נושאים

בעל שם טוב לפרשת יתרו - דין אמת לאמיתו

בעש"ט לפרשת יתרו - דין אמת לאמיתו

תלמוד בבלי מסכת שבת דף י עמוד א

תנא להו רב חייא בר רב מדפתי: ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב, וכי תעלה על דעתך שמשה יושב ודן כל היום כלו? תורתו מתי נעשית? אלא לומר לך כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת - מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כתיב הכא ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב, וכתיב התם ויהי ערב ויהי בקר יום אחד.

 

תולדות יעקב יוסף קונטרס אחרון

עוד שמעתי ממורי ביאור דברי התוספות בפרק א' דשבת (י א), הדן דין אמת לאמתו, לאפוקי דין מרומה וכו'. כי ב' מדות חסד וגבורה לוין זה לזה ונכללין זה בזה, וכאשר מתחברין זה לזה נעשה ת"ת וכו', ועל ידי הדיינים שהם סוד ג' רישין וכו', לכך צריך שיהיו שונאי בצ"ע שהוא אותיות שניות מן האבות אברהם וכו', וכאשר מברר ומייחד במחשבה נעשה אמת לאמת"ו. והנה למטה יש ג"כ סוספיתא דדהבא וכספא (זח"ב כד ב), שהם חוטפין וגוזלין זה מזה, ועל ידי הדיין נתברר כנ"ל, ודפח"ח.

ולולי דמסתפינא הייתי אומר שזהו פירוש הפסוק (בראשית כה, יט) אלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק. שאחר שנכללו זה בזה, נולד יעקב ת"ת, ולמטה סוספיתא עשו וכו', והש"י יכפר.

 

מקור מים חיים שמות פרשת יתרו הערה א

בספר אוצר החיים פרשת ויקרא דף כ"ח ע"ג העתיק זה בביאור רחב וזה לשונו, וקבלנו ממרן אלוקי הבעש"ט זי"ע ששתי מדות של חסד וגבורה לוין זה מזה, ונכללין זה בזה, ומתיחדין זה עם זה, וכאשר מתחברין זה לזה נעשה תפארת, ונמשך הדעת הפנימי המיחדן, והמשכות זאת נעשה על ידי הדיינים שהם סוד שלושה רישין, לכך צריך שיהיו שונאי בצע, אותיות שניות מהאבות ששורשן בוקר צהרים ערב, שהוא התפשטות שלהם עד למטה, והדיינים צריכין לעלות למקור הרישין עילאין, וכאשר מבררין ומיחדין במחשבה נעשה אמת לאמיתו, והוא על ידי דרישה וחקירה את העדות להוציא הדין לאמיתו, להמשיך הדעת האמיתי על ידי העדאת העדים, שסוד העדות הוא עצם שורש הדעת דרישא דלא אתיידע, שנמשך להדיינים להאיר דעתם וליחדם ויתגלה האמת, וסוד לאמתו בסוד מדת ואמת, וידוע שיש שתי דעות, והנה באלו השני מוחין שהוא חכמה ובינה, יש להם דעת המזווגם והם סוד הדיינים עילאין שיחודם על ידי התגלות העדאת העדים התגלות הדעת, וכן למטה בסוד שני עטרין יש דעת אחד מכריע בינתים, אמנם הא' נשאר למעלה ואינו יורד ומתפשט כמו הב', ולזה רצה שלמה לדון בלא עדות והתראה (ראש השנה כ"א ב) כי רצה לעלות בסוד הדיינים שלו עד שורש זה ששם הדעת עם הדיינים אחדות אחד לא מתפרדין לעלמין, ודעת השני המכריע בין העטרין הוא מתפשט בחסדים וגבורות שלו, והוא סוד יעקב עם האבות, וכשמתפשט למטה יש שם אחיזה אל הקליפות בסוד עץ הדעת טוב ורע, ויש שם בקליפות סוספיתא דדהבא וכספא שהם חוטפין וגוזלין זה מזה, היפך הקדושה שהכל בדרך אהבה, אבל שם הוא הכל בדרך גזילה, ועל ידי הדיינים סוד תרין עטרין עם הדעת, נתברר האמת, שצריך להגביה את הדעת בשורשו בסוד לאמיתו, ושם נתברר הכל, וזה נעשה על ידי הדיינים עם העדאת העדות של אמת נתברר האמת מן השקר, עד כאן לשונו:

