נושאים

בעל שם טוב לפרשת ויגש - ויגש אליו יהודה

בעל שם טוב על התורה פרשת ויגש - ויגש אליו יהודה

 

תולדות יעקב יוסף בראשית פרשת ויחי

ונ"ל, דשמעתי ממורי פירוש הפסוק ויגש אליו יהודא ויאמר בי אדוני וגו' (בראשית מד, יח), דאיתא בברכות (לב א) לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כן יתפלל וכו', ובמסכת ע"ז (ז ב) איכא דסבירא לי' איפכא וכו'. וביאר, דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, דכתב הרמב"ן כי כח הפעל במפעל, ובריאת העולם כולו כהדין קמצא דלבושי' מניה וביה, ובכל מיני צער שם יש ניצוץ הקדוש ממנו יתברך, אלא שהוא בתוך כמה לבושים, וזהו ענין ז' הנערות הראויות לתת לה מבית המלך (אסתר ב, ט). וכאשר יתן לב להבין שגם כאן הוא ית' אתו עמו, אז הוסר ונתגלה הלבוש, ונתבטל הצער וכו'. וזה שאמ' יסדר שבחו, שזהו שבחו שמלא כל הארץ כבודו, ובכל צרתם לו צער, אז לא צער ויתפלל, כי ממילא יתבטל הצרה אחר שיודע לסדר שבחו בענין הנ"ל, [בסוד תכין לבם תקשיב אזניך (תהלים י, יז) ששמעתי ממורי גם כן, עיין במקום אחר מזה]. ומר ס"ל יתפלל תחלה, והוא על ידי שמאמין שהשם יתברך שם הוא גם כן, ואז יוכל לסדר שבחו. ודפח"ח.

ובזה יובן ויגש אליו יהודא, הודאה ושבח לו ית', ויאמר בי אדוני, כי כל צער הוא בתוך שם זה, וכאשר יגש אליו הודאה ושבח הנ"ל, נתבטל הצער, ודברי פי חכם חן.

ובזה יובן ויחי יעקב בארץ מצרים, ר"ל מן המצר קראתי י"ה (תהלים קיח, ה), דהיינו שנתן לב להבין כי חי החיים שהוא נקרא יעקב, שבכל עקב ושפלות שם הוא ית' אשכון את דכא (ישעיה נז, טו), והוא בארץ מצרים, בכל מיני צער ומצר. והוא תואר י"ז שנה, מספר שם הקדוש אהו"ה גימטריא י"ז, שם של חסדים וגבורות, והטוב המגיע לאדם הוא החסדים, והצער הוא מצד הגבורות, א"כ שם שמו ית' שוכן, וזהו ויחי שנתבטל אז הצער כשנותן דעתו להבין זה, והבן.

 

תולדות יעקב יוסף שמות פרשת ויקהל

הגם שיש בזה ענין פנימי, כמו ששמעתי ממורי ענין וידוי אשמנו, שהמלך בעצמו כסות ולשון שינה, ובא לכבוש המלכה וכו', ודי בזה למבין, והוא דבר גדול, כאשר קבלתי ממורי שבכל צער האדם בגשמי וברוחני, שאם נותן לב שגם בזה הצער הוא הש"י בעצמו, אלא שהוא דרך לבוש, וכאשר נודע לו זה הוסר הלבוש ונתבטל הצער וכל גזירות רעות, והאריך בזה, ודפח"ח.

וכאשר שמעתי ממנו ג"כ ענין ה' אלפין אמר אויב ארדוף אשיג אחלק, שאלופו של עולם הוא כאן בהסתר, ודפח"ח. א"כ זהו עיקר השבח והשירה, שהיו סוברים בגלות מצרים שהוא אויב, ועכשיו שהרגישו שהוא עצם יתברך נעשה מן אויב אוהב, וזהו עצמות הגאולה, והוא בכל אדם ובכל זמן, והוא סוד גלות מצרים שיש בכל אדם ובכל זמן מן המיצר קראתי י"ה (תהלים קיח, ה), ובצר הרחבת לי (תהלים ד, ב), שזהו הגאולה עצמו, והבן. ושפיר יש שייכות להשירה אמר אויב ארדוף אשיג, וק"ל.

