נושאים

בעל שם טוב לפרשת וישב - ואביו שמר את הדבר

בעל שם טוב על התורה פרשת וישב - ואביו שמר את הדבר

 

בעל שם טוב בראשית פרשת וישב אות ג

ואביו שמר את הדבר. הנה המחשבה והדיבור המחשבה קודמת להדיבור והוא המולידה לדיבור, לכן המחשבה נקרא אב והדיבור תולדה, וכדברי קדוש ישראל הבעל שם טוב ז"ל ואביו שמר את הדבר דהמחשבה שומרת את הדיבור לבל ידבר רק דיבור הראוי, ודברי פי חכם חן: (נועם מגדים פרשת משפטים, שלח, תבוא)

 

בעל שם טוב בראשית פרשת בראשית אות קד

דע כלל גדול, כי כל דיבור, קודם שמנענעים אותו בחמשה מוצאות הפה, צריך להיות תחילה במחשבה שלו, והוא בהעלם גדול מאוד, כי אין יכולים לדבר רק מהאותיות שהיו תחילה במחשבתו, כי גם כל מה שאדם מחשב במחשבתו הוא על ידי צירופי אותיות: (ליקוטים יקרים דף י"ז ע"ג, ועיין לעיל בהגה כ"ט, ובפרשת וישב אות ג' ושם בהגה)

 

מקור מים חיים בראשית פרשת וישב הערה ג

בספר אור תורה פרשת וישב איתא וזה לשונו, ואביו שמר את הדבר, פירוש המחשבה שומר את הדיבור, והוא יחוד עד כאן לשונו, ונראה ברור שעל מאמר זה כיוון הרב נועם מגדים ז"ל מה שהביא בשם הבעש"ט, ונראה שמה שסיים שם והוא יחוד, זה הוא רמז לדברי הרב תולדות יעקב יוסף בשם הבעש"ט ז"ל בענין הכתוב בכוחך עשה, שזהו יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ליחד המחשבה עם המעשה

 

בעל שם טוב בראשית פרשת בראשית אות קעט

ויתהלך חנוך את האלהים וגו'. אמרו רבותינו ז"ל (הובא בילקוט ראובני בשם עשרה מאמרות) חנוך תופר מנעלים היה ועל כל תפירה ותפירה היה מיחד קודשא בריך הוא ושכינתיה עיין שם, שמעתי בשם מוריקנד) פירוש הפסוק (קהלת ט', י') כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה כי אין בשאול דעת וחשבון וגו', כי ענין מט"ט שהיה מייחד קודשא בריך הוא ושכינתיה על כל תפירה וכו', הוא כך, דהמחשבה נקרא אין סוף הוי"ה, והמעשה הוא אדנ"י. וכאשר מחבר המעשה עם המחשבה, בעת עשיית המעשה, נקרא יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, וזהו שאמר כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, רצונו לומר כי המחשבה נקרא חכמה כח מה, ותעשה המעשה בכוחך שהוא המחשבה לחבר שניהם שהוא יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, כי אין בשאול וגו', ותיבת אין משמש למעלה ולמטה, ורצה לומר, שאם אינך מאמין בזה ותסתפק בזה, אז אין בשאול דעת וחשבון וכו', ודברי פי חכם חן: (תולדות יעקב יוסף פרשת וירא דף כ' ע"א)

 

מקור מים חיים בראשית פרשת בראשית הערה קנה

בהיכל הברכה פרשת ויצא דף קפ"א השני ע"א כתב וזה לשונו, שמעתי ממורי כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, כי ענין חנוך מט"ט שהיה תופר מנעלים ובכל תפירה אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד... היה מיחד קודשא בריך הוא ושכינתיה על כל תפירה, כי הדיבור והמעשה הם אדנ"י... והמחשבה והרעותא דליבא הוא הוי"ה, וכאשר מחבר המעשה עם המחשבה, ועשה המעשה בהשכלה וביחוד אהבה ויראה, אזי מיחד קודשא בריך הוא ושכינתיה יאהדונהי, וזהו כל אשר תמצא ידך שום עשיה, בכוחך עשה, בכח נשמתך ומחשבתך עשה ליחד קודשא בריך הוא ושכינתיה, כי אין, כי אם לא תאמין בזה שיש בכל הדברים מציאות ה' יתברך, ותוכל ליחד יחודים עם כל ההוה שבעולם, עם כל המלאכות ומשא ומתן ואכילה ושתיה, ואתה אינך מאמין ואינך עושה כך, ואתה מהבל זה ובורח מזה, אזי בהכרח מעשה וחשבון ודעת וחכמה שלך בשאול אשר אתה הולך, עד כאן לשונו:

