נושאים

דברי סופרים - אות י

ספר דברי סופרים - אות י

 

דור הולך ודור בא, ופירש בזוהר (עקב רע"ג.) הדור שהולך הוא שבא, מלבד סודו בגלגול פשוטו כמשמעו דכנסת ישראל בכלל נחשב הכל אחד בכל דור, ועל כן אבותינו חטאו ואינם ואנחנו עוונותיהם סבלנו (איכה ה' ז'), ובסנהדרין (ק"ב סוף ע"א) אין לך פורעניות וכו' של עגל הראשון וכו' ולאחר עשרים וארבע דורות נגבה וכו', וכן חטא דזכריה נגבה בחורבן אחר כמה דורות כמו שאמרו בגיטין (נ"ז ריש ע"ב), והרי נאמר (שמות ל"ד ז') פוקד עוון אבות וגו' רק על רבעים ולא יותר, אבל זהו מצד חוב האב על הבן, אבל בכלל הדורות של כלל כנסת ישראל הרי כלל הכנסת ישראל אחד הוא בכל דור:

ועל כן אמרו (הוריות ו'.) דציבור לא מייתי ובעי למימר משום (תהלים מ"ה י"ז) תחת אבותיך וגו' ודחי דאם כן יחיד נמי אבל ציבור לאו מתורת בן לאב, ואף על גב דמסיק שם דוקא דשייכי בכפרה ומתוך שמכפר על החיים וכו', יש לומר זהו על דרך שאמרו (סנהדרין כ"ז סוף ע"ב) על פוקד עוון וגו' דוקא שאוחזין, הכי נמי בציבור לענין כפרה פרטית צריך שיהיה להם שייכות לאותו דבר, וכן בגביית חוב דבעגל נאמר (שמות ל"ב ל"ד) וביום פקדי וגו' שיהיה יום פקודה בלאו הכי כמו בחורבן, וכן הוא לענין מדה טובה המרובה וכמו שנאמר (ירמיה ב' ב') זכרתי לך חסד נעוריך וגו' לכתך אחרי במדבר, והרי אמרו (סנהדרין ק"ד.) אבא לא מזכה ברא:

ונראה לי אף על גב דכתיב ועושה חסד לאלפים וגו' צריך לומר ההוא חסד בעולם הזה דוגמת פוקד עוון וגו' דודאי רק בעולם הזה, [ומה שאמרו (שבת נ"ה.) תמה זכות אבות גם בעולם הזה לפי מה שכתבו תוס' שם דלא פליגי, וההוא לרשעים יש לומר דקרא דעושה חסד דוגמת פוקד וגו' דמוקמיה כשאוחזין מעשה אבותיהם, אך מכל מקום הא דאבא לא מזכה ברא לא נתיישב בזה דהרי מצינו זכות אבות קודם שתמה הועיל גם לרשעים:

ומיהו יש לומר שם לגבי אברהם יצחק ויעקב אף הרשעים מישראל נקראין אוחזין מעשה אבותיהם במקצת דהרי אף על פי שחטא ישראל הוא כמו שאמרו בסנהדרין (מ"ד.) ונמשל לאסא ביני חילפי, ושם (ל"ז.) דאפילו ריקנין מלאים מצוות וריח בגדיו ריח בוגדיו, מה שאין כן התם אבל מכל מקום קושטא כמו שכתבתי]:

ובעולם הזה הועיל גם זכות אברהם לישמעאל [וזרעו שהיו רשעים גמורים ואין אוחזין מעשה אבותיהם כלל], כמו שנאמר (בראשית כ"א י"ג) וגם את בן האמה וגו' זרעך הוא, וההוא דאבא לא מזכה ברא הוא רק לעולם הבא כדאיתא התם, וקרא דוזכרתי וגו' נמי לעולם הבא כמו שאמרו (סנהדרין ק"י ע"ב) אהאי קרא ומה אחרים באים בזכותם וכו', אבל שם לא מטעם אבא מזכה ברא דקרא דייק נעורייך כלולתיך לכתך שהם הן בעצמם העושין בנעוריהם, כי כלל הכנסת ישראל אחד בכל הדורות וכאילו הוא הדור ההוא עצמו:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]