נושאים

בעל שם טוב לפרשת ויחי - יעקב אבינו לא מת

בעל שם טוב לפרשת ויחי - יעקב אבינו לא מת

 

תלמוד בבלי מסכת תענית דף ה עמוד ב

רב נחמן ורבי יצחק הוו יתבי בסעודתא, אמר ליה רב נחמן לרבי יצחק: לימא מר מילתא! אמר ליה, הכי אמר רבי יוחנן: אין מסיחין בסעודה, שמא יקדים קנה לושט ויבא לידי סכנה. בתר דסעוד אמר ליה: הכי אמר רבי יוחנן: יעקב אבינו לא מת. - אמר ליה: וכי בכדי ספדו ספדניא וחנטו חנטייא וקברו קברייא? - אמר ליה: מקרא אני דורש, שנאמר ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה' ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים, מקיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים - אף הוא בחיים.

 

בעל שם טוב בראשית פרשת ויחי אות ו

ויגוע ויאסף אל עמיו. וברש"י ומיתה לא נאמר בו ואמרו רבותינו ז"ל (תענית ה' ב) יעקב אבינו לא מת, הנה ידוע מאדוני אבי זקני הבעל שם טוב נשמתו עדן זללה"ה שהתורה נקרא יעקב כמו שאמר על יעקב אבינו לא מת, היינו שהתורה הוא נצחיית ואינה בטלה לעולם: (דגל מחנה אפרים פרשת ויגש)

 

בעל שם טוב בראשית פרשת ויצא אות ט

והנה יעקב הוא בחינת התורה עצמו, וזהו שכתוב (בראשית כ"ז, כ"ב) הקול קול יעקב, וכתיב (מיכה ז', כ') תתן אמת ליעקב, שהתורה נקרא אמת, ואם כן יעקב יכול לברר במקומו מה שאדם אחר צריך לילך במעשה, כי תלמוד תורה כנגד כולם, ולכך קיפל ליעקב כל ארץ ישראל תחתיו, דהיינו שיברר במקומו על ידי עסק התורה, שהוא כנגד כל העולם, וזהו ופרצת ימה וקדמה, רצה לומר במקומך תברר כל ניצוצין שיש בארבע רוחות העולם, ולא יצטרך לנסוע ממקום למקום, להיות נטרד בעסק פרנסתו, וכיוצא בזה, לברר שם על ידי הילוכו ממקום למקום כי תלמוד תורה כנגד כולם, וזהו שהאריך בש"ס (שבת קי"ח ב) לא כאברהם שכתוב בו קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה, הרי שהוצרך להתהלך בארץ ממקום למקום כדי לברר, מה שאין כן ביעקב נאמר הארץ אשר אתה שוכב עליה שם נפלו כל הניצוצין וכו': (כתונת פסים פרשת בהעלותך דף ל"ה ע"ב וע"ג, צפנח פענח דף קי"ד ע"א)

 

דגל מחנה אפרים במדבר פרשת מסעי

והנה קבלתי אלים ראשי תיבות יעקב אבינו לא מת והוא מרמז על בחינת אמת כי קושטא קאי (שבת ק"ד א) ואינו בטל לעולם ולכך יעקב שהוא מדת אמת לא מת (תענית ה' ב) שהוא חי וקיים לעולם והוא שמרמז הפסוק ויסעו ממרה היינו שישראל הסיעו עצמם מן מים המרים שהוא דרך השקר, ויבואו אלימה כמו לאלים היינו לבחינת יעקב אבינו לא מת שהוא בחינת אמת וכשבאו לזה הדרך לטעום טעם מתיקות התורה אז ושם שתים עשרה עינות מים היינו שהיו שנים עשר שבטים והיו כל אחד מוצא בתורה מעיין נובע מקור חכמה איך לעבוד ה' יתברך ברוך הוא כל אחד לפי בחינתו ושבעים תמרים היינו זכו לבחינת סוד גימטריא שבעים והשיגו רזי התורה ויחנו שם ועל ידי זה היה להם חיות וקיום והבן:

 

דגל מחנה אפרים דברים פרשת ואתחנן

דהנה אא"ז זללה"ה אמר על הגמרא (תענית ה' ב) יעקב אבינו לא מת שהוא רמז על התורה הקדושה שלא תבטל לעולם שהיא נצחית, ואמרתי לסיים על דרך זה גם שאר דבריהם זכרונם לברכה שמקשה הגמרא וכי בכדי חנטו חנטייא היינו שבאמת אנו רואים במורגש שיש ביטול להתורה כגון סיפורי מעשיות מה דהוי וכעת אין ותירץ מקרא אני דורש כי הנני מושיעך וגו' את זרעך מארץ שבים (ירמיה ל', י') מקיש הוא לזרעו מה זרעו בחיים אף הוא בחיים עד כאן לשונו והיינו כשאנו דורשים איזה מקרא על כרחך אנו מקשים ומבטלים אותו לגמרי בקושיות עד שבא לדרשות רבים וענפי התורה המתפשטים מהפסוק ההוא וזהו מתוך הקושיא שבתחילה היו משברים ומבטלים הפסוק לגמרי שמתפשטים להרבה פשטי תורה ולימודים היוצאים משם וזהו בחינת זרעו היינו שנולד מן התורה ונתרבה מן המקרא וזהו מקיש הוא היינו התורה לזרעו מה זרעו בחיים היינו אין לו ביטול רק אדרבה ניתוסף בכמה פנים כך הוא עצמו בחיים אף שנראה שיש לו ביטול בודאי היא נצחית והמשכיל יבין:

 

תורת המגיד ש"ס תענית (מאור עינים, ליקוטים)

יעקב אבינו לא מת [ה ב], ואמר מורי זללה"ה שיעקב לא היה בשבירה, דמאן דנחית מדרגיה קרי ביה וימת, והוא תיקון הכל. והענין בביאור הוא, כי ידוע כי יעקב סוד התורה וכתיב (תהלים יט, ח) תורת ה' תמימה, שאין בה שבירה, כי עץ חיים היא למחזיקים בה (משלי ג, יח), והאוחז בהתורה מעליהו מהשבירה.

 

תורת המגיד ליקוטים

וזה סוד ג"כ יעקב אבינו לא מת (תענית ה ב), פי' כי בת"ת לא היתה שבירה, הגם שבת"ת נמי כתיב וימלך וימת, התירוץ הוא השבירה, שהיה בת"ת לא היה בת"ת עצמו, רק בהסתכלות, מה שת"ת כלול מחסד וגבורה בזה התכללות היה שבירה, אבל באותה בחי' במה שמחבר חו"ג כי בוודאי יש דבר אחד המחברם, וזה בחינת חכמה שבת"ת שהוא מחבר החו"ג, כי א"א לחבר ב' דברים הפכיים אם לא ע"י חכמה כמבואר במ"א, שהחכמה עושה ב' הקצוות לאין, ואז יוכלו להתחבר וחו"ג הם דברים הפכיים, אש ומים, ואיך יתחברו אם לא ע"י חכמה, כשהוא עושה אותם לאין ויוכלו לחבר, וזה והחכמה מאין תמצא, ר"ל מכח שהחכמה עושה את כולם לאין, תמצא, יוכל להיות מציאות התחברות ובזה הבחינה שבת"ת לא היתה השבירה.

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]