נושאים

תולדות תרלז קטע שלישי

 

הכתוב נותן טעם לאהבת יצחק את עשו, אבל לא נותן טעם לאהבת רבקה את יעקב. הסיבה לכך היא משום שאהבת רבקה ליעקב היא אהבה שאינה תלויה בדבר. גם אהבת הקב"ה לישראל היא מן הסוג הזה של האהבה שאינה תלויה במעשיהם אלא היא נובעת ממקום עמוק מאד ש'חלק ה' עמו'.

 

שפת אמת ספר בראשית - פרשת תולדות - שנת תרל"ז קטע שלישי

 

ויאהב יצחק א"ע כי ציד בפיו. הכתוב נותן טעם כי לא הי' אהבה אמיתית רק תלוי' בדבר לכן בטלה דבר בטלה אהבה. ולכן כשהקדימו יעקב בצידה אבדה האהבה. אבל רבקה אוהבת א"י בלי טעם ונתקיימה האהבה לעד. וכן כוונת המדרש במ"ש כל שהי' שומעת קולו היתה מוספת אהבה. פי' שלא הי' תלוי' בדבר. וכן אהבת המקום ב"ה לבנ"י ג"כ אינה תלוי' בדבר אף לא במעשיהם. רק בחר לו חלק ה' עמו כמ"ש עליו עשיר ישמח בחלקו. וז"ש אהבתי אתכם ואמרתם במה אהבתנו הלא אח עשו ליעקב כו' פי' שאין טעם במה לתלות האהבה רק שבנ"י מדובקין אליו ית' בשורשם:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]