וגם שלא ליחס דבר מגונה למאמר עליון כפל ואמרת שבהתדבקות עליון במאמר ראשון אין טומאה כלל. וע"י השתלשלות ממאמר למאמר כו' באים אלה הבחי'. לכן איתא והלא במאמר א' יכול להבראות. ובא התשובה כדי להפרע כו' דבמאמר א' לא הי' סט"א כלל:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]