נושאים

בעש"ט לפרשת שמות - קרבה אל נפשי גאלה

בעש"ט לפרשת שמות - קרבה אל נפשי גאלה

 

תולדות יעקב יוסף ויקרא פרשת שמיני

דבארנו ענין גלות מצרים וגאולת מצרים, כמו שהי' בדרך כללות אומה ישראלית, כך יש בפרטות אדם אחד, וכמו ששמעתי פירוש הפסוק (תהלים סט, יט) קרבה אל נפשי גאלה, כי קודם שיתפלל על גאולה כללית צריך להתפלל על גאולה פרטיות לנפשו, ודפח"ח.

 

דגל מחנה אפרים בראשית פרשת ויצא

או יאמר ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי, ופירש רש"י שאם ידעתי לא ישנתי, על דרך הנ"ל שהגלות נמשל לחלום כמו שכתוב (תהלים קכ"ו, א') היינו כחולמים והענין הוא כמו בשעת השינה אדם רואה בחלום דברים המדומים שהם שקר כי ענין חלום הוא דבר המדומה ואינו אמת כך הוא ענין הגלות בכלל דומה לשינה וחלום שבלתי יודע מה הוא ענין האמת והתכלית האמיתי והוא רק דברים המדומים שלכל אחד דומה לו שהוא אמת וכך ראוי לעובדו יתברך שמו והגאולה הוא שה' יאיר עינים שהכל יראו מה הוא האמת הגמור ויצאו מן הגלות שהוא השקר, וכן הוא בפרט אצל כל אדם ואדם בסוד קרבה אל נפשי גאלה (תהלים ס"ט, י"ט) כדמיון החלום כאשר הוא חס ושלום מוטבע בשקר הוא בגלות שדומה לשינה וחלום וכשה' יתברך עוזר לו שהוא מזכך רעיוניו ומחשבותיו בקדושה ובטהרה שלא ישוטט מחשבתו בשום דבר בלתי לה' לבדו ונכנס בגדר האמת...

וזה יש לומר שמרומז בפסוק ויקץ יעקב משנתו היינו כשה' יתברך עוזר לו שהקיץ מן השינה והשקר... אז ויאמר אכן יש ה' במקום הזה שזוכה להוי"ה אספקלריא דנהרא כנ"ל ואנכי לא ידעתי מזה היינו שיש מדריגה גדולה אמת כזה שאם ידעתי לא ישנתי פירוש שאם הייתי יודע כבר מזה המדריגה לא ישנתי היינו מעולם לא הייתי נופל כלל לבחינת שינה ושקר כלל רק שלא ידע עדיין מזה האמת וכו'...

 

תולדות יעקב יוסף דברים פרשת וילך

עוד יש לבאר למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וכו'.... והוא, דקשה, וכי לא ידע השטן שהוא מנהג ישראל כך, ולמה מתערבב. אך הענין, כמו שמתערבב בגאולה כללית דיתקעו בשופר גדול, כך מתערבב בגאולה פרטית, כמ"ש קרבה אל נפשי גאלה (תהלים סט, יט). וכמו ששמעתי בשם מורי שעל זה יתפלל כל חסיד לגאול נפשו מיצה"ר, בפרט בראש השנה ויום הכפורים וכו', ודפח"ח.

 

תולדות יעקב יוסף שמות פרשת פקודי

לכך נאמר פקידה כפולה, כי תיבת פקוד יש לו ב' משמעות, א' לשון חסרון כמו ויפקד מקום דוד (שמואל א כ, כה), ב' לשון זכירה. וזה נמשך [מזה], כשבא בחינת דעת וזכירה אז יודע חסרונו, ויראה לתקן חסרונו על ידי תשובה, ועל ידי זה בא הגאולה. וז"ש פקוד יפקוד, מן פקידה הרוחני נמשך פקידה לגלות הגשמי. וגם בחי' כפל, להראות כמו שהי' גלות מצרים ע"י משה בחינת הדעת, כן בגלות האחרון יהי' הגאולה על ידי הדעת.

