נושאים

דברי סופרים - אות י (המשך)

ספר דברי סופרים - אות י (המשך)

 

וכן הוא לענין חכמי ישראל הנקראים ראשי הדור ועיני העדה (בבא בתרא ד'.) וזה שאמרו (בבא מציעא צ"ו ע"ב) נמעלו בית דין עיין שם לשון רש"י בית דין של ישראל שבאותו דור שכל תקנות משפט תלויה בהן ועל ידיהן נוהגות חוקות המתוקנים לציבור מאז והוי כמו שתקנו להם וכו' עיין שם:

ולכאורה תמוה מאוד מה טיב בית דין של אותו דור לתקנת חכמים דקביעא וקיימא שאי אפשר לשנותה ואין צריך לבית דין אלא לכוף אם מי לא ירצה לציית דין ותקנת חכמים וכיוצא או לדון אם יש איזה ספק בטענות ותביעות, אבל הכוונה דכמו דכלל הדור נחשב אותו דור וציבור לא מייתי, הכי נמי הבית דין שהם עיני הדור לא מייתי וכאילו הוא אותו הבית דין, ואף על גב דהתם בציבור בעינן שיהיו שייכים באותה כפרה כפי מה שכתבתי עיקר הטעם משום אוחזין מעשה אבותיהם, וזהו כוונת לשון רש"י דבית דין של ישראל העוסקים בהנהגת ישראל לחוקי התורה ותקנת חכמים הרי הם אוחזים מעשה אבותיהם של כל הבתי דין שבישראל מימות עולם:

ובההוא דזכריה איתא בגיטין שם שהרג תחילה סנהדרי גדולה וקטנה, ורש"י פירש שם דזכריה הרגוהו שרי יהודה במצות המלך, ובקרא בדברי הימים לא נזכר זה, אבל כוונתו דמה שהרגוהו סנהדרין בחטאו על כרחו דהריגתו היה על ידי שרי יהודה והם הסנהדרין [שדנוהו בדין סנהדרין ומה דרגמוהו ובסקילה אולי היו עדי שקר דאינו נביא אלא מכשף ובסקילה]:

וכן מה שהרג בחורבן סנהדרין כדדרשו בירושלמי (פרק א' דסנהדרין ריש הלכה ב') והובא בתוס' (סנהדרין י' סוף ע"ב) לפי שאמרו (גיטין פ"ח.) דשבעה בתי דינין עבדו עבודה זרה, דיוחס העבודה זרה לבית דין שהם הסנהדרין על כן נידונו גם כן הסנהדרין שבדור אחר אף על פי שאותם לא חטאו ולא היו מזרעם גם כן, רק לפי שהם עיני העדה מהכנסת ישראל וכמו שכלל הכנסת ישראל אחד וסובל דור זה חטאי דור אחר, כן עיני הכנסת ישראל דדור זה סובלין חטא עיניהם דדור אחר דהכל אחד:

וכן לענין השבח תנן בראש השנה (כ"ה.) כל שלושה שעמדו בית דין על ישראל הרי הם כבית דינו של משה, וכן ידוע דברי האר"י על מה שאמרו בשבת (ק"א ע"ב) ובכמה דוכתי משה שפיר קאמרת דכל חכם הדור נקרא משה, ופשוטו כי הוא כמשה רבינו ע"ה בדורו ועומד במקומו, ובזוהר עקב שם דמשה רבינו ע"ה נהיר בכל דרא ודרא, והיינו בחכם הדור שהוא ראש הכנסת ישראל באותו דור כמשה רבינו ע"ה והוא הוא שמאיר בו אורו, וכן אור כל ראשי הדורות שלפניו כמו שבכלל הדור יש אור דור המדבר כמו שכתבתי מקרא דוזכרתי וכן בשאר הדורות וכמו שנתבאר:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]