נושאים

פרשת יתרו - אלהים אחרים

ספר הזהר פרשת יתרו דף פו ע"א

לא יהיה לך אלקים אחרים על פני.

רבי יצחק אמר "אלקים אחרים" לאפקא שכינתא. "על פני" לאפקא אפי מלכא. דבהו אתחזי מלכא קדישא ואינון שמיה. והוא אינון. הוא שמיה דכתיב (ישעיה מב) אני יי' הוא שמי. הוא ושמיה חד הוא בריך שמיה לעלם ולעלמי עלמיא.

רבי יצחק אמר "אלקים אחרים" להוציא שכינה. "על פני" להוציא פני המלך שבהם נראה המלך הקדוש והם שמו והוא הם. הוא שמו שכתוב "אני יי הוא שמי". הוא ושמו אחד הוא ברוך שמו לעולם ולעולמי עולמים.

תאני רבי שמעון זכאין אינון ישראל דקב"ה קרא לון אדם דכתיב (יחזקאל לד) ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם. (ויקרא א) אדם כי יקריב מכם. מאי טעמא קרא לון אדם משום דכתיב (דברים ד) ואתם הדבקים ביי' אלקיכם...

שנה רבי שמעון: זכאים הם ישראל שהקדוש ברוך הוא קרא להם אדם שכתוב "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם", "אדם כי יקריב מכם". מדוע קרא להם אדם משום שכתוב "ואתם הדבקים ביי אלהיכם חיים כולכם היום"

דתניא אמר ר' שמעון כיון דבר נש ישראל אתגזר עאל בברית דגזר קב"ה באברהם דכתיב (בראשית כד) ויי' ברך את אברהם בכל. וכתיב (מיכה ז) חסד לאברהם ושארי למיעאל בהאי אדם.

ששנינו אמר רבי שמעון כיון שאדם ישראל נימול, נכנס בברית שכרת הקדוש ברוך הוא עם אברהם שכתוב "ויי ברך את אברהם בכל", וכתוב "חסד לאברהם", והתחיל להכנס באותו אדם

כיון דזכה לקיימא פקודי אורייתא עאל ביה בהאי אדם ואתדבק בגופא דמלכא וכדין אקרי אדם...

כיון שזכה לקיים מצוות התורה נכנס בו באותו אדם ונדבק בגוף המלך ואז נקרא אדם

א"ר יוסי בגין דא כל פרצופין שרו בר מפרצופא דאדם...

אמר רבי יוסי משום כך כל פרצופים מותרים חוץ מפרצוף של אדם...

א"ר יהודה היינו דאמרי אינשי קיטרוי בזיקא בטפסא שכיחי (פירוש דרך אמת: מה שקשור ברוח מצוי בציור וכן האדם קשור ברוח חיים מצוי בציור והוא כמזגג הנופח שמצייר הזגין בנפיחת רוחו כרצונו):

אמר רבי יהודה זהו שאומרים אנשים: הקישור אל הרוח בטופס הוא מצוי.

 

ספר הזהר פרשת יתרו דף פו ע"א - פז ע"א

תאנא כמה פנים לפנים אית ליה לקודשא בריך הוא. פנים דנהרין. פנים דלא נהרין. פנים תתאין. פנים רחיקין. פנים קריבין. פנים דלגו. פנים דלבר. פנים דימינא. פנים דשמאלא.

שנינו, כמה פנים לפנים יש לו לקדוש ברוך הוא. פנים מוארות, פנים לא מוארות. פנים תחתונות. פנים רחוקות, פנים קרובות, פנים שבפנים, פנים שבחוץ. פנים של ימין ופנים של שמאל.

תא חזי זכאין אינון ישראל קמיה דקב"ה דאחידן באנפין עלאין דמלכא. באינון פנים דהוא ושמיה אחידן בהו ואינון ושמיה חד הוא. ושאר עמין אחידן באינון פנים רחיקין באינון פנים תתאין. ובגיני כך אינון רחיקין מגופא דמלכא...

בא ראה זכאים הם ישראל לפני הקדוש ברוך שאחזו בפנים עליונות של המלך, באותן פנים שהוא ושמו אחוזים בהם, והם ושמו חד הם. ושאר עמים אוחזים באותם פנים רחוקות באותם פנים תחתונות, ומשום הם רחוקים מגוף המלך...

א"ר יהודה היינו דאמרי אינשי חמרא בדרדיא ונביעא דבירא בקטירא דקיזרא אתעטר.

אמר רבי יהודה הוא שאומרים אנשים "יין בשמרים ונביעת הבאר בקשר של קיימא מתעטר

ווי לעלמא כד יסתלק מר מניה. ווי לדרא דיתערע בההוא זמנא. זכאה דרא דאשתמודעון ליה למר. זכאה דרא דאיהו שרי בגויה. 

אוי לעולם כשיסתלק אדוני ממנו. או לדור שיהיה באותו הזמן. זכאי הדור שמכיר את אדוני. זכאי הדור שהוא מצוי בו.

 

ספר הזהר פרשת יתרו דף פז ע"א - ע"ב

לא תעשה לך פסל וכל תמונה.

הא אתמר. ואמר רבי יוסי כל פרצופין שרי בר מפרצופא דאדם דהא האי פרצופא שליט בכלא.

הרי נאמר. ואמר רבי יוסי כל פרצופים מותרים חוץ מפרצוף של אדם שהרי אותו פרצוף שולט בכל

דבר אחר לא תעשה לך פסל וכל תמונה. רבי יצחק פתח (קהלת ה) אל תתן את פיך לחטיא את בשרך.

