נושאים

בעל שם טוב לפרשת קרח - מלמד שחשדוהו

בעל שם טוב לפרשת קרח - מלמד שחשדוהו

 

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קי עמוד א

וישמע משה ויפל על פניו, מה שמועה שמע? - אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: שחשדוהו מאשת איש, שנאמר ויקנאו למשה במחנה. אמר רבי שמואל בר יצחק: מלמד שכל אחד ואחד קנא את אשתו ממשה, שנאמר ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה.

 

מקור מים חיים על בעל שם טוב במדבר פרשת קרח אות א

ובספר אור פני משה ריש פרשת חוקת וזה לשונו, שמעתי אומרים דאיתא בספרים מעשה, מלך אחד שמע מכל אשר עשה משה איש האלהים נפלאות ותעצומות, והמלך הזה היה מכיר בצורת הפרצוף, והסכים בדעתו ושלח צייר אומן המדברה אל משה לצייר דמות תבניתו, ויהי כאשר בא אל המלך, ויפן כה וכה וירא כי אין איש בעולם רע מהתואר צורת הפרצוף הזה, שהיה מראה סימני מדות רעות ומגונות, להיות נואף ורוצח וכל מדות רעות שבעולם, ויצו המלך להרוג את הצייר הזה, באומרו שמעל בשליחות המלך, ויקח המלך בדברים את הצייר השני ויאמר לו כזה וכזה, ויהי כאשר בא הצייר השני אל משה וירא את תואר פניו, והנה הוא כתבנית אשר הביא אתו הצייר הראשון, ותסמר שערות בשרו באומרו כי למיתה ילך גם הוא בבואו אל המלך, וערב את לבו ויגש אל משה ויאמר לו כך וכך, והנה בקשתי שתאמר לי מדוע פניך רעים, ואתה אינך דומה לשום בן אדם אשר על פני האדמה, ויען משה רבינו ע"ה ויאמר, אתה בן אדם קרוץ מחומר אשר טח עיניך מראות, ולבך צפנת משכל, הטוב טוב יאמר למי אשר פניו מורים ומוכיחים להיותו טוב, הלא זה הוא כבהמה שלפי טבעו הוא טוב, וזה הדבר הטוב, מי אשר פניו רעים עד מאוד, והוא גובר על החומריות ומהפכו לטוב, זה הוא בעצם אשר לו משפט הטוב לקרוא לו טוב, כי הוא על ידי בחירתו טוב וכו'

 

דגל מחנה אפרים שמות פרשת כי תשא

וראו בני ישראל את פני משה כי קרן עור פני משה והשיב משה את המסוה על פניו וגו' (לד, לה). יש בזה דברים עמוקים ונפלאים אשר הראני ה' בזה על דרך ששמעתי מן אא"ז זללה"ה על הא דאמר (בכורות ה' א) משה רבכם קוביוסטוס הוא או גונב נפשות, להבין זה גם להבין והביטו אחרי משה איך דור דעה כדורו של משה יביטו אחרי משה ובפרט שיחשדו אותו באשת איש, ופירש הוא ז"ל כי משה רבינו נולד בבחינת שיהיה רשע גמור ויהיה לו כל המדות הרעות אך שהוא היפך ושיבר כל המדות רעות והשתדל רק להכניס עצמו במדות טובות עד כאן. ויש לפרש דבריו הקדושים כי ידוע ... משה היה כלול בו שתי בחינות טוב שהוא האמת ורע גמור שהוא מות ולכך הם לא הבינו ולא הסתכלו אל האמת וראו רק הבחינת הרע שהיה בו והיינו הצירוף של מות הרומז בשמו ולכך והביטו אחרי משה היינו שלא הסתכלו רק בבחינת אחורים של משה וחשדוהו גם באשת איש כנ"ל שהיה נולד בבחינת כל המדות רעות, אבל כאן כשהוריד הלוחות מן השמים כתיב ויראו בני ישראל כי קרן עור פני משה על דרך בתורתו של ר' מאיר היה כתוב כתנות אור בא' (בראשית רבה כ', כ"ט) וזהו הרמז כי קרן היינו האיר אור פני משה שעשה מן בחינת רע שלו שהוא עור אור בא' ודבק עצמו אל בחינת האמת שבו שהוא אור פני מלך חיים

