נושאים

בעש"ט לפרשת בשלח - חכם לב יקח מצוות

בעש"ט לפרשת בשלח - חכם לב יקח מצוות

 

תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יג עמוד א

ת"ר: בא וראה כמה חביבות מצות על משה רבינו, שכל ישראל כולן נתעסקו בביזה והוא נתעסק במצות, שנאמר: חכם לב יקח מצות וגו'.

 

בן פורת יוסף בראשית פרשת בראשית

ונבאר ש"ס פרק קמא דסוטה (יג א), תנו רבנן בא וראה כמה חביבות מצות על משה רבינו, שכל ישראל נתעסקו בביזה והוא נתעסק במצות, שנאמר (משלי י, ח) חכם לב יקח מצות ואויל שפתים ילבט וכו'. וי"ל מאי יקח מצות, דאינו רק מצוה אחד. ועוד דדרש יקח מצות זה משה, משא"כ ישראל שעסקו בביזה וכו', הא גם זה היה מצוה שצוה הקדוש ברוך הוא (שמות יא, ב) דבר נא באזני העם וישאלו וגו', וא"כ גם ישראל עסקו במצוה א' כמו משה רבינו ע"ה שעסק במצוה א'...

ונראה דכ' בפרי עץ חיים שער ב' (שער הברכות) סוף פרק ב', בנוסח הברכה אשר קדשנו במצותיו, שיש ב' מצות, א' מצוה עליונה ב' מצוה תחתונה, כי כמו שהמלכות נקרא מצות המלך, כך בינה הנקרא עלמא דאתי נק' מצוה עליונה וכו', יעו"ש. הרי שיש בכל א' מתרי"ג מצות ב' מצות, א' בחי' מלכות המקנן בעשיה, נק' מצוה תחתונה, ב' בינה שהוא עולם המחשבה נק' מצוה עליונה, ולכך אמר וקדשנו במצותיו לשון רבים, ולא משום דקאי על כללות המצות.

והנה גם שהוא מובן להבאים בסוד ה' להבין כוונת הברכות כנזכר שם, מ"מ נוכל לפרש ג"כ מ"ש וקדשנו במצותיו לשון רבים, שיקשר ויחבר מעשה המצוה שעושה בגשמי הרומז במלכות שבעשיה מצוה תתאה, לקשרה ולחברה על ידי הבינה שלו ומחשבתו אל מצוה עליונה שהיא בינה כוונת המצוה, ואז נעשה הגשמי ג"כ רוחני, וזש"ה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, כי מעשה הגשמי שבעולם הזה שנקרא ערב וחשך, כאשר מחברה במחשבה אל הכוונה והרוחני שנקרא אור בקר, נעשה שניהם יום אחד, והבן זה בכל המצות מעשיות ציצית ותפילין וסוכה וכיוצא שיוכל לעשות מגשמי רוחני, וז"ש אשר קדשנו במצותיו. וכן בדיבור ועסק התורה והתפלה יש ג"כ גוף ונשמה, יעשה כאמור וטוב לו סלה.

 

צפנת פענח שמות פרשת בשלח

ובזה יובן ש"ס דסוטה, חכם לב יקח מצות, ר"ל שהי' כאן ב' מצות, אחד בגשמי ב' ברוחני, וכמו שאמרו פירוש באזני העם וגו', והעם תפשו כפשוטו ובזזו ביזת מצרים כסף וזהב כפשוטו שהוא רק מצוה א', מה שאין כן בחינת הדעת יקח מצו"ת בגשמי וברוחני, ועשה עיקר מהרוחני, והגשמי עשה רק לקיים גזירת המלך, וזה שאמר [ויקח] משה את עצמ"ות יוסף עמו, ר"ל שעשה עיקר ועצם מן בחינה שעשה יוסף, שנאמר וילקט יוסף את כל הכסף וכו' שהוא ברוחני על בירור ניצוצין, הגם שעשה גם כן כפשוטו שוילקט יוסף הכסף ממש וכו', והכי נמי משה שבירר במחשבה הרוחני ובמעשה בירור הגשמי, וז"ש כי השבע השביע, כפל, על ב' בחינות הנ"ל, את בני ישראל לאמור פקוד יפקוד, כי המחשבה הוא חכמה שם ע"ב בריבוע גימטרי' פקוד, על ידי זה יפקוד אתכם, כי במחשבה איתבררו, וז"ש והעליתם את עצמותי ומהותי אתכם, שיעשו ב' בחינות הנ"ל, וזה נתקיים על ידי משה, מה שאין כן ישראל נתעסקו רק בביזה למצוא הון, מה שאין כן משה נתכוין רק לקיים ב' מצות, וכנ"ל.

 

בן פורת יוסף בראשית פרשת בראשית

אפס כי חיבור מצוה תתאה במצוה עלאה הוא על ידי בחינת הדעת שנקרא משה כנודע, משא"כ מי שאין בו בחינת הדעת אז אם אין דעת אין בינה (אבות פ"ג מי"ז), ואיך יוכל לקשר אל הבינה כשהוא אינו שם, שאינו משיג שם כלל. וכבר נודע כי משה רבינו נקרא רעיא מהימנא לפי' שמחבר תרין ריעין דלא מתפרשין, והם חכמה ובינה ויחודים על ידי הדעת וכו'.

ובזה יובן, חכם ל"ב יקח מצו"ת זה משה, מי שהוא מייחד בין חכמה ובין בינה שנק' לב כי בינה לבא (ת"ז הקדמה יז א), זה יקח מצות, שיוכל לקשר ולחבר מצוה תתאה במצוה עילאה, והיינו הדעת שנקרא משה. וז"ש שכל ישראל נתעסקו בביזה, ר"ל מי שאינו בחינת הדעת שנקרא משה, עסק רק בביזה שהוא מעשה המצוה לחוד בלי כוונה, משא"כ בחינת משה יקח מצות, כי לבד מעשה המצוה הנ"ל לקח עוד עצמות יוסף עמו, כמ"ש בעץ חיים בשער עצמות וכלים והנשמה נקרא עצמות והגוף נקרא כלים, ויוסף שהוא יסוד, הפנימי שלו שנקרא עצמות עולה עד הדעת בסוד (בראשית מז, יב) ויכלכל יוסף את אביו וכו', וזה שאמר הכתוב (שמות יג, יט) ויקח משה את עצמות יוסף עמו, עם מצו'. וזה שאמר הכתוב בפ' בא (שמות יא, ג) ויתן ה' את חן העם בעיני מצרים גם האיש משה גדול מאוד בעיני עבדי פרעה ובעיני העם וגו', הרי משה ג"כ עסק בביזה מצות ה', רק שעשה המעשה עם הכוונה של המצוה, ונחשב ב' מצות, וזה שאמר הכתוב יקח מצות, והבן.

ונודע כי מלכות המצוה התחתונה נקרא נעשה, כי מלכות מקנן בעשיה. ובינה מצוה עליונה נקרא שמיעה, כמפורש בזוהר ותקונים וז"ש שמע והבן.

ובזה יובן ש"ס דשבת, דרש רבי סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, על כרחך אינו על עשיית המצות כפשוטן, דא"כ איפכא הל"ל ונעשה, וכקושיא הנ"ל. אלא הכוונה הי' לקשר נעשה מלכות מצוה תחתונה אל נשמע שהיא בינה מצוה עליונה, וז"ש אשר קדשנו במצותיו, תרתי, וכנ"ל.

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]