נושאים

פרשת נח - מי שפרע מדור המבול - תהיה בן אדם

מי שפרע...

 

המשנה במסכת ב"מ דנה בענין קנין כסף במטלטלין, ואומרת שאין קנין הכסף מועיל אלא שמי שנתן כסף ולא משך, יכול המוכר לחזור בו אבל יש מי שפרע.

 

על הניסוח הזה של מי שפרע יש כמה גרסאות.

 

ברוב המדרשים נזכר רק מי שפרע מאנשי דור המבול. במשנה יש אזכור גם של אנשי דור הפלגה, ואילו בגמ' יש אזכור של דורות נוספים:

 

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף מד/א

נתן לו מעות ולא משך הימנו פירות יכול לחזור בו אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורו

 

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף מח/א

רבי שמעון אומר אף על פי שאמרו טלית קונה דינר זהב ואין דינר זהב קונה טלית מכל מקום כך הלכה אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי סדום ועמורה וממצרים בים הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורו

 

נשאלת השאלה מה הקשר? מדוע מצמידים את ענין אי העמידה בדיבור לענין המי שפרע ובעיקר מדור המבול?

 

נראה שעיקר החטא המאפיין את דור המבול, הוא הסטייה. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. חז"ל מדברים על מין שנזקק לאינו מינו, זורעים חיטים ויוצאים זונין ועוד מיני סטיות שמסמלות את העיוות הטבעי.

 

דווקא האיזכורים של הסטיות הטבעיות יכולים ללמד שאין המדובר כאן על משהו שהוא נגד דיני תורה, אלא שהמדובר כאן על משהו שהוא לא טבעי, לא כמו שהקב"ה ברא את העולם.

 

על רקע זה אפשר גם להבין את החרטה של בורא עולם על בריאת העולם – כי נחמתי כי עשיתים. הקב"ה רצה עולם טבעי כמו שהוא ואילו העולם כולו כביכול יוצא מכלל שליטה, אין שום כללים אין שום מסגרת הכל מותר והכל אפשרי, אין שום מחוייבות למסגרת של הטבעים הבסיסיים שהוטבעו בבריאה על ידי בורא עולם.

 

מי שפרע מדור המבול טוען כלפי בני האדם את הטענה הבסיסית "תהיה בן אדם" זיי א מענטש! מענטשלעכקייט! אנושיות.

 

בהקשר הלכתי כתוב בחז"ל ביחס למעשי דור המבול:

תלמוד ירושלמי מסכת בבא מציעא דף טו/א

א"ר אחא כתיב כי מלאה הארץ חמס מפניהם. ומה היה חמסן הוה בר נש נפיק טעין קופה מלאה תורמוסין והיו מתכוונין ונוטלין פחות משוה פרוטה דבר שאינו יוצא בדיינין

 

החטא עליו נתפסים אנשי דור המבול איננו חטא הלכתי. פחות משווה פרוטה אינו יוצא בדיינים אבל הוא גזל. הוא גזל משום שהוא מבוסס על תפיסת עולם לקויה. אפשר לקחת את ששייך למישהו אחר. זהו סוף העולם. הבעיה כאן איננה בעיה הלכתית. היא בעיה אנושית. זו בעיה חברתית.

 

זה בדיוק הענין של קנין כסף במטלטלין. קנין כסף איננו תופס אבל מי שפרע מדור המבול יפרע גם ממך. סגירה של עסקה צריכה שתתבצע במילה בלבד. אין צורך אפילו בקנין. אמרת שתקנה, קנה. זוהי חברה. זוהי התנהלות. מי שאיננו נשמע לכללים הללו ומתחבא מאחורי הכללים ההלכתיים, עתיד למצוא את עצמו בחברה אחת עם אנשי דור המבול.

 

על פי זה מבוארת גם המשכה של המשנה. המשנה מצרפת לכאן גם את אנשי דור הפלגה. מה ענינם בהקשר זה?

 

נראה לומר שיש כאן מהלך כולל של אנשי העולם. הנסיון לחרוג מן הטבע. הנסיון הוולגרי ביותר לחרוג מן הטבע מתבטא בחטא דור המבול. שם יש נסיון למעשים לא טבעיים ברמה המוסרית אנושית.

 

אבל בחטא דור הפלגה יש משהו נוסף וזוהי החריגה האמונית. אם עד עתה היתה חריגה בעמידה של אדם מול אדם, כעת יש חריגה מהמעמד של אדם מול אלוקים. חז"ל מתארים את חטא דור הפלגה בתור נסיון של בני האדם לעלות אל האלוקים ולקיים איתו מלחמה. זהו דיאלוג עקום!

 

טבעו של המין האנושי הוא טבע אמוני. בני האדם נוצרו כמאמינים וכמקבלים של המציאות האלוקית. יתכן שלקחו את הדברים למישור של עבודה זרה, אבל עדיין היו מאמינים. האתגר של אנשי דור הפלגה הוא אתגר המרד באלוקים. מכירים את הבורא ומתכוונים ממש למרד. זוהי מציאות עקומה. זה לא אנושי ועל כך התביעה.

 

כל זה מחבר אותנו אל שתי הדוגמאות הנוספות המוזכרות בגמ': סדום ועמורה, ומצרים על הים.

ביחס לסדום ועמורה אין הרבה מה להרחיב. העיוות האנושי שם הוא ברור.

ביחס למצרים על הים יש לומר שהיה כאן שוב משהו לא טבעי. רואים שיש נס, רואים שעם ישראל נכנס בתוך הים ביבשה, אבל הרדיפה היא כל כך גדולה עד כדי כך שנכנסים לתוך הים ממש כדי להשיג את עם ישראל. זה לא טבעי.

 

 

ספרא פרשת קדושים פרק ד

ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם זה כלל גדול מזה...

 

זיי א מענטש!!

 

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]