 

מקור מים חיים שמות פרשת יתרו הערה א

ומבואר שם בספר הכהן הגדול דמסיים משם מורי והנה למטה יש גם כן סוספיתא דדהבא שהם חוטפין וגוזלין זה מזה, ועל ידי הדיין נתברר, עד כאן אמרי קודש מפז יקרים, והן הן הדברים שביארנו במצות גזל החקוק באות ש', דשי"ן דשקר הוא בגזלה ומראין על עצמן סימני טהרה שיש להם אות שי"ן, וגם הם נכללין זה בזה, אבל הוא שקר, כי הם אין לוין זה מזה אלא חוטפין וגוזלין, ועל ידי דייני אמת נתברר אות שי"ן דקשוט, ומחזיר הגזל לבעליו, ונתגלה אמת ונמחה השקר וכו', עד כאן לשונו:

 

דגל מחנה אפרים בראשית פרשת וירא

דאיתא בזוה"ק (ח"א צ"ח ב) והנה שלושה אנשים אילין תלת רישין והיינו שלש מדות חסד גבורה תפארת כידוע וידוע דבכל מדה מהמדות יש עירוב טוב ורע וצריך לשבר כח הרע שיש באותן המדות ולהתנהג בהמדות רק בטוב מה שהוא תועלת לטוב לפני ה'

 

בן פורת יוסף בראשית פרשת מקץ

כי תכלית בריאת אדם בעולם הזה בעסק למוד התורה לעשיית המצות הוא כמו שכתב בתיקונים תיקון מ' (פ א) וזה לשונו: ויהי מבדיל בין מים למים (בראשית א, ו), הכא רזא לאתעסקא באורייתא דבעל פה, ולאפרשא בין איסור והיתר טומאה וטהרה וכו'. ובזה מפריד מן השכינה שנקרא הלכה, איסור טמא ופסול וכו'. אמנם כל אלו בבחי' ו' קצוות ז"א, שיש ימין ושמאל, דהיינו חסדים בימין וגבורות בשמאל, משא"כ למעלה בג' ראשונות הכל אחדות א'.

ובזה ביאר מורי זלה"ה ש"ס הנ"ל, אעפ"י שאלו אוסרין ואלו מתירין, הינו בו"ק ז"א, אבל למעלה בבינה שנקרא אלקים חיים הכל אחדות א', וזה שאמר אלו ואלו דברי אלקים חיים, ודפח"ח.

ולהבינך זה, כי הדעת הוא שורש החו"ג ושם הוא אחדות אחד, וכאשר נתפשטו החסדים וגבורות בו"ק, שם נעשה ימין ושמאל, שהוא איסור והיתר טומאה וטהרה כשר ופסול, וכאשר עוסק בתורה בדיני איסור והיתר, להפריד הטומאה שהוא האיסור מן ההיתר ואינך, נכלל שמאל בימין וחוזר ונעשה הכל אחדות אחד ביסוד העולה עד הדעת וכו'.

... ובזה יובן כל השונה הלכות, שצריך ללמוד תחלה הלכה על פי לבושי התורה, ואח"כ צריך לשנות שוב ההלכה בפנימי' התורה, לחבר ולייחד הלכה שהוא אותיות הכלה אל דודה. וז"ש השונה הלכות שנאמר הליכות עולם לו, א"ת הליכות אלא הלכות, והסוגיא שאין אתה יכול לקרוא הליכות, שתלך להתייחד ולהתחבר עם דודה שהוא על ידי לימוד פנימי' התורה, דהיינו שילמוד הלכות דיני הטומאה והטהרה כדי להפריד וכו', וידע הלכה כדברי מי, והוא על ידי לימוד לבושי התורה שהוא דינים והלכות בחי' ו"ק, ואחר שיפריד ונעשה חו"ג אחדות א', אלו ואלו דברי אלקים חיים, ילמוד בפנימי' התורה ששם אלו ואלו דברי אלקים חיים סוד הבינה כנ"ל

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]