נושאים

בעש"ט לפרשת בא - כחצות הלילה

בעש"ט לפרשת בא - כחצות הלילה

 

תולדות יעקב יוסף דברים פרשת שופטים

ועצה היעוצה, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך בו, ור"ל כמו ששמעתי ממורי בשם הרמב"ן, כי כשרוצה לעשות איזה דבר ומסופק בו אם לעשותו או יחדל, יראה לפרוש תחלה מן הדבר ההוא כל צד הנאה שלא יהי' לו בדבר ההוא, ואז יעלה באמיתית הדבר אם לעשותו או לאו, ודפח"ח, כי הוא כלל גדול בכל עניני עוה"ז ועוה"ב להמשכיל. וכן כתבתי קודם ששמעתי זה, בפסוק (שמות יא, ד) כחצות הלילה אני יוצא וגו', לנטות על ימין ועל שמאל, ואז יוצא קו המיצוע והמשפט, יעו"ש.

... וז"ש ובאת אל הכהנים, קו ימין. והלוים קו שמאל. ואל השופט הוא קו המשפט הממוצע. והגידו לך דבר המשפט שהוא קו ההכרעה, אם הוא יצה"ר ושלא לעשותו, ואם יצ"ט ולעשותו.

 

בעל שם טוב בראשית פרשת בראשית אות קנ

שמעתי ממורי בשם הרמב"ן וכו' כלל גדול בדרכי האדם להתנהג בהן בין בדבר מצוה בין בעסקיו אם ירצה לקיים בכל דרכיך דעהו (משלי ג', ו')קלב) שיהיו כל מעשיו לשם שמים, לא להנאת עצמו, בהזדמן לו דבר אחד ונפשו חשקה לעשותו, תחילה יסיר מדבר זה כל צד הנאה שיש לו אם יעשה דבר זה, ואז כשיסיר מדבר זה הנאת ותועלת עצמו, אז ישכיל, ויכול לחשוב בנקל כל חלקי הסותר, ולברר הבינוני הצודקת, אם לעשותו, או לא יעשה הדבר הזה, ואז בהסר הנאת עצמו ישכיל, ושמור כלל זה: (תולדות יעקב יוסף פרשת עקב דף קפ"א ע"ב)

 

תולדות יעקב יוסף שמות פרשת משפטים

ונראה לי דבא משה רבינו ללמדינו דעת בעבודת הש"י, והוא דכתב האלשיך משלי סי' ד' (כה) עיניך לנוכח יביטו ועפעפיך יישירו נגדיך, וז"ל: ואפשר יאמר איש במה אדע איזה דרך ישכון אור לעבוד את ה' אשר אהי' בו בטוח ההגעה אל המכוון, כי כמה החלו בעבודת ה', ולא נסתייעו ונוקשו ונלכדו, וגם כי יש כמה מיני מהלכים לעבודת ה' וכו', ע"כ אמר ראה נא כי אנכי נותן לך כלל גדול אשר בו תצלח בכל עבודת שמים, והוא עיניך לנוכח יביטו, והמשל בהולך אל עיר ומגדל גבוה וכו', על כן אמר תמיד יהי' הוא יתברך נגד עיניך שלא להטות חוצה בשום פני' חיצונית, כי ח"ו לא יהי' נוכח ה', ואז כל דרכיך יכונו, יעו"ש.

ועדיין צריך פירש לפירושו לידע איזה דרך ישכון אור שיהי' נוכח פני ה' תמיד, כי לא דברה תורה במתים שיודע בחלקות לשונו שאינו מכוון לעשות רצונו יתברך. אבל מי שרוצה לעשות רצונו יתברך, וכמה דרכים לפניו, וסובר שכולם הם נכחו יתברך, ואינו יודע באיזה יבחר. וגם לפעמים בא היצר הרע בדמות יצר הטוב ואומר לו שזה מצוה, ומראה לו פנים שהוא נכחו יתברך...

