נושאים

בעל שם טוב לפרשת זכור - אין השם שלם

בעל שם טוב לפרשת זכור - אין השם שלם

 

שמות פרק יז יד-טז

ויאמר ה' אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים. ויבן משה מזבח ויקרא שמו ה' נסי. ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדר דר.

 

מדרש תנחומא פרשת כי תצא

רבי לוי בשם רבי אחא בר חיננא אומר כל זמן שזרעו של עמלק בעולם לא השם שלם ולא הכסא שלם, אבד זרעו של עמלק השם שלם והכסא שלם

 

בעל שם טוב שמות פרשת בשלח בשם עטרת צבי על הזוה"ק שמות דף ט' ע"א

כי יד על כס יה וגו'. ודרשו רבותינו ז"ל במדרש (תהלים ט') שאין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה שמו של עמלק, שמעתי בשם הבעל שם טוב זכותו יגן עלינו פירוש הפסוק (תהלים כ', ו') ימלא ה' כל משאלותיך היינו שכל משאלותיך כללות כל התפילות וחפצם וכוונתם שימלא ה', כלומר שיתמלאו כל הויות היינו במילוים בהגיון ע"ב ס"ג וכו', וכשההויות הם מלאים, כל העולמות מלאים כל טוב וברכה, עד כאן דבריו ושפתים ישק:

 

תפארת שלמה ליקוטים

הנראה בזה לרמז דרכי התפלה בגשתו אל הקודש שיהיה עיקר כוונתו לכבוד הבורא ב"ה כמ"ש ואני תפלתי לך ה' עת רצון. ר"ל כאשר התפלה היא העיקר על כבוד הבורא כמ"ש הבעש"ט ז"ל ימלא ה' כל משאלותיך. פירוש שיהיה כל משאלותיך לכבוד הבורא ברוך הוא שיהיה השם מלא. וז"פ תפלתי לך ד' דייקא. אז הוא עת רצון. ענני באמת ישעך שזה עיקר התשועה שנוגע למעלה לכבוד הבורא ברוך הוא. וז"ש לד' הישועה על עמך ברכתך סלה. כמו שכתב בזוהר הקדוש ליקרא דשכינתא. וזה שכתב בתד"א מפני מה זכה משה כו' שהיה מצפה כל ימיו לכבודן של ישראל שיהיה שלום בינם לבין אביהם שבשמים. וזה שכתוב ולך תהיה צדקה לפני ה'. ההשפעות נקראים צדקה כאשר יהיה לפני ה' שיהיה כוונתך לכבוד הבורא כנ"ל. וזה שכתוב נגילה ונשמחה בך. שמחת הבורא ב"ה. משל למלך שהיה בשביה כמבואר במ"א. וזה הרמז בתפלת ר"ה מלכיות זכרונות פי' שאנו מתפללים על כבוד מלכותו יכירו וידעו כו' ויקבלו כולם עול מלכותו וכדומה על ידי זה זכרונות. גם אנו נזכרים לטובה למלאות משאלותינו על ידי היחוד שלמעלה.

 

