נושאים

vayetse תרמה first paragraph

Yaakov established Teffilas Maariv as an outlet for those in a place of darkness to return to Hashem. When Yaakov gathered the rocks and made them into one, he was teaching us that the letters of the Torah are scattered in every place and must be brought together as a single entity. The holiness of these letters is hidden even in mundane matters which seem devoid of any connection with Hashem. By gathering these letters together and making them into one, we are able to reveal the holiness contained within the darkness, and attach it to Hashem. Yaakov unified these rocks on Har habayis to stress that only bringing together all these sparks of holiness of the Torah are we able to build the Bais Hamikdash. 

 

שפת אמת ספר בראשית - פרשת ויצא - שנת תרמ"ה קטע ראשון

 

אמרו חז"ל שתיקן ת"ע. כי הנה פרשת ויצא הוא מה שהכין יעקב אע"ה תיקון ודרך גם למי שאינו זוכה להיות בפנים. כדורותינו שנתגרשנו מבית חיינו. ובאמת בכל מקום נמצא תיקון בכח התורה. והוא בחי' יעקב אע"ה תתן אמת ליעקב ואין אמת אלא תורה. והתורה נותנת מקום וקיום לכל דבר אשר ע"ז אחז"ל אין לך דבר שאין לו מקום. וזהו ויפגע במקום. מאבני המקום פי' מו"ז ז"ל שהאותיות נק' אבנים כו'. ובכל מקום נמצא רשימות ואותיות מן התורה. אך יש במקומות התגלות יותר כמו א"י וביהמ"ק שנקרא שמו ית' שם. ויש מקומות שהוא בערבוב ובהסתר רק הקדוש ביותר יוכל למצוא האותיות ולסדר אותם כענין שמצינו בפשטות התורה שיש פרשיות המתפרשין כפשטן ויש שצריכין ביאור. וכענין גורעין ומוסיפין ודורשין וחסורי מחסרא כו'. וזה ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו. שימה היא סידור כמו ושמו בדיו. וכ"כ אשר שמתי מצבה יהי' בית אלקים שסידר ובנה מהאותיות בנין ובית. וזהו ענין תיקן תפלת ערבית:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]