ובזה יובן אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מגלות הגשמי, על ידי שהוצאתיך מגלות הרוחני מבית עבדים, מלהיות עבדים לפרעה, שהוא היצר הרע, בחינת השכחה לעבודת הש"י, שזה נמשך מזה, כמו ששמעתי כאשר קרבה אל נפשי גאלה (תהלים סט, יט), אז הוא גאולה בגשמי גם כן.

 

בן פורת יוסף בראשית פרשת ויחי

ונ"ל דאיתא בפסוק (שמות ב, כג - ג, א) וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה וגו' ומשה הי' רועה וגו'. וכתבתי מזה, דיש ב' מיני גלות, א' גלות החומר והגוף אצל האומות, ב' גלות הצורה והנשמה אצל היצה"ר שהוא המיצר והשונא הגדול של האדם, שמטריד את האדם בעסק הגוף וצרכי עולם הזה שלא יהי' פנוי לפקח בעסקי נשמתו, וב' מיני גלות הנ"ל זה נמשך מזה, וכאשר קרבה אל נפשי גאלה (תהלים סט, יט) שהוא גאולת הנפש והנשמה מיצה"ר, אז מיד הוא גאולה כללות החומר והגוף משיעבוד וגלות האומות.

ובזה תבין מ"ש (שמות א, ח) ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, שהוא היצר הרע שחידש גזירותיו אחר שמת בחינת יוסף, כמו שכתבתי עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים וכו' (תהלים פא, ו). וה"נ כל זמן שהי' בחינת יוסף קיים הנק' דעת, לפקח בעסק הנשמה, לא שליט בו היצה"ר, משא"כ כשמת יוסף אז ויקם מלך חדש היצה"ר שהוא גלות הנשמה, ומזה נמשך גלות ממש להגוף גם כן, עד אח"כ וימת מלך מצרים, היצה"ר המיצר הגדול, או מלך של עולם הזה הנקרא מצרים, וימת, שירד ממדריגתו, שנולד משה הדעת, אז הרגישו בזה מה שהי' נשמתם בגלות היצה"ר, ויאנחו מן העבודה, זו עבודת ה', ויצעקו. והטעם שמת מלך מצרים אז ולא מקודם, כי ומשה הי' רעה וגו', שהוא בחי' דעת שבא לכלל ישראל, אז הרגישו חסרונם ויצעקו וגו', ועלתה שועתם ובא גאולה להצורה והחומר, והבן.

 

תולדות יעקב יוסף דברים פרשת דברים

ומזה נמשך בכה תבכה בלילה, דכתבתי מ"ש הרמב"ם (הל' תשובה פ"ט ה"א) אם בחקתי תלכו וגו' ונתתי שלום בארץ וגו' (ויקרא כו, ג - ו), הא השכר הוא לעולם הבא, ואיך אמר וכו'. ומשני באמת אין זה עצם השכר, רק שיזכו להיות פנוי לעשות הכנה לעולם הבא, וזוכה בזה ובבא, מה שאין כן בהיפך נטרד משניהם מעולם הזה ועולם הבא וכו', יעו"ש. וז"ש בכה תבכה בלילה, ר"ל בכיה כפולה בגלות הדומה ללילה, והם ב' מיני גלות, א' גלות הגשמי מן האומות, ב' גלות היצה"ר הרוחני, שהנשמה בגלות אצל היצה"ר, כמו ששמעתי ממורי קרבה אל נפשי גאלה וכו' (תהלים סט, יט), וזה נמשך מזה, שנטרד משניהם, ולכך בכי' כפולה בלילה, הגלות גרם שנטרדו מעולם הזה שלא יהיו פנוים לעשות הכנה לעולם הבא, ונטרדו מעולם הבא ג"כ.

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]