נושאים

בעש"ט לפרשת יתרו - כפה עליהם הר כגיגית

בעש"ט לפרשת יתרו - כפה עליהם הר כגיגית

 

תוספות מסכת שבת דף פח עמוד א

כפה עליהן הר כגיגית - ואף על פי שכבר הקדימו נעשה לנשמע שמא יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה שיצאתה נשמתן

 

בן פורת יוסף בראשית פרשת וישב

ובזה נ"ל לבאר קושית התוספ[ו]ת בפ"ט דשבת (פח. ד"ה כפה) כתבתי במ"א, למה הוצרך לכפות הר כגיגית, הא אמרו מעצמן נעשה ונשמע. ומשני התוספ[ו]ת, שמא מתוך האש הגדולה היו חוזרין וכו'. והקושיא מפורסמת, אדרבה מתוך האש אינו ראוי לחזור. וכתבתי מזה.

וכעת נראה לי כוונת התוספ[ו]ת, כי התלהבות האש הגדולה הוא מעלה נפלאה, ואי אפשר שיהיה בהתמדה במדריגה זו הגדולה, כי החיות רצוא ושוב (יחזקאל א, יד) כמו שכתבתי במקום אחר, וחש הקדוש ברוך הוא פן יאמרו ישראל אם יש התלהבות האש הגדולה אז יש מקום לעבודת ה' בתורה ותפלה, משא"כ כשנסתלקה האש הגדולה אין מקום לעבודה, וכמו שכתב הרמב"ן לשואלו דבר איזה עבודת ה' על אמיתת, והשיבו אם יש שם אהבה ויראה זהו עבודת ה' ואם לאו וכו', שמעתי מפי מורי זלה"ה ע"ה. לכך כפה הקדוש ברוך הוא על ישראל הר כגיגית, ללמד שגם שאינו חושק לתורה ועבודת ה' מ"מ אינו בן חורין ליבטל, רק יעשה בעל כרחו וידמה כמי שכופו אותו לעשותו בעל כרחו.

והוא דרך טוב לאיש ישראלי לימי הקטנות, שלא יבטל התמיד מעסק למודו ועבודת ה' גם שאין חושק, דמ"מ עשה מעשה, שהדיבור נקרא מעשה (עי' שבת קיט ב), ולכך גם שהי' בלי כוונה יצא, וכמ"ש הרמב"ם הנ"ל.

וזה נ"ל פירוש הפסוק תהלים סימן א' (ב) כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. ר"ל דנודע מעלת דביקה חשיקה חפיצה... וז"ש בתורת ה' חפצו, ידבק עצמו על ידי תורת ה' בו ית', שנקר' חפיצה, ומ"מ כשאינו יכול לדבק בו יתברך על ידי עסק התורה מ"מ בתורתו יהגה יומם ולילה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה (פסחים נ ב), והבן.

 

קדושת לוי קדושות לפורים קדושה ראשונה

וזה אשר יסד בעל הגדה 'אלו קרבנו לפני הר סיני' כו', כי הנה נודע שבמעמד הר סיני פסקה זוהמתן (שבת קמו, א), כלומר שבהכנת מתן תורה, דהיינו בהגבלות העם סביב (שמות יט, יב - יג), ובפרישתן שלשה ימים מנשותיהן אשר היו דומין למלאכים (שם פסוק טו), ובקרבנות של נערי בני ישראל (שמות כד, ד - ה וברש"י שם; חגיגה ו, א וברש"י ד"ה ישנה), נזדכך החומר שלהם והשיגו התורה עד שלא ניתנה. ולכן אמרו 'במעמד הר סיני' פסקו זוהמתן, ולא אמרו 'במתן תורה' פסקו זוהמתן, שבמעמד הר סיני בעצמו והכנתן למתן תורה נפסקה זוהמתן. וכיון שפסקו זוהמתן השיגו התורה, שהתורה היא הרמ"ח איברים הרוחניים ושס"ה גידים הרוחניים, ונדבק האור השכל באור מצוות כי הוא הכל אחד...

והנה כאשר נפסקה זוהמתן והשיגו תורת אלהינו ברוחניות, אז מיד חפצם ורצונם היה לקבל את התורה, כי אז מחשבת האדם מאירה שתורת ה' אלהינו הוא חיינו ואורך ימינו. אמנם כאשר מחשבת אדם נתעבה ונתגשם אזי אינו מתאוה כל כך לתורת ה' וקשה עליו לקיימם.

וזה אשר אמרו חכמינו ז"ל שכפה עליהם ההר כגיגית אם תקבלו התורה מוטב, הגם שהקדימו נעשה לנשמע. אמנם בעת ההוא היו ישראל זכים וברורים וצלולים, והשרה עליהם השכינה, והיה להם התפשטות הגשמיות. אבל כשמחשבותם לא יהיה זכים וצלולים, אז לא יקבלו עליהם עול מלכות שמים. כי נודע כי אי אפשר להיות מחשבת האדם תמיד זכה ונקיה, כאשר כתב האר"י ז"ל שאי אפשר לעמוד בתפילה יותר מג' שעות. ומתורץ קושית תוספות... והשם יתברך כפה עליהם ההר כגיגית, שיקבלו התורה ויעשו מצוות הא - ל אפילו כשיחזרו ישראל למחשבה עבה וגסה, ולא ישיגו את מתיקות התורה ורמ"ח אברים חיות שלהם ברמ"ח מצוות עשה, ואז לא יתאוו לקיים התורה, כפה עליהם ההר כגיגית שאף על פי כן יקבלו את עול מלכותו עליהם ותורתו ומצוותיו, אפילו כשיהיו במחשבה גסה ולא ישיגו את מתיקת התורה הקדושה...

