נושאים

דברי סופרים- אות ו

ספר דברי סופרים - אות ו

 

אין נקרא חיים אלא כשיש לו מנוחה שמרגיש בחיים ולא בעל יסורין השרוי בצער, וכמו שאמרו (פסחים קי"ג ע"ב) שלושה חייהם אינן חיים וכו', ופירש רשב"ם שמקפיד תדיר אין חייו חיים שאין לו מנוחה, ובביצה (ל"ב ע"ב) שלושה חייהם אינם חיים וכו' עיין שם גם כן ביסורין וצער תדירי, וביומא (ע"א סוף ע"א) שנים של חיים ושנים שאינם של חיים אלו וכו' עיין שם וברש"י, ובעירובין (נ"ה ע"ב) יושבי וכו' חייהם אינם חיים וכו' כיושבי קברות פירש רש"י כמתים לפי שמחוסרין הנאה ולוקין וכו', וברש"י (שבת ק"ה סוף ע"ב) כשמבלה ימיו בטוב חשוב אריכות ימים, ובעבודה זרה (ה' סוף ע"א) ארבעה חשובים כמתים וכו', ובירושלמי (פרק י"ב דכתובות הלכה ג') אין ארצות החיים אלא צור וחברותיה תמן זולא תמן שובעא:

ובאבות דרבי נתן (סוף פרק כ"ה) חשיב בכלל חייהם אינם חיים הדר בעליה, ונראה לפי שאמרו (עירובין נ"ו.) דמעלות ומורדות מזקינין ומקצרין החיים, והחיים שהם חיים הם אדרבה מאריכין החיים כמו שנאמר (משלי ג' ב') אורך ימים ושנות חיים, על ידי שנות חיים יש אורך ימים גם כן, וכשנגזר על אדם מיתה רחמנא ליצלן והקב"ה לא יחפוץ במות המת כי אם בשובו וגו' ניצול ממיתה גמורה על ידי הצער ושאין לו מנוחה דלא נקרא חיים [ועל דרך שאמרו (פסחים קי"ח.) דגובה חובתו בטובתו] עד שישוב אל ה' ומחיי חיים יתן לו חיים ארוכים:

ונראה דגם בכלל שני החיים הקצובים לאדם אין עולים לחשבון הימים של צער שאינן בכלל חיים, והשם יתברך שקוצב חיים לכל חי, היינו מה שנקרא חיים והוא היודע צירוף עתיו ורגעיו אותם שהוא נקרא חי בהם שחייו חיים, ואותן לבד הם העולין ומצטרפין לחשבון שני חייו:

[ואין הכוונה בשלוה גופנית לבד ולהתענג בחמודות עולם הזה דזה ודאי אינו חיים, ולא דיברה תורה במתים אותם שבחייהם קרוים מתים (ברכות י"ט.) ובתמיד (ל"ב.) מה יעשה אדם ויחיה ימית את עצמו מה יעשה אדם וימות יחיה את עצמו, ואין נקרא חי אלא הדבוק בהשם יתברך כמו שנאמר (דברים ד' ד') ואתם הדבקים וגו' חיים כולכם, ואין נקרא חי אלא כשהחיות דבוק בו ואין נפרד, ועל כן אמרו (ברכות י"ח ע"ב) בן איש חי צדיקים שבמיתתן קרוים חיים, וזהו נקרא חי סתם דאין חיות אלא הנמשך מחי העולמים כמו שנאמר (נחמיה ט' ו') ואתה מחיה את כולם, וזולת זה אינו חיות, וכמו שהוא יתברך קיים לעד כך החיות הנמשך ממנו, רק כוונת המנוחה וסילוק הטרדות והצער בעולם הזה כדי שיהיה נפשו בנייחא לידבק בקונה, שאי אפשר כשיש דברים המטרידים הלב ומבלבלים האדם, וכמו שאמרו (עירובין ס"ה.) אי קרצתן כינה לא תנאי, ועל זה הוא צורך נייחא דעולם הזה]:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]