נושאים

פרשת וירא - עקדת אברהם

פרשת וירא - עקדת אברהם

 

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וירא דף קיט עמוד א

ויהי אחר הדברים האלה
ר' שמעון אמר הא תנינן ויהי בימי על צערא אתמר ויהי אף על גב דלא כתיב בימי טפסי דצערא אית ביה
ר' שמעון אמר הרי שנינו ויהי בימי על צער נאמר. ויהי אף על פי שלא כתוב בימי טופס של צער יש בו
ויהי אחר בתר דרגא תתאה דכל דרגין עלאין... ומאן הוה בתר דרגא דא
ויהי אחר, אחרי דרגה תחתונה של כל הדרגות העליונות... ומי הוא אחר מדרגה זו
והאלהים נסה את אברהם
דאתיא יצר הרע לקטרגא קמי קודשא בריך הוא
שבא יצר הרע לקטרג לפני הקדוש ברוך הוא
הכא אית לאסתכלא והאלהים נסה את אברהם את יצחק מבעי ליה דהא יצחק בר תלתין ושבע שנין הוה והא אבוי לאו בר עונשא דיליה הוה דאלמלא אמר יצחק לא בעינא לא אתענש אבוי עליה, מאי טעמא והאלהים נסה את אברהם ולא כתיב נסה את יצחק
כאן יש להתבונן, והאלהים נסה את אברהם את יצחק היה צריך לומר, שכן יצחק בן שלשים ושבע שנים היה והרי אביו לא היה חייב בעונשיו שאילו היה יצחק אומר לא רוצה, לא היה אביו נענש עליו, מדוע כתוב והאלהים נסה את אברהם ולא כתוב נסה את יצחק
אלא את אברהם ודאי דבעי לאתכללא בדינא דהא אברהם לא הוה ביה דינא כלל מקדמת דנא והשתא אתכליל מיי"א באש"א ואברהם לא הוה שלים עד השתא דאתעטר למעבד דינא ולאתקנא ליה באתריה
אלא את אברהם ודאי שרצה להתכלל בדין שהרי אברהם לא היה בו דין כלל מלפני כן וכעת התכלל מים באש ואברהם לא היה שלם עד עתה שנתעטר לעשות דין ולתקן אותו במקומו
וכל יומוי לא הוה שלים עד השתא דאתכליל מי"א באש"א ואש"א במי"א ובגין כך והאלהים נסה את אברהם ולא את יצחק דאזמין אברהם לאתכללא בדינא וכד עביד דא עאל אש"א במי"א ואשתלים דא עם דא, ודא עביד דינא לאתכללא דא בדא
וכל ימיו לא היה שלם עד עתה שנתכללו מים באש ואש במים ולכן והאלהים נסה את אברהם ולא את יצחק שהוכן אברהם להתכלל בדין וכשעשה זאת נבאי אש במים והשלימו זה עם זה וזה עשה הדין להתכלל זה בזה
וכדין יצר הרע אתא לקטרגא עליה דאברהם דלא אשתלים כדקא יאות עד דיעביד דינא ביצחק, דיצר הרע אחר הדברים איהו ואתא לקטרגא
ואז היצר הרע בא לקטרג על אברהם שלא השתלם כראוי עד שיעשה דין ביצחק, שיצר הרע אחר הדברים הוא ובא לקטרג
ותא חזי רזא דמלה אף על גב דקאמרן דאברהם כתיב ולא יצחק יצחק נמי אתכליל ביה בהאי קרא רזא דכתיב והאלהים נסה את אברהם, נסה לאברהם לא כתיב אלא את אברהם את דייקא ודא יצחק דהא בההיא שעתא בגבור"ה תתאה שריא
ובא ראה סוד הענין אף על פי שאמרנו שאברהם כתוב ולא יצחק, יצחק גם נכלל בו בפסוק זה בסוד שכתוב והאלהים נסה את אברהם, נסה לאברהם לא כתוב אלא את אברהם את דווקא וזה יצחק שהרי באותה שעה בגבורה תחתונה שרה
כיון דאתעקד ואזדמן בדינא על ידא דאברהם כדקא יאות כדין אתעטר באתריה בהדיה דאברהם ואתכלילו אש"א במי"א וסליקו לעילא וכדין אשתכח מחלוקת כדקא יאות מיא באשא מאן חמא אבא רחמנא דאתעביד אכזר אלא בגין לאשתכחא מחלוקת מיא באשא ולאתעטרא באתרייהו
כיון שנעקד ונזדמן בדין על ידי אברהם כראוי אז נתעטר במקומו עם אברהם ונכללו אשר במים ועלו למעלה ואז נמצאה המחלוקת כראוי מים באש. מי ראה אבא רחום שנעשה אכזר, אלא כדי שתמצא מחלוקת מים באש ולהתעטר במקומם
עד דאתא יעקב ואתתקן כלא כדקא יאות ואתעבידו תלתא אבהן שלמין ואתתקנו עלאי ותתאי
עד שבא יעקב ותקן הכל כראוי ונעשו שלשת האבות שלמים ונתקנו עליונים ותחתונים

