נושאים

בעל שם טוב לפרשת פנחס - התכללות המידות

בעל שם טוב לפרשת פנחס – התכללות המידות

 

בעל שם טוב במדבר פרשת פינחס אות א

במדרש (ילקוט פינחס רמז תשע"א) אמר רבי שמעון בן לקיש פינחס זה אליהו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נתת שלום ביני ובין בני ישראל בעולם הזה, אף לעתיד אתה עתיד ליתן שלום ביני ובין בני ישראל, שנאמר (מלאכי ג', כ"ג) הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא וגו' והשיב לב אבות על בנים וגו', רבי אליעזר אומר היסב הקדוש ברוך הוא שמו של פינחס בשמו של אליהו ז"ל מתושבי גלעד, שעשה תשובת ישראל בהר הגלעד, שנאמר הנני נותן לו את בריתי שלום, בריתי היתה אתו החיים והשלום (שם ב', ה'), נתן לו הקדוש ברוך הוא חיים בעולם הזה וחיים בעולם הבא, ונתן לו שכר טוב והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, עד כאן לשונו:

אמר הריב"ש פירוש הגמרא (עיין סוטה י"ד א) הדבק במידותיו, ולא אמרו למידותיו, כי עיקר העבדות הוא שידבק האדם בהפנימיות, והוא החיות של המדות, ולא ידבק בחיצוניות המדות, כי אם הוא מדבק עצמו דרך משל למדת החסד בחיצוניות, אם כן אינו מדובק בגבורה, כי בחיצוניות הם נפרדים, שאם הוא חסד אינו גבורה, אבל בפנימיות כתיב (מלאכי ג', ו') אני ה' לא שניתי ונכלל הכל, אם כן האדם הרוצה לעבוד את ה' צריך לדבק בפנימיות החיות של המדות ששם כלול כל המדות, שהחיות הוא אין סוף ברוך הוא, ואם כן בחסד נכלל גבורה וכן בגבורה נכלל החסד, (עיין לעיל פרשת שמות בהגה ג'):

ופירש הרב כיצד הוא הכלליות, והוא כי מדת החסד הוא התפשטות ודרכו להיטיב לכל, והוא סוד האהבה... אם כן מי שמדבק עצמו בחיצוניות החסד יש באפשר שלא יבחין בין חסד לחסד, ויהיה אוהב לכל בין טוב ובין רע חס ושלום, דרך משל, חסד הוא השפעה, ויש השפעה בענין זיווגים, ויש השפעה בענין ממון, ואם חס ושלום אינו מבחין ויהיה הכל השפעה שוה לטוב ולרע, ויכול להיות רשע גמור חס ושלום אף שיהיו בו מדות טובות גם כן, וזהו שאנחנו רואים שיש אנשים בעלי צדקה והם הולכים אחרי עיניהם, והוא, לפי שהם בעלי חיצוניות החסד, אבל העיקר לדבק בפנימיות החסד, אם כן נכלל הגבורה בהחסד, והוא כי קו ימין של הגבורה הוא מצמצם השמאל של החסד והוא החסד הרע, שלא להתפשט יותר, אם כן הוא עומד בחסד הטוב, וזהו התכללות הגבורה בחסד:

וכן התכללות החסד בגבורה הוא גם כן בענין זה, כי אם הוא רוצה לעשות גבורה, דהיינו למשל כשהיו הבית דין דנין מיתה לרוצח או לשאר חייבי מיתות, היה הפעולה להמתיק הגבורות, שהיו מתעוררין על ידי הבעל עבירה, שנתן תוקף לחיצונים להשפיע להם מהגבורות, והבית דין המתיקו הגבורות ההם בגבורה שעשו, שחייבו אותו, וממילא היו נכפין הגבורות של בעל העבירה ונמתקו, ובא לחיי עולם הבא, וזהו החסד שנכלל בגבורה

 