לכך אני אומר לך למסור כלל גדול מה שקבלתי מגדול א', ובו תחזק ואל תרף, והוא תועלת גדול הן בעבודת הש"י, או במילי דשמיא או במילי דעלמא. והוא, כי אחר שהסכים שכלך באיזה דבר לעשותו בהחלט גמור שכמדומה לך שהוא הנכון בלי לשנותו, מכל מקום מיד תראה להפוך הדבר בשכלך שמא הנכון הוא ההיפך לזה, ומאן מפיס הזה הוא נכון או זה הנכון, ואז יבוא לך צד ההכרעה מבין שני ההפכים איזה דרך ישכון אור, מה שאין כן במחליט דעתו על צד אחד איכא למיחש [ל]כמה קלקולים, והחוש והנסיון מעיד על זה, ודפח"ח.

... נמצא בנדון שלפנינו, אם עלתה במחשבתו לעשות איזה דבר מצוה, אף אם הוא באמת מצוה, וגמרה מיד, מכל מקום אינו מייחד יחוד גמור. מה שאין כן כשהוא שקול בדעתו אל ההיפך מזה, אל קו שמאל, ואחר כך מכריעו על ידי צד ההכרעה לימין, מייחד ג' קוין, בטוח שלא יצא דבר מעוקל מתחת ידו אם מכוין לשם שמים בענין הנ"ל

... ובזה תבין פסוק כחצות הלילה, כי נודע האדם כשהוא במדריגה עליונה נקרא יום המאיר בלי שום מסך מבדיל, מה שאין כן האדם שהוא במבוכה וחושך נקרא לילה... כשאדם מסופק איזה דרך ישכן אור, ובחושך הולך... אז יעשה על דרך הנ"ל, שיחלק הספק על שני צדדים, שיראה לכאן ולכאן.

וז"ש משה שהוא סוד הדעת, כי הוא המלמד לאדם דעת, והוא הקו המכריע... וכוונתו כך, כה אמר ה' כחצות הלילה, ור"ל כהחלק לו לילה, שמצד המבוכה שלו הנקרא לילה הוא מחלק על שני צדדים לכאן ולכאן, בקו ימין וקו שמאל, שמהפך הספק על ב' צדדים, אז אנ"י ידו"ד שהוא קו המכריע, יוצא בתוך מצרים, לשון מצ"ר י"ם... וזה שאמר, אחר שיהפך הדבר לימין ושמאל והוא מיצר עצמו לידע איזה דרך ישכון אור, אז אני, שהוא הוי"ה... יוצא בתוך מצרים, ואז היצר הרע שנקרא בכור מצרים, שהוא הי' השליט באדם בעת המבוכה... ירד מגדולתו ושליטתו... רק לילה כיום יאיר, ולאורו יתברך יסע וילך לבטח.

 

בן פורת יוסף בראשית פרשת וירא

ואני ביארתי במ"א ביאר פסוק (שמות יא, ד) כחצות הלילה אני יוצא, שיראה שלא להחליט הדבר שהוא טוב לעשותו מיד, רק מצדד תחילה לימין ולשמאל ואח"כ יבוא ההכרעה ממנו ית', וז"ש כחצות הלילה שהוא הספק הנקרא לילה, כחצות הנה והנה, אז אני יוצא וכו'.

ובזה יובן לא טוב היות האדם לבדו, ר"ל שיעמוד על צד אחד לבדו, שיחליט ויאמר זה טוב לעשותו, רק אעשה לו עזר וגו', ר"ל יצה"ר, הנה והנה אם הוא מצד היצה"ט שהוא עזר לו, או מצד היצה"ר שהוא כנגדו, ואז יוצא הכרעה לאמתו.

ואפשר שזהו רמזו חז"ל (שבת י א) כל דיין שדן דין אמת לאמתו וכו'. כי צד ימין וצד שמאל וקו אמצעי המכריע הם ג' דיינים שבמוח האדם, שיראה לשקול בשכלו הקודש, ואז ישפוט בצדק דין אמת לאמתו, כי לפעמים נראה לו שהוא אמת ואינו לאמתו, והבן.

ובזה נבאר פסוק תהילים סי' ט"ז (ח - יא) שויתי ה' לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט וגו' עד נעימות בימינך נצח. ור"ל בכל דבר שנזדמן לי לעשותו הייתי מצדד בו שמא הוא נגדיות, ולכך הייתי מצדד לכאן ולכאן, ואח"כ שויתי ה' לנגדיות זה שיכריע לי האמת...

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]