נושאים

דברי סופרים - אות ב

ספר דברי סופרים - אות ב

 

כשמזדמן לאדם איזה דבר סכנה וניצול, זה סימן שיש עליו דין עונש אותו דבר שהיה ראוי לבוא עליו, אלא שהשם יתברך ברוב רחמיו וחסדיו לא יחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכיו וחיה והצילו בנס נגד שורת הדין. והזמין לו זה לעוררו על ידי זה שישוב, וכמו שאמרו (שבת קכ"א ע"ב) בנזדמנו לו נחשים ועקרבים ונשופין בו ולא הרגן שנזדמנו להרגו ונעשה לו נס, ופירש רש"י והראה לו הקב"ה שחטא, וכן איתא (בבא בתרא י'.) אשתמיט כרעא ובעי למיפל אמר השתא איחייב וכו' שמא עני בא וכו' יעוין שם, ועל כן אומרים בברכת הודאה הגומל לחייבים טובות, דלולי היה חייב לא היה צריך ליכנס למקום סכנה כלל:

ונראה בקריעת ים סוף שהוצרכו ליכנס לים בסכנה ושבט יהודה בראש כמו שאמרו (סוטה ל"ז. שוחר טוב ע"ו) על פסוק (תהלים קי"ד ב') היתה יהודה לקדשו, היה בשביל חטא מכירת יוסף שיהודה היה העיקר בזה, דעל כן הורידוהו מגדולתו כמו שאמרו (שמות רבה מ"ב ג') על פסוק (בראשית ל"ח א') וירד יהודה, וגונב נפש ומכרו (דברים כ"ד ז') בחנק כדתנן בריש פרק הנחנקין (סנהדרין פ"ד ע"ב) ודינו בידי שמים לטבוע בנהר כמו שאמרו בכתובות (ל' ע"ב) וגזירת הבן הילוד היאורה תשליכוהו נגזר גם כן בשביל עוון זה, ועדיין לא הטהרו עד קריעת ים סוף דהים ראה ארונו של יוסף (שוחר טוב קי"ד) שהעלוהו אחיו על ידי שבועתו, דכבר נתפייסו יחד אז וינוס:

[ומה שאמרו ז"ל (סנהדרין ק"י.) דחשדוהו למשה רבינו ע"ה באשת איש, יש לומר שראו וטעו כאצטגניני פרעה דמושיען של ישראל ילקה במים וחשבו דיטבע והוא בעוון אשת איש דבחנק, ונראה דהשלכתו ליאור היה גם כן לעוררו כי צריך תיקון על עוון זה מתולדה ומגלגול ראשון שהיה גם כן בדור המבול, כמו שמובא בזוהר (פנחס רט"ז ריש ע"ב) ונרמז בדברי חז"ל (חולין קל"ט ע"ב) משה מן התורה מנין (בראשית ו' ג') בשגם הוא בשר, וחטאם בזנות דאשת איש דעונשו חנק וטביעה שעל כן נידונו בטביעה במבול, והוא בא לידי כך וניצול לעוררו דצריך להשתדל לתקן זה:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]