נושאים

בעל שם טוב לפרש חיי שרה - נשיו הטו לבבו

בעש"ט לפרשת חיי שרה - נשיו הטו לבבו

 

דגל מחנה אפרים בראשית פרשת חיי שרה

או יאמר על דרך ששמעתי מאא"ז זללה"ה נשיו הטו את לבו (מלכים - א י"א, ד') אבל כאן וה' ברך את אברהם בכל גימטריא בן והמשכיל יבין:

 

דגל מחנה אפרים במדבר פרשת חקת

ועתה נחזור לענינינו ויאמר ה' אל משה עשה לך שרף וראיתי באיזה ספר שרף הוא ראשי תיבות ששים ריבוא פירושים, וזהו עשה לך שרף לך דייקא כי משה ממש הוא התורה כמו שכתוב (שמות ב', ב') ותרא אותו כי טוב ואין טוב אלא תורה, ושים אותו על נס היינו שתכניס אותך בפירושים טובים וחסדים שיש בתורה ואז יהיה נס כי על ידי התורה ופירושים יכול לעשות נס ולשנות הטבע הן לטב הן להיפוך חס ושלום כפי אשר מכניס התורה בפירושים אם טובים וחסדים או להיפוך חס ושלום, והנה כאן היה וידברו באלהים ובמשה אז היה מה שהיה והנה כתיב בתורה וינשכו העם וימותו ואחר כך כשאמרו חטאנו בה' ובך אז אמר הקדוש ברוך הוא עשה לך שרף ושים אותו על נס לשנות הטבע לטב והיה כל הנשוך והביט וחי וזהו נס מה שהיה ממית אותם הוא יחיה אותם על דרך זכה נעשה לו סם חיים (יומא ע"ב ב) והנה יש בזה דברים עמוקים על דרך שאמר אא"ז זללה"ה נשיו הטו את לבבו (מלכים - א י"א, ד') ועל דרך שאמרתי ואברהם זקן בא בימים וגו' (בראשית כ"ד, א') וצריך התבוננות בדברים אלו כי הכתוב אי אפשר לפרש היטב מחמת עומק המושג ויש בזה חס ושלום לטעות והמשכיל יבין דברים טובים וניחומים ועמוקים

 

מקור מים חיים בראשית פרשת חיי שרה הערה א

ובהיכל הברכה ריש פרשת שופטים הביא דברי דגל מחנה אפרים הללו וכתב וזה לשונו, ודבר זה צריך ביאור רחב להבין אמרי קודש העומדים ברום חביון עוזו, ואקדים לך הקדמות וממילא תבין, מבואר בספר ברית מנוחה (עיין לקמן פרשת מסעי אות ד') כל תלמיד חכם שפירש מן התורה ומעורר מדות רעות וקטרוגים על הצדיקים ואין בו לא אהבה ולא יראה ולא דביקות ה' יתברך, ומלא מדות לא טובות, מסתמא טעם מן המים המרים המאררים שבתורה, והוא שאמרו (יומא ע"ב ב) לא זכה נעשה לו סם המות זכה נעשה לו סם חיים, בסוד עץ הדעת ועץ החיים שיש בכל אות שבתורה, בחינות נוקבא ובחינת דכורא, יראה אהבה

 

בן פורת יוסף בראשית פרשת ויצא

ובזה יובן וישב יעקב בארץ מגורי אביו, שישיבתו של יעקב היה תמיד בצער ומגור ופחד שהיה במחשבתו, שנקרא אביו, וזה נמשך לו באמת מכח אביו שנקרא פחד יצחק לפי שכח הבנאי בבנין וכח האב בבן, וכמ"ש הראב"ד בספר יצירה (בהקדמה) יעו"ש, ולפי מחשבתו כך המאורע - אלה תולדות יעקב יוסף, שגרם עי"ז סיבה ומאורע של יוסף וכו', והוא על דרך שכתבתי לעיל מה ששמעתי ממורי נשיו הטו לבבו וכו' (מלכים א יא, ד), לכך ובחרת בחיים והשמחה, והבן.

 

דגל מחנה אפרים במדבר פרשת מסעי

דהנה שמעתי מן אא"ז זללה"ה בשם ספר ברית מנוחה כשרואים איזה תלמיד חכם שיצא חוץ מן השיטה ועושה שלא כהוגן בודאי שתה מן המים המרים עד כאן, והנה להבין זה הוא ענין רב אך על פי פשוטו יש להבין זה כי בתורתינו הקדושה יש מים מתוקים ומים המרים וראיה שכל התנאים והאמוראים וכל הצדיקים מימות משה רבינו ע"ה ושיהיה עד שיבוא משיח כולם לומדים מן התורה דרך ישכון אור לעבודת הבורא יתברך וכל האפיקורסים והמינים מביאין ראיה מן התורה עצמה להיפוך ושיש חס ושלום שתי רשויות כמו הרבה ענינים הנזכרים בגמרא (סנהדרין ל"ח ב) מן הצדוקים עיין שם והיינו שיש בתורה מים המרים גם כן ואותו שאינו לומד באמת אזי טועם טעם המרירות שיש בתורה רחמנא ליצלן וכשנכנסין בזה הדרך ה' יצילנו אז כבד הדבר מאוד לפטור עצמו מזה הדרך של שקר

 

תורת המגיד במדבר פרשת שלח

שמעתי מהמגיד זללה"ה שביאר פירוש הפסוק ארץ אוכלת יושביה [יג, לב]. ירצה מדריגות התחתונים המכונים בשם ארציות, אוכלת ומכלה את היושבים ושוהים שם, כי אין האדם רשאי לשהות עצמו בבחינת ארציות אפילו כמעט רגע, וכמוזכר לנו לעיל, רק דוד המלך ע"ה שבח עצמו עם מעלה המובחרת כזה, באמרו (תהלים פו, ב) שמרה נפשי כי חסיד אני וכו', ואני ידי מלוכלכות בדם ושפיר ושליא כדי לטהר אשה לבעלה. (ברכות ד א) אמנם שלמה בנו רצה גם כן לעשות כמוהו באומרו לאיתיאל ואוכל, ולא עלתה בידו, כאשר נאמר עליו נשיו הטו לבבו (מלכים - א, יא, ד), ופשיטא וקל וחומר בן ק"ו אנשים כערכינו, יאמר ככה שיכול לעשות מעשיו הגשמיים, ולומר שגם משם יתכן לו להעלות משם אותיות התורה, כי אם במזדמן לפעמים לאדם באקראי שהביאו הבורא ב"ה לשם, ישים את רוחו ונפשו לעשות בתחתון, ולרמוז בעליון, אבל לא הוא בעצמו יכנס לשם במתכוון. (אור המאיר, משפטים)

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]