ועוד נראה, והוא קרוב למה שביארנו. כי הנה יש עתים שונות. עת רצון, אשר השם יתברך מנהיג עולמו בחסדו הגדול, ומשנה הטבעיות ומשפיע טובו בהתגלות שלא כדרך הטבע לעמו בית ישראל אשר בהם מתפאר השם יתברך, והוא התגלות כבוד מלכותו עלינו. ויש הסתרת פנים חס ושלום, אשר העולם מתנהג בטבע. והנה בעת התגלות כבוד מלכותו על עמו בית ישראל אשר בהם מתפאר, ומנהיג עולמו לרומם קרן עמו בית ישראל שלא כדרך הטבע, ועושה עמנו ניסים ונפלאות, וניכר מלכותו לעין כל, אזי בודאי לב כל בני אדם יתלהב לעבוד את ה' אלהינו הבורא ברוך הוא, כי רואין כבוד הדר מלכותו, וראוי לעבוד את הבורא ברוך הוא כי הוא רב ושליט. אמנם כאשר מלכותו מכוסה והעולם מתנהג על פי הטבע, אזי אין הלבבות מתלהבין לעבודתו.

והנה במדבר ראו הדור הניסים והנפלאות והבאר והמן וענני הכבוד, אזי התלהבו לעבוד את מלך רב ושליט, וענו ואמרו (שמות כא, ז) 'כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע'. וכפה עליהם הר כגיגית, שאפילו בעת שהעולם יתנהג על פי הטבע, ויפסקו הג' מתנות הבאר ומן וענני הכבוד, 'ויאכלו מעבור הארץ', אזי יאמינו שכל הטבעיות וכל המאורעות מקטן ועד גדול הכל ממנו יתברך שמו, ומלכותו בכל משלה, וצריכין לקיים את התורה אפילו כאשר מלכותו בהסתר פנים. ועל זה כאשר יתנהגו העולם על פי הטבע כפה עליהם ההר כגיגית ואמר אם תקבלו התורה מוטב, ולדורות שידע האל ברוך הוא שיתנהג העולם על פי הטבע אז כפה עליהם ההר כגיגית. ויתורץ קושית התוספות למה כפה עליהם ההר כגיגית כיון שכבר הקדימו נעשה לנשמע, ולפי דברינו יתכן שהוא לדורות שיתנהגו העולם והמזון על פי הטבע, שידע האדם שאין שום דבר קטון או גדול זולתו יתברך שמו.

ונמצא יתורץ קושית התוספות על פי שני אופנים. אופן אחד הוא, שהוא לדורות אפילו כשיתעבה ויתגשם מוחין והמחשבות. ואופן השני, לדורות אפילו שיתנהגו העולם בטבעיות יקבלו התורה ויעשה מצוות הבורא יתברך שמו. והוא הכל אחד, שזה בעולם, וזה בנפש, כידוע בספר יצירה (פ"ה מתני' ז) שהכל נברא בעולם שנה נפש...

 

מאור ושמש שמות רמזי פורים

ולכן אמרו חז"ל שכפה עליהם הר כגיגית - שלא רצו לקבל תורה שבעל פה, מפני שזה לא רצו לקבל עליהם - שכל החכמים שבדורות יהיה הרשות נתונה להם לחדש דברי תורה ולגזור גזירות, כגון 'שניות לעריות' (כתובות לה ב) וכדומיהן, הגם שהאמינו למשה על דברי התורה - זה היה מפני שראו גודל קדושתו וקירון אור פניו, ודביקותו בחכמה עילאה, ומי יאמר ששאר חכמים ישיגו מדריגה זו. ואולם בימי אחשורוש, שראו שגם על ידי מרדכי נעשו נסים ונפלאות, וזה היה שנתדבק באין - סוף ב"ה, והמשיך מוח החכמה כמו שביארנו, ולכן ראו שכל צדיקי הדורות וחכמיהם האמיתיים הם כדאים לחדש דברים - ולכן קבלו אז עליהם גם מה שיחודש על ידי חכמי הדורות.

וזה ביאור מאמר חז"ל (מדרש משלי ט ב) אם כל המועדים יהיו בטלים ימי הפורים לא נבטלים, מפני שבפורים מתגלה מוח החכמה ומתנוצץ מוח החכמה כל היום. מה שאין כן בשבתות ובימים טובים, שאין מתנוצץ מוח החכמה במלכות רק בשעת התפלה. ולעתיד יקוים (ישעיהו יא ט) מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה' כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים, וְלֹא יְלַמְּדוּ עוֹד אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ כִּי כוּלָּם יֵדְעוּ אוֹתִי לְמִקְטַנָּם וְעַד גְּדוֹלָם (ירמיהו לא לג), כי אז יתגלה מוח החכמה בעולם - דרך המלכות, אז יהיה כל הימים בבחינת ימי פורים שנתגלה מוח החכמה דרך המלכות, ולכן יתבטלו כל האורות המתנוצצים במועדות, כי הם יהיו כשרגא בטיהרא לנגד גודל הבהירות של מוח החכמה, כִּי אָז יַהֲפֹךְ אֶל הָעַמִּים שָׂפָה בְּרוּרָה יַחַד לִקְרֹא כֻּלָּם בַּשֵּׁם הַמְּיֻחָד מחמת התגלות החכמה עילאה.

 

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]