 

תולדות יעקב יוסף בראשית פרשת בראשית

לבאר זה נ"ל, דכתבתי לקמן מ"ש בתיקונים (תכ"ו ע ב) אני ה' לא שניתי (מלאכי ג, ו), אבל לגבי חייביא אשתני הקדוש ברוך הוא ואסתתר בכמה לבושין, ובכמה כסויין, ובכמה קליפין, דאינון תהו ובהו וחשך וכו', וז"ש אסתירה פני מהם (דברים לב, כ), אבל אינון דתליין מני' ומשכינתי' לא אשתני לעולם וכו', יעו"ש. הרי שיש כמה לבושין וכסוין שהקדוש ברוך הוא מסתתר בהם.

אמנם כתבתי לקמן דשמעתי ממורי זלה"ה, שאם ידע האדם שהקדוש ברוך הוא מסתתר שם, אין זה הסתרה, כי נתפרדו כל פועלי און. וז"ש ואנכי הס"תר אסת"יר פני מהם (עי' דברים לא, יז - יח), ר"ל שיסתיר מהם שלא ידעו שהקדוש ברוך הוא שם בהסתרה זו וכו', ודפח"ח.

וכיוצא בזה שמעתי ממנו כי ר"ת אמר אויב ארדוף וגו' (שמות טו, ט), ר"ת הם ה' אלפין, ששם אלופו של עולם מסתתר, בסוד שם סא"ל וכו', ודפח"ח.

ואחר שידע אדם כלל זה שהוא כלל גדול, שאין שום מסך מבדיל בינו לבין אלדיו, בשעת תורה ותפלה גם שיעלו לפניו כמה מחשבות זרות שהם לבושין וכסוין שהקדוש ברוך הוא מסתתר שם, מכל מקום אחר שידע אדם שהקדוש ברוך הוא מסתתר שם אין זה הסתרה, וכנ"ל.

והנה הש"נה גימטריא שט"ן, רק שיש א' יותר. כי א' הוא אלופו של עולם מסתתר שם גם כן, וכנ"ל.

ובזה יובן בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. ר"ל אחר שידע יוסף בראש השנה, כי הש"נה גימטריא שט"ן ועוד א' יותר, שהוא אלופו של עולם שהוא ראש השנה, שמסתתר גם בקליפין שהוא שט"ן, בסוד ומלכותו בכל משלה (תהלים קג, יט), להכניע הקליפות, ושפיר הוא ראש השנה, אז כשידע זה נתפרדו כל און, שהיו הקליפות בית האסורים להשכינה, כך בגשמי יצא יוסף מבית האסורין כששבר הקליפות ממש בידיעה זאת. וזש"ה ע"דות ביהוסף (תהלים פא, ו), ע"י דעת זה ניתוסף לו ה' שיהי' נקרא יה"וסף, סוד הדעת שהוא יה"ו כנודע, וזה שמו בצאתו על ארץ מצרים, והבן.

 

מקור מים חיים בראשית פרשת ויגש הערה ה

ובהיכל הברכה פרשת ויגש דף רנ"ח ע"א העתיק זה וזה לשונו, ומר סבר יתפלל תחילה, כי שמעתי ממורי כי בידיעת אדם שה' יתברך מלא כל הארץ כבודו, וכל תנועה ומחשבה, הכל ממנו יתברך, אז בידיעה זאת יתפרדו כל פועלי און, ויראה שאין שום מחיצה מבדיל בינו יתברך ובין האדם, ובאמת כמה פעמים צריכין להתפלל על זה תחילה שיזכהו ה' להאיר עיניו שיקבל הכל באהבה, ושיראה ויאמין ששם אתו עמו ה' יתברך, ואחר כך כשיסדר שבחו ממילא נהפך הכל לטוב, וכאשר שמעתי ממורי שאמר לאדם אחד תקבל כל הבא עליך באהבה ואז יהיה לך עולם הזה ועולם הבא, והשיבו שיתפלל שיתן ה' יתברך כח לקבל הכל באהבה, והשיב אמת אמרת שצריכין להתפלל על זה, וזהו טעם מאן דאמר יתפלל ואחר כך יסדר שבחו, ובזה יובן ויגש אליו יהודה, הודאה ושבח לו יתברך, ויאמר בי אדוני, כי כל צער הוא בתוך שם זה, וכאשר יגש אליו הודאה ושבח, אז ואל יחר אפך, כי נתבטל הצער, ודברי פי חכם חן, עד כאן לשונו

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]