נושאים

דברי סופרים - אות א

ספר דברי סופרים - אות א

 

אדם הנקי מתאוות ונגיעה לעצמו בודאי יש לו להרגיש כשמקיים פקודי ה' הישרים שמחת לב, ואף על פי שמפסיד על ידי זה ממונו וכיוצא, כיון דהמצוה בכך ומצות ה' יקרה ממאודו, ואם מרגיש צער זה סימן שאינו מצוה, וזה שאמרו (גיטין ל"ז ריש ע"ב) אמר רבה נתלי ליה עד דאמר ליה, ומייתי אחר כך העובדא דרבה דהוה עציב יעוין שם:

ונראה לי דמהך עובדא הוא שעמד על דבר הלכה זו דאין מצות שמיטה אלא בדיבור משמט אני לא בפועל ותלי ליה וכו', דאין המצוה לשמט באמת ולפיכך היה עצב ולולי כן לא היה עציב, ואף על פי דרבה החזיק עצמו לבינוני כדאיתא בהרואה (ברכות ס"א ע"ב) שעדיין לא היה לבו חלל בקרבו לגמרי, מכל מקום ידע בנפשיה דמוכן לשמוע בעצת יצר טוב ולהתגבר נגד יצר הרע לעשות מצות ה' בשמחה ולא להתעצב מזה אילו היה מצווה, ודבר זה רק לשרידים אשר ה' קורא:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]