נושאים

אני לדודי ודודי לי - אנ"י - אי"ן

אני לדודי ודודי לי - אנ"י - אי"ן

 

מדרש זוטא - שיר השירים (בובר) פרשה ז אות יא

אני לדודי ועלי תשוקתו. כדרך שאמרתי לחוה אמכם ואל אישך תשוקתך (בראשית ג' ט"ז). כשתהיו חוטאים אתם ועלי תשוקתכם. שכן מתחמדין וחוזרין למקומן. ואין תשוקה אלא תחמודות.

 

אבן עזרא שיר השירים פרק ז

ועלי תשוקתו - לעשות חפצו:

 

אלשיך בראשית פרק ב

ובזה מצאנו ראינו טוב טעם אל מקרא שכתוב (איכה ג) חלקי ה' אמרה נפשי וכו', (תהלים קיט) חלקי ה' אמרתי וכו', כי הלא יתחמץ לב השומע ישמע כדבר הזה, כי הלא נהפוך הוא כי נפשנו חלק מהאל יתברך, ולא הוא יתברך חלק מנפשנו. אמנם הענין הוא, כי דרכו יתברך עם נפשנו הפך כל דבר גשמי המתפרד מהכל, כי הלא טבע כל דבר להיות החלק חושק ותאב אל הכל כנודע, אך נפשנו אתו יתברך לא כן הוא, כי עם שנפשנו חכתה לה', אינו דומה החשק אשר לו יתברך עמנו שנשוב עד ה' ושקדושים נהיה, עם החשק אשר לו יתברך נדבק בו, נמצא כי נעשה כאילו הוא החלק ונפשנו הכל. והוא מאמרנו על פסוק אני לדודי ועלי תשוקתו (שיר השירים ז), שאומרים כנסת ישראל ראו נא גודל אהבתו יתברך אלינו כי הלא אני לדודי כי הוא הכל ואני שלו, ועם היות שאני החלק והיה ראוי תהיה עליו תשוקתי, נהפוך הוא כי אדרבה ועלי תשוקתו.

 

מלבי"ם שיר השירים פרק ז

(יא) אני לדודי ועלי תשוקתו, כי יצאה נשמתו בנשיקה ותשוקה. תשוקת החלק אל הכל והכל אל החלק, ותדבק במקורה ברוב אהבתה

 

תורה תמימה הערות שיר השירים פרק ז הערה עא

ומבואר בכ"מ באגדות דהלשון אני שהוראתה העצמית היא העצמיות מורה גם כן על חשיבות וגדולה יתירה, וכמ"ש במ"ר פ' מקץ עה"פ אני פרעה, מאני של פרעה אתה יודע אני של הקדוש ברוך הוא, כלומר מחשיבותו של פרעה אתה יכול לשער גדולתו של הקדוש ברוך הוא, וכן בירושלמי סנהדרין פ"ה שכינה אומרת קלני מראשי דרשו קל אני, שכביכול שחשיבותו וגדולתו קלה, וזהו שאמר כאן אני לדודי כלומר שגדולתי וחשיבותי אני מבטל לפני הקדוש ברוך הוא ולכן עלי תשוקתו וכמ"ש למעלה שאומר הקדוש ברוך הוא חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם משפילים וממעטים עצמכם לפני:

 

ספר כד הקמח עצרת

אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח שמחת בית השואבה היה אומר אם אני כאן הכל כאן אם אני אין כאן מי כאן, והנה הלל הזקן היה גדול בחכמה וכמו שארז"ל כי שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן שלשים מהם ראוים שתשרה שכינה עליהם כמשה רבינו ושלשים מהם ראוים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון עשרים בינונים, גדול שבכלם יונתן בן עוזיאל אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף, קטן שבכולם רבן יוחנן בן זכאי אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה תלמוד הלכות אגדות דקדוקי סופרים גזרות שוות תקופות וגימטריאות משלות כובסים ומשלות שועלים שיחת שדים שיחת דקלים שיחת מלאכי השרת מעשה מרכבה הויות דאביי ורבא לקיים מה שנאמר (משלי ח) להנחיל לאוהבי יש ואוצרותיהם אמלא. וכשם שהיה גדול בחכמה כן היה מופלג בחסידות ובענוה והיה עושה נפשו מרכבה לש"י כמו שאמרנו למעלה בדוד המלך שאמר אשכילה בדרך תמים, ועל כן אמר (סוכה פ"ה מח) אם אני כאן הכל כאן, ואין כונתו על עצמו דוקא אלא על האדם השלם כענין שאמרו (אבות פ"ק ז) אם אין אני לי מי לי. והיתה כונתו שהשכינה שורה עם האדם השלם זהו שאמר הכל כאן שהוא רמז לשכינה אף הקדוש ברוך הוא אומר לו אם תבא לביתי אני אבוא לביתך ואם לא תבוא לביתי אני לא אבא לביתך, וביאור זה אם אתה תבוא לביתי אם יש לך ידיעה שתדע ליחד שמי הרי שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא עליך ומתיחד בך אני אבוא לביתך כלומר אתקרב אצלך ואדבק עמך וזו היא שאלת דוד (תהלים קא) מתי תבוא אלי כי היה ממתין שיתיחד שכלו באור העליון, וכשם שאמר דוד בכאן מתי תבוא אלי כך המאמר בהלל אם אתה תבוא לביתי אני אבוא לביתך, והוכיח זה מן הכתוב שאמר (שמות כ) בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך:

 

של"ה מסכת סוכה פרק נר מצוה

לג. וכן מה שאמרו בפרק הנזכר (סוכה נג א), על הלל הזקן, כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, היה מרקד ואומר: אם אני כאן הכל כאן, אם אין אני כאן מי כאן וכו'. אין לחשוב עליו שעל עצמו אמר כן: ראו כי אני אני הוא הכל, חס ושלום לחשוב על הלל מחשבה זו וכיוצא בזו, בשכבר ידוע כי במקום גדולתו היה ענוותנותו (שבת לא א).

רק עיקר כוונתו בזה, שכאשר היו עוסקין בשמחת בית השואבה, שעליה אמרו חכמינו ז"ל בפרק הנזכר (שם נא א) שמי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, והיה מתיירא התנא האלקי, שמא מתוך שמחה יתרה, ישכחו חס ושלום השם יתברך, הנותן להם כח לשמוח שמחה גדולה כזו, על כן היה דורש ברבים ואומר: אם אני כאן וכו', רמז על השם, כי 'אני' משמות השם יתברך, כמו שפירשו המפרשים על 'אני והוא' השנוי במשנה (בפרק לולב וערבה (שם מה א, ובתוד"ה ואני)). ואמר: אם אני כאן וכו', רצה לומר, כי כשנכוין בשמחתינו לשם ה', אז יהי ה' אלקינו עמנו, ושכינתו תהיה שרויה בינינו, וזהו שאמר: הכל כאן.

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]