נושאים

פרשת נצבים - ואמר הדור האחרון

פרשת נצבים - ואמר הדור האחרון

 

תפארת שלמה במדבר פרשת מסעי

א"י כן מטה בני יוסף דוברים וגו' ולא תסוב נחלה ממטה אל מטה וגו' ולא תסוב נחלה ממטה אל מטה אחר. עיין באוה"ח שהקשה על כפילת הדברים בפסוקים ולא תסוב כו' ע"ש. עוד י"ל בפ' הראשון לא נאמר אל מטה אחר ובפסוק השני נאמר למטה אחר.

אכן הנה זה מרמז על מעלת קדושת ארץ ישראל וירושלים תובב"א. כי הנה צריך כל איש להשתוקק בכל לבבו על א"י וקדושתה כמ"ש שאלו שלום ירושלים ציון דורש אין לה מכלל דבעי דרישה וענין התשוקה היא מועלת בעצמה על הגאולה העתידה ב"ב והיינו כשישים האדם על לבו דברי הכתוב של לא תסוב נחלה ממטה למטה כי הקפידה התורה שלא תסוב נחלה ממטה למטה אחר אעפ"י שכולם י"ב שבטי י"ה כולם קדושים ומה חילוק בין זה לזה אעפ"כ הקפידה התורה ע"ז מכ"ש בזמן הזה אשר בעוה"ר כל ארץ הקדושה היא תחת יד הישמעאלי' ויבלעוה זרים ויירשוה והנה באו גוים בנחלתך טמאו את היכל קדשך שמו את ירושלים לעיים מכ"ש שצריך לקרוע לבב איש לצעוק ע"ז אל הקדוש ברוך הוא לעורר רחמי' על הארץ ועל קיבוץ גליות לתוכה בשמחה במהרה. והנה ההתעוררת הלזה של תשוקת הארץ כשתהיה באמת מעומק הלב שידאיב באמת בנפשו על כבוד ארץ הקדושה הנה בזה מעורר למעלה הרחמי' והרצון על הגאולה במהרה כמ"ש שאלו שלום ירושלים עי"כ ישליו אוהביך ב"ב.

וכן מצינו זה בבני יוסף שמכח תשוקתם לא"י עד שהרע בעיניהם שתסוב נחלה כמו שאמרו. הנה עי"כ המשיכו הציווי מה' לא תסוב נחלה ממטה למטה כנ"ל ואם לא הי' תשוקתם כל כך לא השיגו הציווי בזאת.

וכן מצינו כדומה לזה בענין פסח שני במאמר האנשים הטמאים שהיתה תשוקתם גדולה מאד לעשות הפסח ומקירות לבבם צווחו למה נגרע מלהקריב קרבן ה'. ע"כ נעתר להם ה' ונתן להם מצות פסח שני. כי ע"י תשוקתם הנכונה לפני ה' המשיכו הלכות חדשות הנ"ל.

הנה כמוהם אם תגבר התשוקה בלב איש מבנ"י אל הארץ ובנין בית המקדש הלא חיש מהר יעתר להם כי הלא הוא בנוי ועומד הוא למעלה רק שצריך לבקש עליו להורידו כמ"ש לשכנו תדרשו ובאת שמה. וכמ"ש דוד המע"ה שהתעורר מעצמו על בנין בית המקדש ויעתר לו ה' כמבו' בכתוב ועל שם זה נקרא דביר ביתך לשון דבור שצריך לבקש מהש"י עליו להבנות במהרה וכל המתאבל על חורבן ירושלים זוכה ורואה בנחמתה כי כל האומר כן באמת בתפלה ולירושלים עירך ברחמים תשוב הנה פועל באמת זה למעלה על קירוב הגאולה כנ"ל.

הנה זה שאמה"כ ולא תסוב נחלה ממטה אל מטה כי כן הוא באמת לכל שבט ושבט יחם פרטי לגבול חלקו בארץ כמבו' בס' טוב הארץ וז"ל התורה וא"י וישראל יש להם יחוס בשביל נשמתם והראי' מיחזקאל שחלק א"י לי"ב שבטים ויחס כל שבט ושבט בגבול אחד ולפי יחוס השבט כן משכנו במה שהוא נגדו לגבול אשר הוא שם אצילות אותו השבט בנשמתם ע"כ. ולכך כאשר צוה לחלק א"י התעוררו מטה בני יוסף עם גודל תשוקתם על הארץ וקדושתה הנה המשיכו המצוה הזאת של לא תסוב נחלה שהוא נכון לכוונה זו שבארנו.

