נושאים

חנוכה תרלג קטע שביעי

 

בכל הימים הטובים שמדברי תורה, אנו נוהגים ביום טוב שני של גלויות משום ספיקא דיומא כיון שבחוץ לארץ קשה להשיג את האור הגדול של הימים הטובים. חנוכה ופורים קרובים בדרגתם אלינו, ולכן יש אפשרות לקבל הארתם גם ללא שני ימים.

 

שפת אמת ספר בראשית - לחנוכה - שנת תרל"ג קטע שביעי

 

מה שמקשין אמאי לא משגיחין בחנוכה ופורים לספיקא דיומא. נראה כי בכל יו"ט צריך להיות בגלות ב' ימים כמ"ש במק"א שאין לנו כח לקבל הארת היו"ט וצריכין יום ב' לקבל יום א'. ולזאת ימים הללו שנעשה הנס בגלות והם קרובין אלינו יותר מכל היו"ט דאורייתא לכן האור מאיר גם שנוכל אנחנו לקבל שנתברר ספק הגלות באלה הימים כנ"ל:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]