נושאים

דברי סופרים - אות ד

ספר דברי סופרים - אות ד

 

מה שאמרו (אבות א', ג') אל תהיו וכו' על מנת לקבל פרס, לכאורה לשון פרס משמע מזונות עולם הזה, וכמו שאמרו (עירובין ע"ב סוף ע"ב) במקבלי פרס, בקבלת פרס (שם ע"ג.) ובכמה דוכתיה, וכן ברש"י אבות פירש דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, משמע דוקא שכר עולם הזה וגם זה משום דליכא:

אך בפסחים (ח' סוף ע"א) משוה על מנת שאהיה בן עולם הבא לעל מנת שיחיה בני, ועיין שם ברש"י ותוס' בריש ע"ב שזהו שלא לשמה ועל מנת לקבל פרס ומכל מקום הוא צדיק גמור דישראל אין תוהה, ועיקר מצוה אין כן, ועיין במדרש שמואל אבות שם דדוקא צדיק גמור נקרא ולא חסיד, והיינו דצדיק נקרא משום דלעולם יעסוק וכו' אפילו שלא לשמה (פסחים נ' ע"ב) ובנדרים (ס"ב.) פירוש למוד מאהבה וכו' עשה דבר לשם פעלן וכו' והוא מספרי עקב (סוף פרשה מ"ח) ושם חשיב גם כן שלא ילמוד בשביל שאאריך ימים לעולם הבא:

אבל נראה דמכל מקום גם זה כשהכוונה רק לגרמיה שיהיה בן עולם הבא ושיאריך ימים לעולם הבא ושיהיה לו טוב לעולם הבא דבזה אין נפקא מינא בין פרס דעולם הזה לדעולם הבא, אבל מה שהוא עיקר עולם הבא דנהנין מזיו השכינה (ברכות י"ז.) דזהו לאו הנאת גרמיה, ואף בעולם הזה מי שזוכה לכך והוא השעה אחת דתשובה ומעשים טובים בעולם הזה שיפה מכל העולם הבא (אבות ד' ב') ושכר מצוה מצוה, [ועל כן אמרו גם כן בריש פרק ב' דאבות (משנה א') הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, רצה לומר שאף על פי שזו המצוה קלה אין אתה יודע מתן שכרה, דשכר מצוה מצוה ואפשר דהמצוה הבאה בשכרה היא חמורה שבחמורות ולשכר זה יש לחשוק] דזוכין לזה בשכר מצוה לבוא לתשובה ולאהבה ולדביקות, לשכר כזה יש לצפות ומותר על מנת לקבל פרס כזה, וזהו לשמה גמור שעושה מאהבה שרוצה לזכות על ידי זה לאהבת השם יתברך:

ודייקא לקבל פרס לא ולא לקבל שכר, ובברכות (כ"ח סוף ע"א) ועירובין (כ"ח ריש ע"ב) איקום מקמיהו ואקבל אגרא, ובעבודה זרה (י"ז ריש ע"ב) ונכפייה ליצרא ונקבל אגרא, ואיך אמר בהדיא על מנת לקבל פרס, ובבבא קמא (מ"א ע"ב) כשם שקיבלתי שכר על הדרישה כך קיבלתי שכר על הפרישה. ובסוטה (י"ד.) אמשה רבינו ע"ה כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר, ובמדרש חזית (פרשה ה') טיפש אומר מה אני עמל וכו' וחכם אומר לא שכר אני נוטל, ובריש פרק ב' דאבות משנה א' הוי זהיר וכו' שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות הוי מחשב הפסד מצוה נגד שכרה, ובסוטה (כ"ב.) לא שכר פסיעות יש והזכירוה לשבח בזה, וכן בכמה דוכתיה, אלא דפרס ושכר תרי מילי נינהו, ושכר מצוה האמיתי שהוא שיזכה על ידי זה להיות דבוק בהשם יתברך זהו עיקר תכלית מכוון כל מעשה המצוות, וזהו עיקר מצותו לעשות על מנת כן, וזהו לשם פעלן לידבק על ידי זה בו יתברך:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]