 

בעל שם טוב במדבר פרשת קרח אות ב

מאמר הבעש"ט, שכל מה שהיה בבלעם היו חושדין למשה רבינו ע"הב) מפני שכל זמן שלא נגמרה עליית השכינה... שהוא ביטול הקליפה לגמרי, ובלע המות לנצח (ישעיה כ"ה, ח'), מוכרחים כל העליות להיות רק במחשבת אדם כשר, והאדם הכשר אי אפשר לו להגיע ולעלות אל שורשו כי אם על ידי שכנגדו, היינו שיעלו במחשבתו, והוא יתעורר מהם לבוראו יתברך וכו': (פרי הארץ פרשת מטות)

 

כתונת פסים במדבר פרשת בהעלותך

ולהבין זה, י"ל דמבואר בכתבי האר"י זלה"ה, בפרי עץ חיים דף י"ב ודף מ"ה, כי על ידי חטא אדם הראשון נפלו כל הניצוצות של הנשמות קדושות בתוך הקליפות, ונתערב טוב ברע, וצריך לבררן על ידי התורה והעבודה והמצות של בני אדם בעזר וסיוע העליון השכינה אשר עמהם...

וזהו שדרשו חז"ל ואתנה לכם את טוב ארץ [מצרים], ניבא ואינו יודע מה ניבא, סופם לעשותה כמצולה שאין בה דגים וכו'. והכונה שיבררו בארץ מצרים כל חלק הטוב שנתערב בין הרע והקליפות שם.

והכל על ידי הדעת והמחשבה, וכמ"ש במחשבה אתברירו, והוא על ידי משה שנקרא דעת שבקדושה, הנקרא טוב, וכמ"ש בליקוטי תורה פ' שמות, ותרא אותו כי טוב הוא (שמות ב, ב), דאמרו חז"ל (ספרי דברים לד, י) ולא קם עוד נביא בישראל כמשה וכו', אבל באומות העולם קם, כי משה ובלעם הם סוד הדעת, זה בקדושה וזה בטומאה, ותחלה נתערב טוב ורע על ידי חטא אדם הראשון וקין והבל, ואחר כך ניתקן ויצא משה טוב לבדו. וז"ש ותרא אותו כי טוב הוא, ונפרד ממנו בלעם השקול כמשה בדעת של הטומאה, וז"ש (במדבר כד, טז) ויודע דעת עליון וכו'. ודורו של משה נקראו דור דעה (ויק"ר ט, א) וכן בכל דור ודור משה בתוכם להשלימם וכו', יעו"ש.

 

מקור מים חיים דברים פרשת ראה הערה ג

וכבר אמר הרב הצדיק וכו' ר' אלימלך ז"ל זה סוד אמרם ז"ל בפסוק והראה והדיה למינה ואמרו בגמרא למה נקרא שמה ראה וכו', פירוש אלו בני אדם עומדים בבבל היינו בבלבול דעתם ומשוקעים בסיטרא אחרא רחמנא ליצלן, ורואה נבלות ופגם בארץ ישראל אלו הצדיקים וחסידי הדור שהם נקראים ארץ ישראל, ואילו תיקנו את עצמם בתשובה הוגנת לא באו לזה, והיו מאמינים באמת בה' וגם במשה עבדו, היינו בהצדיקים וחסידי הדור, עד כאן לשונו... דצדיק נקרא אספקלריא, שכל אדם שרואה בו רואה את עצמו כמו במראה, ולכן אמרו במשה שחשדוהו באשת איש... דבאמת שכל צדיק יש לו כללות מכל העולם ומכל בני האדם, וכל אחד החלק שלו רואה בצדיק, ולכך חשדוהו באשת איש, שהם באמת היו נואפים ערב רב וראו חלקם בצדיק וחשדוהו, ובאמת חלקם הוא הרע בטל במציאות אצלו נגד הטוב שבו, וזהו ראה, שרואה נבלה דבר נבל בארציות של ישראל, וזהו מפני שהוא עצמו עומד בבבל לשון בלבול

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]