 

זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויחי דף רל עמוד ב

 

פתח ר' יהודה ואמר (תהלים פ"ט) משכיל לאיתן האזרחי

האי תושבחתא אברהם אבינו אמרה בשעתא דאשתדל בפולחנא דקודשא בריך הוא ועביד חסד עם בני עלמא דישתמודעון כלא לקודשא בריך הוא דקודשא בריך הוא שליט על ארעא, ואקרי איתן בגין דאתקף בתקיפו ביה בקודשא בריך הוא

שבח זה אברהם אבינו אמרו בשעה שהשתדל בעבודת הקב"ה ועשה חסד עם בני העולם שידעו כולם את הקב"ה שהקב"ה שליט על הארץ ונקרא איתן כיון שנתחזק בקב"ה

חסדי יי' עולם אשירה

וכי מסטרא דחסדים אתיין לזמרא אלא הכא אתכליל סטרא דשמאלא בימינא ועל דא קודשא בריך הוא נסי לאברהם ובחין ליה

וכי מצד החסידים באים לזמר, אלא כאן התכלל צד שמאל בימין ועל כן הקב"ה נסה את אברהם ובחן אותו

והא אתמר דיצחק בר תלתין ושבע שנין הוה בההוא זמנא מאי נסה את אברהם נסה את יצחק מבעי ליה אלא נסה את אברהם דישתכח בדינא ולאתכללא בדינא דישתכח שלים כדקא יאות ועל דא

והרי אמרו שיצחק בן שלשים ושבע שנים היה באותו זמן מהו נסה את אברהם נסה את יצחק היה צריך לומר, אלא נסה את אברהם שיימצא בדין ולהתכלל בדין ויימצא שלם כראוי ועל זה

חסדי יי' עולם אשירה,

דבר אחר חסדי ה' עולם אשירה

אינון חסדים דקודשא בריך הוא עביד עם עלמא

אלו חסדים שהקב"ה עושה עם העולם

לדור ודור אודיע אמונתך בפי

טיבו וקשוט דעביד עם כלא לדור ודור אודיע אמונתך דא מהימנותא דקודשא בריך הוא דאודע אברהם בעלמא ואדכר ליה בפומא דכל בריין ועל דא אודיע אמונתך בפי

טובות ואמת שעשה עם הכל לדור ודור אודיע אמונתך זו אמונת הקב"ה שאברהם הודיע בעולם והזכיר אותו בפה כל הבריות ועל כן אודיע אמונתך בפי

וקודשא בריך הוא אודע ליה לאברהם רזא דמהימנותא וכד ידע רזא דמהימנותא ידע דאיהו עיקרא וקיומא דעלמא דבגיניה אתברי עלמא ואתקיים

והקדוש ברוך הוא הודיע לאברהם סוד האמונה וכשידע סוד האמונה ידע שהוא עיקר וקיום העולם ובגללו נברא העולם והתקיים

הדא הוא דכתיב (שם) כי אמרתי עולם חסד יבנה וגו' דכד ברא קודשא בריך הוא עלמא חמא דלא יכיל למיקם עד דאושיט ימינא עליה ואתקיים ואי לאו דאושיט ימינא עליה לא אתקיים בגין דעלמא דא בדינא אתברי

זה הוא שכתוב כי אמרתי עולם חסד יבנה וכו' שכשברא הקב"ה את העולם ראה שלא יכול לעמוד עד שהושיט ימין עליו והתקיים ואם לא שהושיט ימינו עליו לא התקיים כיון שהעולם הזה בדין נברא

והא אוקימנא ואתמר בראשית, ורזא כללא חדא תרין גוונין הכא בראשית אף על גב דאמרן שירותא מתתא לעילא ראשית הכי נמי מעילא לתתא וקאמרינן ב' ראשית כדקאמרינן בית קדש הקדשים דהאי אתייהיבת לההוא ראשית ומלה כלילא איהי כחדא ובהאי בי"ת אתברי עלמא דא ולא אתקיים אלא בימינא

והרי העמדנו ואמרנו בראשית, סוד כלל אחד שני גוונים בראשית, אף על פי שאמרנו שההתחלה מלמטה למעלה ראשית, כך גם מלמעלה למטה ואמרנו ב' ראשית כמו שאמרנו בית קודש הקדשים שהיא ניתנה לאותה ראשית ומילה כלולה היא כאחת ובאותה בי"ת נברא העולם הזה ולא התקיים אלא בימין

והא אוקמוה בהבראם באברהם כתיב ובגין כך אמרתי עולם חסד יבנה ובנינא קדמאה דעלמא ההוא נהורא דיומא קדמאה הוה ביה לקיימא ולבתר ביומא תניינא בשמאלא ובהנהו אתקן שמים

והרי העמידו בהבראם באברהם כתוב, ומשום כך אמרתי עולם חסד יבנה ובנין הקדום של העולם אותו אור של יום הראשון היה בו לקיימו ואחר כך ביום השני בשמאל ובהם התקין שמים

וכתיב שמים תכין אמונתך בהם

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]