ובאוצר החיים פרשת קדושים דף קס"ד ריש ע"ד וזה לשונו, שמעתי ממורי כל אשר תמצא ידך לעשות, כי חנוך היה מיחד קודשא בריך הוא ושכינתיה על כל תפירה, כי בכל תנועה ותנועה צריך ליחד קודשא בריך הוא ושכינתיה, והשגחת המשגיח על כל תנועה, וכשמחבר המעשה עם המחשבה נקרא יחוד, כי אין מעשה וחשבון וגו', רצה לומר אם תשאל ותסתפק על זה, ויהיה לך ספיקות אם אתה מושגח בכל תנועה על כל מחשבה ומעשה, אזי מעשה וחשבון ודעת וחכמה שאדם עוסק, הכל בשאול במקום הקליפות, וסוף, אשר אתה הולך שמה לתת דין וחשבון על כל תנועה, והוא רחום יכפר אם שגיתי בכוונת הקדוש, עד כאן לשונו:

ובספר נתיב מצותיך נתיב אמונה שביל ג' אות כ"ג וזה לשונו, ועיקר העבודה לקשר המלכות במחשבה וחכמה, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, וביאר מרן רבינו הקדוש אור ישראל, כי ענין חנוך מט"ט שהיה מיחד קודשא בריך הוא ושכינתיה על כל תפירה ותפירה היה אומר לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, הוא כך, דהמחשבה הוא אלהות, ששם במחשבה מאיר אין סוף בבחינת הוי"ה, והמעשה הוא אדנ"י, וכאשר המעשה עם המחשבה, בעת עשיית המעשה תעלה המחשבה ברמיזו דחכמתא לעשות בתחתון ולרמז בעליון, כגון ששותה מים יאמר בפה מלא הריני עושה זה לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, ויכוון במחשבה ובלב שלם להמשיך מים מתוקים מחכמה עליונה דרך הצינורות למלאות מימי החסדים כל הספירות קדושות ולהמשיך עד מלכות להמתיק דיניה הרבים ולהשיב נפשה וליחדה בבעלה, הרי זה יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בכל תנועה ותנועה, וכן כיוצא בזה בכל תנועה, במשא ובמתן דעתו מעורבת עם הבריות באהבה וחיבה, וכל דבריו ויחודיו ואור המאיר עליו לא ניכר כל כך וכו', וזהו כל אשר תמצא ידך לעשות עשיה בכוחך שהוא המחשבה כח מה, עשה, וכל מעשה תחבר עם המחשבה ורמיזו דחכמתא, כי אין, שאם אינך מאמין בזה שבכל דבר יש מציאות ה' יתברך, וכל תנועה ודיבור עושה רושם למעלה, אזי, מעשה וחשבון וחכמה ודעת שלך, בשאול אשר אתה הולך, כי כל מעשיך נופלין, עד כאן לשונו:

 

בעל שם טוב בראשית פרשת בראשית אות קו

ריב"ש אמר בענין עובדא זו כשאני מדבק מחשבתי בבורא יתברך שמו, אני מניח הפה לדבר מה שירצה, כי אני מקשר הדברים בשורש העליון בבורא יתברך, שכל דבר יש לו שורש למעלה בספירות, גם לפעמים כשבני אדם מדברים הרבה מדברים בטלים ואני יושב ביניהם, אני מדבק עצמי בבורא יתברך כראוי, ואני מקשר את כל דבריהם למעלה דבוק יותר: (ליקוטים יקרים דף ג' ע"ג)

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]