נושאים

דברי סופרים - אות ח

ספר דברי סופרים - אות ח

 

כל ישועת השם יתברך לאדם נקרא נס כמו שאומרים ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ובבבא מציעא (ק"ו סוף ע"א) נקרא ניסא זוטא כאשר ההצלה בדרך טבע קצת כלעמוד נגד אריה שפעמים האדם גובר עליו, או בדאשתדיף רובא דבאגי ואכלן חגב וזה ממיעוט הניצולים:

[ושם מבואר דכל אחד ראוי לנס שהרי כל אחד יכול לטעון כן ולא חילקו בין אדם לאדם ואפילו לניסא כר' חנינא בן דוסא עיין שם, ובשבת (נ"ג ע"ב) כמה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשית, הרי אדרבה לאדם גרוע שהיה הרבה מקטרגים נגדו למעלה ולא יכול לעוזרו דרך טבע להשפיעו ריוח, הוצרך עשות ניסא רבא שהוא למעלה מהנהגת הטבע המסורה למנהיגי הטבע ואין כח המקטרגים מגיע לשם]:

ובשבת (ל"ב.) אל ירד למקום סכנה שיעשו לו נס, והיינו לדבר סכנה ברורה דמהיכי תיתי יסמוך על נס רק לחשש סכנה, ואף על פי שאפשר שניצול זה נקרא נס למי שהשגחת השם יתברך עליו ואינו מסיר למקרה כל הצלה קרוי נס מנסים נסתרים, וגם על זה מנכין מזכויותיו (שבת שם) ועל כן אין לאדם לבקש מהשם יתברך אלא ההכרחי לקיום הגוף שזה הכרח לנברא דמאן דיהיב חיי על כרחו יהיב מזוני, (תענית ח' ע"ב):

ומה שאמרו (שבת כ"ה סוף ע"ב) איזה עשיר ופירש רש"י נפקא מינה למטרח להדורי אמילתא, ובנדה (ע"א סוף ע"ב) מה יעשה ויעשיר יבקש רחמים וכו', ובבבא בתרא (כ"ה ע"ב) הרוצה שיעשיר יצפין, היינו למי שמכיר בנפשו שהוא צריך זה לעבודת השם יתברך שיוכל לעובדו על ידי זה בהרחבת הלב יותר, וכמו שאמרו (ברכות נ"ז ע"ב) שלושה דברים מרחיבין דעתו של אדם וכו':

ומה שחכמים קוראים דעת הוא הדעת אותו יתברך שאנו מבקשים על זה בברכת אתה חונן, ושעל זה אמרו (נדרים מ"א ריש ע"א) דדא קני וכו', ודעת זה הוא מתרחב על ידי הרחבת גופניות בדירה נאה וכלים נאים, ומי שמתכוין לכך ויודע בעצמו דצריך לכך לשם שמים [ולא יטנו העושר מעבודתו יתברך דעל כן (אמר) שלמה המלך ע"ה (משלי ל' ח') ריש ועושר וגו' פן וגו' ונאמר (הושע ב' י') וכסף הרבתי וגו' וכמו שאמרו בברכות (ל"ב ריש ע"א)] יכול לבקש ובזה אין מנכין מזכויותיו, אדרבה מוסיפין גם זה על זכויותיו כיון שהשתדלותו בעושר הוא גם כן זכות לשם שמים:

וכן יוכל להכניס עצמו גם כן למקום סכנה כשכוונתו לשמים, ועל זה נאמר (דברים ו' ה') ואהבת וגו' בכל נפשך שצריך למסור נפשו לעבודת השם יתברך ולא על מנת לעשות לו נס דאז אין עושין, רק כשמוסר נפשו באמת די שיהיה המסירות נפש בלב ולא בפועל ואז השם יתברך מצילו בפועל:

[ובעירובין (מ"ה.) דלמדו מדוד בקעילה עיין שם ברש"י ותוספות מדמסר נפשיה. ולכאורה מה מסירות נפש הוא כיון דשאל באורים ותומים והשם יתברך הבטיחו לך והושעת (שמואל - א כ"ג ב') ואם לא, לא היה הולך וכיון שהובטח מהשם יתברך שינצח אין כאן מסירות נפש, רק הואיל ואם עושין נס מנכין מזכויותיו לא היה לדוד המלך ע"ה ליכנס לסכנה בשביל הצלת ממון כיון שאין ליכנס לסכנה בשביל זה, ואף על פי שהובטח לא היה לו לשאול באורים ותומים כלל על זה, רק לפי שצריך למסירות נפש על כן שאל]:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]