תפארת שלמה דברים לשבת נחמו

הנה נודע בשם הבעש"ט פי' הכ' ימלא ד' כל משאלותיך שהכוונה שכל משאלות האדם צריך להיות רק לכבוד השם יתעלה שימלא השם הויה ב"ה כי לע"ע בגלות אין השם שלם ואין הכסא שלם. וזפ"ה ימלא ד' שיהיה השם מלא בהיחוד זה יהיה כל משאלותיך. כי אמנם אך זה צריך האדם לכוון בכל מעשיו לשם יחוד קוב"ה לאוקמי שכינתא מעפרא... והן המה עבדי ה' העומדים בבית ד' בלילות בג"ע בהיכל משיח להצטער בגלות ישראל וגלות השכינה עד שמתעוררי' רחמי הש"י ב"ה על כנ"י לנחם אותה ולדבר על לבה כי מהרה יגאל אותנו בקרוב כמבואר שם בז"ח ע"ש. והנה אמנם זה הוא ע"י שכל ימי הצדיקים בחייהם הנה אך זה כל ישעם וכל חפצם וכוונת לבם בעבודתם ליחדא קוב"ה ולאוקמי שכינתא מעפרא. ע"כ כפי ערך מחשבתם ועבודתם כל היום כן המה זוכים בערב לעלות במרום שבתם אל מקומם הנכון להם וכפי הצער ומרירות נפשם ויגונם על גלות השכינה כך הם מעוררים רחמי הש"י על הגאולה במהרה. כי מיד קרובה ישועתו לבא כי למעלה הכל נכון העתיד וההוה הכל שוה. אך ע"י הבקשות ותחנונים של הצדיקים הם עתה המעוררים הגאולה למהר ולבשר שלום אל השכינה ואל עמה כמו שנתבאר. וכמו שמובא המעשה של ר' אברהם הלוי. כי במרירות נפשו על חורבן בית אלהינו אצל הכותל מערבי נתעלף. ואחרי שראה עטוי' כאבילה וראשה חפוי. מיד ראה אותה מעוטפת בכל בגדי כבוד בספיר ויהלום. ע"ש בס' עמק המלך ובס' אור הישר. כי כן הדבר באמת כי הצדיקים במרירות נפשם וצערם על קבה"ו הם המעוררים מיד הגאולה העתידה לבא אל השכינה. וז"ש קול ברמה נשמע רחל מבכה על בניה. ר"ל כאשר הקול ברמה נשמע כי רחל מבכה על בניה. וזה נשמע ע"י הצדיק שלמטה אז מיד נאמר אח"כ כה אמר ד' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה וגו' ושבו בנים לגבולם ע"י התעוררת שלמטה מתעורר מיד הנחמה שלמעלה על השכינה... הנה זה פי' הכ' ימלא ד' כל משאלותיך אם יהי' רק זה כל כוונתך ומשאלותיך שימלא ד' יקבה"ו וכל הימים תצפה רק על כבוד ד' אז תזכה לעורר רחמנות עליון על השכינה שהקב"ה ישוב מיד לנחם אותה כי קרובה ישועתה לבא. ואתה מיד תראה בנחמתה כמעשה דר"א הלוי הנ"ל. וז"פ עתה מיד ידעתי כי הושיע ד' ע"י שזוכה ונשמתו עולה בערב לג"ע העליון בהיכל המשיח כמו שבארנו. הנה משיחו יענהו מיד משמי קדשו בגבורות ישע ימינו כי משם יראה כל הטוב העתיד לבא כנ"ל. וז"ש חכז"ל כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כי כאשר מתאבל על ירושלים בכוונה וצער הלב על גלות השכינה הנה עי"כ מתעורר הרחמנות שלמעלה להגאולה וזוכה ורואה בשמחתה כנ"ל.

 

דגל מחנה אפרים ויקרא פרשת בחקותי

כמו שאמר אא"ז זללה"ה כי מי הוא המרגיש באדם הן תענוג הן צער חס ושלום הלא נשמתו שהיא חיותו כי בהעדר והסתלק ממנו נשמתו וחיותו אינו מרגיש כלום וחיותו הוא בחינה אחת משורש חי לכל החיים והנבראים שהוא הקדוש ברוך הוא כביכול וכשמשים זה על לבו ונותן דעתו לשורש שורשו שהיא השכינה כביכול ברוך הוא ומתפלל עליה אז על ידו נעשה יחוד גמור וזהו צדיקייא אינון שלוחי דמטרוניתא פירוש שעל ידי חסרונו וצערו יודע להתפלל על חסרון השכינה הקדושה, וזהו ששמעתי אומרים בשם הרב המגיד המנוח ז"ל מו"ה דוב בער אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש (ברכות ל' ב) פירוש מתוך הכובד שבראש היא השכינה וכן פירוש ימלא ה' כל משאלותיך (תהלים כ', ו') היינו כל משאלותיך רק שימלא ה' ברוך הוא והוא מלא בתיקונים, ובזוה"ק (ח"ג ע"ט ב) על זאת יתפלל כל חסיד (תהלים ל"ב, ו') על זאת דייקא הואיל וסילק את עצמו מחמת צער השכינה כביכול לזה כופלין לו פרנסתו כמו שמצינו בכמה מקומות אצל שלמה המלך ע"ה (מלכים - א ג', י"א - י"ג) הואיל אשר לא שאלת עושר וכבוד ונפש אויביך בידך רק חכמה ומדע לשפוט את ישראל גם העושר והכבוד והחכמה והמדע נתון לך

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]