כמה אית ליה לבר נש לאזדהרא על פתגמי אורייתא כמה אית ליה לאזדהרא דלא יטעי בהו ולא יפיק מאורייתא מה דלא ידע ולא קביל מרביה דכל מאן דאמר במלי דאורייתא מה דלא ידע ולא קביל מרביה עליה כתיב לא תעשה לך פסל וכל תמונה

כמה יש לו לאדם להזהר על משפטי התורה. כמה יש לו להזהר שלא יטעה בהם ולא יוציא מהתורה מה שלא ידע ולא קיבל מרבו. שכל מי שאמר בדברי תורה מה שלא ידע ולא קיבל מרבו עליו כתוב "לא תעשה לך פסל וכל תמונה".

וקב"ה זמין לאתפרעא מניה בעלמא דאתי בזמנא דנשמתיה בעיא למיעאל לדוכתא דחיין לה לבר ותשתצי מההוא אתר דצרירא בצרורא דחיי דשאר נשמתין

והקדוש ברוך הוא עתיד להיפרע ממנו בעולם הבא בזמן שנשמתו רוצה להכנס למקומה, דוחים אותה לחוץ ותכרת מאותו מקום של הצרור בצרור החיים של שאר הנשמות

...

כתיב כי יי' אלקיך אל קנא. מ"ט משום דקני לשמיה בכלא. אי בגין פרצופין מקני לשמיה משום דמשקר בשמיה. אי משום אורייתא תנינן אורייתא כלא שמא קדישא היא. דלית לך מלה באורייתא דלא כליל בשמא קדישא.

כתוב "כי יי אלקיך אל קנא". מדוע, משום שמקנא לשמו בכל. אם משום פרצופים מקנא לשמו משום שמשקר בשמו. אם משום תורה. שנינו תורה כולה שמו הקדוש היא, שאין לך דבר בתורה שלא כלול בשם הקדוש.

ובגיני כך בעי לאזדהרא בגין דלא יטעי בשמיה קדישא ולא ישקר ביה ומאן דמשקר במלכא עלאה לא עאלין ליה לפלטרוי דמלכא וישתצי מעלמא דאתי.

ומשום כך צריך להיזהר משום שלא יטעה בשם הקדוש ולא ישקר בו. ומי שמשקר במלך העליון לא מכניסים אותו להיכל המלך ויכרת מהעולם הבא.

אמר רבי אבא כתיב הכא

אמר רבי אבא כתוב כאן

לא תעשה לך פסל וכל תמונה.

וכתיב התם

וכתוב שם

(שמות לד) פסל לך שני לחת אבנים. כלומר לא תעשה לך פסל

לא תעבד לך אורייתא אחרא דלא ידעת ולא אמר לך רבך. מאי טעמא כי אנכי יי' אלקיך אל קנא אנא הוא דזמין לאתפרעא מינך בעלמא דאתי בשעתא דנשמתא בעיא למיעאל קמאי. כמה זמינין לשקרא בה ולעיילא לה גו גיהנם.

לא תעשה לך תורה אחרת שלא ידעת ולא אמר לך רבך. מדוע, "כי אנכי יי אלקיך אל קנא" אני הוא שעתיד להפרע ממך בעולם הבא בשעה שנשמה רוצה להכנס לפני. כמה עתידים לשקר בה, ולהכניס אותה לתוך גיהנם.

תניא אמר ר' יצחק דבר אחר לא תעשה לך פסל וגו' דבעי בר נש דלא לשקרא בשמא דקב"ה ומאי איהו דא ברית את קיימא קדישא דמאן דמשקר בהאי ברית משקר בשמא דקב"ה

שנינו אמר רבי יצחק דבר אחר "לא תעשה לך פסל" שצריך האדם שלא לשקר בשמו של הקדוש ברוך הוא ומה הוא, זו ברית אות ברית קדושה שמי שמשקר באותה ברית משקר בשמו של הקדוש ברוך הוא

דקשרא קדמאה דאתקשרו ישראל בקב"ה כד אתגזרו ודא הוא קיומא קדמאה דכלא למיעאל בברית דאברהם דהוא קשרא דשכינתא ובעי בר נש דלא לשקרא בהאי ברית

שהקישור הראשון שנקשרו ישראל בקדוש ברוך הוא כשנימולו וזה הוא ברית ראשונה לכל להכנס בברית אברהם אבינו שהוא קשר השכינה וצריך האדם שלא לשקר באותה ברית

דמאן דמשקר בהאי ברית משקר בקב"ה. מאי שקרא הוא דלא ייעול האי ברית ברשותא אחרא. כמה דאת אמר (מלאכי ב) ובעל בת אל נכר.

שמי שמשקר באותה ברית משקר בקדוש ברוך הוא. מהו השקר? שלא יכניס אותה ברית ברשות אחרת, כמו שאתה אומר "ובעל בת אל נכר"

ר' יהודה אמר מהכא (הושע ה) ביי' בגדו כי בנים זרים ילדו. מאן דמשקר בהאי ברית משקר בקב"ה. משום דהאי ברית בקב"ה אחידא וכתיב לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל וגו':

רבי יהודה אמר מכאן "ביי בגדו כי בנים זרים ילדו". מי שמשקר באותה ברית משקר בקדוש ברוך הוא, משום שאותה ברית בקדוש ברוך הוא היא קשורה וכתוב לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל.

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]