נושאים

דברי סופרים אות יא

 

ספר דברי סופרים - אות יא

 

על ידי אכילה ושתיה בא לגיאות כמו שאמרו (ברכות י' סוף ע"ב) לאחר שנתגאה זה, ונראה לי דהיינו דוקא באכילה ושתיה שקודם התפילה שחושב שהוא בידו להחיות את עצמו וזה גיאות, וגם דעל ידי אכילה ושתיה יש לו דעת שלימה וכמו שאמרו (בבא בתרא י"ב ע"ב) עד שלא אכל ושתה יש לו שתי לבבות, פירש רש"י שאינו מסכים לדעת שלימה, ושלימות הדעת אינו אלא מהשם יתברך כמו שאומרים אתה חונן לאדם דעת, וגם אין ברכת ה' בא באכילתו ושתייתו אלא לאחר התפילה, וכמו שאמרו (בבא מציעא ק"ז ע"ב) ועבדתם וגו' (שמות כ"ג כ"ה) זו קריאת שמע ותפילה וברך את וגו' זה פת במלח [רצה לומר אפילו אוכל רק פת במלח ומים במשורה, וכל הסעודה נקרא בכמה מקומות על שם לחם כידוע, וכן כל המשקים נקראים מים, ומפורש בעירובין (ס"ה סוף ע"א) דהך בירך את מימך היינו יין, וזהו גם כן הברכה שזוכה אחר התפילה שיהיה יין נשפך כמים] וכו':

וכל המחלה דמצרים בא להם על ידי גיאות דפרעה שאמר מי ה', ובריש כל מרעין אנא דם כמו שאמרו בבבא בתרא (נ"ח ע"ב) שהדם הוא מוליד גסות הרוח והנפש הוא הדם והאכילה ושתיה מוסיף בדם והרי הוא מוסיף בגיאות ובכל מיני מרעין, רק אחר שתתפללו על דמכם, דהתפילה עיקרה ההכנעה ושפלות בלב ושיכיר דלית ליה מגרמיה כלום רק כעיני עבדים וגו' כן עינינו וגו' שיחננו (תהלים קכ"ג ב'), וכמו שאמרו (שבת י'.) פכר ידיה ומצלי כעבדא קמי מאריה, ובזה משקיט המיית הדם ונעשה צינור להמשיך ברכת ה' על ידי התפילה בכל מאכליו ומשקיו שיתנו דעת שלימה בלב כרצון השם יתברך:

ובפת במלח נמשך כל מיני מטעמים וכוחות של כל מיני סממני רפואות ושל כל מעדני עולם שברא השם יתברך להחיות בהם נפש כל חי כמן שהיה משתנה לכמה טעמים (יומא ע"ה.) ועל ידי כן נעשה רפואה לכל מיני מחלה כי אין לך מחלה שלא ברא לו השם יתברך מין מאכל סם רפואה בעולם שעל זה הם ריבוי מיני הצמחים שכל אחד הוא לצורך כידוע, וכן על ידה המים מתברך כמימי בארה של מרים שהיו רפואה לכל כדאיתא באגדה בעובדא דמוכה שחין (ויקרא רבה כ"ב ד'), והיו בו גם כן טעמים של כל מיני משקה וכמו שכתב בספר דבש לפי מערכה ב' ממאמר חז"ל:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]