נושאים

דברי סופרים - אות ט

ספר דברי סופרים - אות ט

 

הברכה היא התפילה, וכמו שאמרו (בבא מציעא מ"ב.) התחיל למוד וכו' ברוך השולח וכו' מדד ואחר כך בירך הרי זה תפילת שוא ואף על פי שאומר בלשון ברכה והשולח, ובשיטה מקובצת שם מהריטב"א בשם הרמב"ן דהוא במפריש תרומות ומעשרות דהובטח (מלאכי ג' י') והריקותי וגו' על כן אינו ברכה לבטלה [ועיין שם דמברך בשם ומלכות], ולשון הגמרא לא משמע כן וכן הפוסקים גם כן כתבו סתם, אבל אחר שהתפלל תחילה בהליכתו למוד יהי רצון מלפניך ה' וכו' אין לך תפילה שאינה נענית ובודאי ישלח ברכה, ואפילו אינה נראה מורגש בפועל:

ועל זה הוא לשון ברכה אחר כך, על דרך ישמעאל בני ברכני בפרק קמא דברכות (ז'.) ואמר יהי רצון מלפניך וכו', כי כאשר השם יתברך מתמלא רצון ושפע להשפיע ברכה וטובה לבניו, זהו הברכה לו יתברך שנעשה כבריכה להשפיע ברכה וכידוע, ועל כן כשהתחיל למוד התפילה הוא בלשון ברכה, והוא סילוק המקטרגים כי מי יקטרג על ברכת המלך מלך מלכי המלכים, ואפילו מלאך רע כששומע ברכתו של מלך מלכי המלכים על כרחו צריך לענות אמן (שבת קי"ט ע"ב), ואחר שמדד שהוא תפילת שוא אין מקום לברכה עוד כי ברכה זו היא תפילה:

וכן הוא כל ברכות התפילה שבכל ברכה מתחיל תחילה הבקשה בלשון תפילה כמו וחננו וכו' ומסיים בברכה ברוך אתה ה' חונן הדעת, שאנו בטוחים שכבר נענינו ומברכים אותו על זה שיתמלא ברכה לחוננו דעת, ויש בה תרתי תפילה וגם הודאה שכבר שמע בקול תפילתנו, וכן אומרים שמע קולנו וכו' ומסיימים ברוך אתה ה' שומע תפילה שהוא שומע ודאי, וכל המלאכים שרפים ואופנים השומעים ברכתו יתברך על כרחו עונים אמן על זה, ובזה אין מקטרג ואין פגע רע שהרי אדרבה כולם מקיימים ומסכימים על זה, ובסנהדרין (מ"ד ע"ב) שצריך לבקשת רחמים על זה שיהיו הכל מאמצין אותו יעוין שם:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]