נושאים

דברי סופרים - אות ז

ספר דברי סופרים - אות ז

 

השם יתברך מנסה כל הצדיקים כמו שנאמר (תהלים י"א ה') ה' צדיק יבחן, ונאמר (שם פסוק ד') ועפעפיו יבחנו בני אדם משמע כל בני אדם, ובשמות רבה (ריש פרשה ב' ב') מפרש עלה ולמי בוחן לצדיק וכו', והיינו רק לאפוקי הרשעים שאין יכולים לעמוד וכמו שאמרו (בראשית רבה ריש פרשה נ"ה ב'), ועמך כולם צדיקים שאין לך אדם מישראל שאין עליו שם צדיק באיזה דבר [שמי שהוא צדיק לגבי דבר אחד אף דבדברים אחרים רשע, נקרא צדיק באותו דבר כמו שכתב בחידושי הרמב"ן נדה (י"ד ריש ע"א)]:

ובתנחומא (שמות ז', ושמות רבה ב' ז') אין הקב"ה נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן, ולאו דוקא גדולה והתנשאות על זולתו אלא הוא הדין כל מעלה ומדריגה, והנסיון הכל לפי מה שהוא אדם כפי מה שיוכל לעמוד, וכמו שאמרו (סנהדרין י"ט סוף ע"ב) תקפו של יוסף ענותנותו וכו', והשם יתברך בוחן לבות ויודע איך לנסות כל אחד לפי מה שהוא:

ובכתובות (ל"ג ע"ב) אלמלא נגדוהו וכו' ובתוס' שם דפלחו משמע על זה דהיו מחויבים לסבול גם יסורים קשים, ועל כרחך משום דהיה נסיון יותר מכפי כוחם וכדרך שאמרו (שוחר טוב מזמור ט"ז) בדורו של שמד אינו יכול לעשות ומה היו וכו' עיין שם, ולמדו זה מדלא הביא הקב"ה הנסיון בנגדא כי הנסיון הוא בדבר היותר גדול שיוכל לעמוד והיה לו להביא הנסיון בנגדא, ועל כרחך דידע יתברך שלא יוכלו לעמוד בזה והביא כפי כוחם:

ועל כן אמרו (עבודה זרה ד' סוף ע"ב) לא היו ישראל ודוד ראוים לאותו מעשה, כי איך הביא השם יתברך נסיון יותר מכפי כח אדם, וההוא דדוד המלך ע"ה נסיון היה כמו שאמרו בסנהדרין (ק"ז.), וכן חטא עגל כמו שאמרו (ברכות ל"ב ריש ע"א) על פסוק (דברים א' א') ודי זהב מה יעשה הבן וכו', ועל כרחך דהיה בכוחם לעמוד נגד יצרם בזה:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]