מקור מים חיים שמות פרשת שמות הערה ג

ובתולדות יעקב יוסף פרשת אחרי דף צ"ז ע"ב וזה לשונו, שמעתי ממורי כמו שיש אבות בקדושה כך יש במרכבה טמאה וכו' עד כאן לשונו. ובצוואת הריב"ש דף י"ט ע"א וזה לשונו... אמרו רבותינו ז"ל (בראשית רבה מ"ז, ו') האבות הן הן המרכבה, ויש להבין האיך הוא, שהאבות התחתונים יהיו המרכבה, אך ידוע שאברהם הוא מדת אהבה שהוא מדת החסד, ויצחק מדת יראה ויעקב מדת תפארת המכריע... והנה זה לעומת זה עשה אלהים שכמו כן יש בטומאה שלש מדות הנ"ל הנקראים אבות הטומאה, אך ההפרש שביניהם הוא כך, כי בקדושה כל השלש מדות כלולים זה בזה, למשל האוהב את חבירו מרחם עליו ואם לפעמים שלא יוכל למלאות חפץ חבירו הוא בוש ממנו, נמצא שלושתם כלולים זה בזה, והם כמו אחד, שכן בקדושה אחדות גמור, אבל בטומאה השלש מדות הם נפרדים... שהוא אוהב אהבה זרה דבר אחד, וירא מדבר אחד, ומרחם על דבר אחד... ופירוש הפסוק (תהלים צ"ב, י') יתפרדו כל פועלי און רמז להנ"ל, כי מדות רעות אשר באדם חס ושלום נקראים פועלי און, שהם המביאים לידי און עצמו שהוא עבירה ממש, והמדות הזרות הם שאין להם יחוד וחיבור יחד, לכך אמר יתפרדו כל פועלי און שהרי הם נפרדים ולא אחדות להם, ולכך אמר פועלי און ולא אמר עושה און לרמוז שאף הפועלים של און אין להם אחדות עד כאן לשונו

 

מקור מים חיים במדבר פרשת פינחס הערה א

ובספר ליקוטים יקרים דף י"ד ע"ג הובא ענין זה קצת באופן אחר, וזה לשונו, המשפיע הוא מצד החסד והמקבל הוא מצד הדין, וכלל זה הוא בכל דבר שבעולם, למשל כששופכים מכלי גדול משקה לצלוחית, הנה הצלוחית אינה מקבלת לתוכה רק כמדתה, אבל הכלי ששופכים ממנה היה יכול להשפיע יותר, אך הצלוחית שהוא המקבל יש לה מדה וגבול, זהו מצד הדין, גם האשה משקבלה העובר שבמעיה שוב אינה יכולה לקבל עיבור אחר, אבל הזכר יכול להשפיע תמיד, וחסד נקרא ימין, וגבורה ודין נקרא שמאל, אך בחסדים יש גם כן צד שמאל, דהיינו שמשפיע למקום שאינו ראוי, כגון שמזנה בעריות חס ושלום שהוא גם כן נקרא משפיע אך השפעה זו הולך לחיצוניות וקליפות רחמנא ליצלן, והם נהנין מהשפעה זו, או שמשפיע ממון שלו לגוים, וזה השמאל של החסד צריך אדם לדחות ולקרב הימין של החסד, וכן מצד הדין יש גם כן ימין, דהיינו בשפיכות דמים שהוא מצד הדין, יש לפעמים שפיכות דמים שהוא ימין ומצוה, כמו מיתת בית דין במה שממיתין את הרוצח, שבשפיכות דמים שעשה הרוצח נתן הגבורות בכח הקליפות, נמצא שהיתה הקליפה מתגברת על ידו, אך עתה כשממיתין את זה שנתן הגבורות והכח וטובתו לקליפות, אז יכנע הקליפה בזה שנהרג אותו האיש שעשה טוב לה, נמצא זהו צד ימין של הדין, וזהו... ותגמלנו חסדים טובים, דלכאורה תיבת טובים מיותר הרי חסדים ממילא טובים, אך לפי הנ"ל אתי שפיר לפי שגם בחסדים יש צד שמאל וכנ"ל, עד כאן לשונו:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]