אבל אח"כ אבדו אותו החשק לכך אח"כ הותרו השבטים לבא זה בזה שלא נצטוו לא תסוב נחלה רק לאותו הדור לבד והוא הטעם כמ"ש.

ומעתה נכון מאמר הכתוב שנית ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר הוא כמ"ש כי מענין הסבת נחלה משבט אל שבט אחר נוכל להבין להקפיד על הסבת נחלה זהו ירושלים הקדושה ביד האחרים הישמעאלי' היושבים עליה בעוה"ר וצריך להתעורר בתשוקה להמשיך הדין הזה להתקיים לא תסוב נחלה למטה אחר הם הישמעאלים כנ"ל. ועי"כ במהרה יתקיים הדבר כי איש בנחלתו ידבקו בנ"י

והוא שכת' ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת. שיש להבין למה תלה הכתוב דוקא בדור האחרון ולא ישאלו זה קודם לכן. אך הנה כמו שבארנו כי הדור ההוא אשר יתנו עיניהם ולבבם לשאול ע"ז והם ידאבו על חורבן הארץ וירושלים כנ"ל וע"י תשוקתם ודאבון נפשם על הארץ הנה יתעוררו הגאולה והם יהיו הדור האחרון קודם הגאולה כנ"ל והוא שכתוב ופחדו אל ה' ואל טובו באחרית הימים וגו' עיין שם ברש"י. והבן:

 

תפארת שלמה ויקרא פרשת אחרי מות

א"י אחרי מות שני בני אהרן וגו' בזאת יבא אהרן וגו'. הנ"ל ברמז הכתובים דהנה כתיב אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא כו'. יש להבין מה הבשורה והמעלה שישלח את אליהו לפני יום ההוא או באותו היום הלא אם יהיה הרצון לקרב הגאולה הנה היום ההוא ג"כ יקרב עם אליהו. אכן הנה כתיב ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם וגו' על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת וגו' ואמרו על אשר עזבו וגו' ונאמר אח"כ והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה וגו' ושבת עד ה' אלהיך ושב את שבותך אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך וגו' ומשם יקחך. יל"ד הנה התורה נכתבה לפנינו מאז ועד עתה בכל דברי הסיפור הזה ואין שואל ואין מבקש על מה עשה ה' ככה ומתי יהיה זה. גם יל"ד למה תלה האמירה הזאת בדור האחרון. אכן הנה אמרו חכז"ל כי שאלת האדם ליום הדין צפית לישועה. יש להבין ענין הצפי' הזאת מה טיבה. אמנם הנה ענין הצפי' הזאת היא להיות האדם מצטער ומתפלל על גלות השכינה שכבודו ית"ש מחולל בין הרשעים וצריך לצפות לישועת ה' במהרה וזהו צפית לישועה כמ"ש שברתי לישועתך ה' וכאשר האדם כל ימיו במחשבה זו הנה עי"כ מעורר ענין הגאולה במהרה להיות כביכול צדיק ונושע והוא זוכה לראות בחייו בנחמת ציון העתידה כמ"ש שישו אתה משוש כל המתאבלים עלי' ר"ל כי זוכים מיד לשוש אתה בעוה"ז כל המתאבלים עלי'. והנה אם היו כל ישראל מצפים לישועה הזאת ושבים על עוונותם בכל לבבם ובכל נפש' אז היו מעוררים באמת קץ הגאולה מיד. וע"ז הוא שאמה"כ ואמר הדור האחרון ר"ל כל דור שישים על לבם את הדברים האלה להצטער על גלות השכינה ולשוב אל ה' הנה הם יהיו הדור האחרון כי מיד ושב ה' אלהיך את שבותך ולכך קראם הכתוב הדור האחרון כי אם יעשו כן יושיעם ה' מיד ויהיו הם האחרונים בהגלות כמו שנתבאר כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה מיד בשמחתה. והנה נשמות נדב ואביהוא שני בני אהרן הם היו כל ימיהם במחשבה קדושה הזאת למס"נ על כבוד ה' כמ"ש בקרבתם לפני ה' שהיו נכונים ליקרב כקרבן לפני ה' וכל עניניהם היה רק על קרבת כבוד ה'. והנה הנשמות האלו באו אחר כך בפנחס כמ"ש הכתוב בקנאו את קנאתי בתוכם וכן באליהו אמה"כ קנא קנאתי לה' שהיו ג"כ הנשמות האלו בו וכל ימיו התקנא רק על כבוד הש"י ב"ה לקדש את שמו ברבים כמבו' בכ'. נמצא כי עבדות של אליהו הוא לצפות על כבודו ית"ש שיתגדל במהרה לא זולתו. הנה על זה אנו מתפללים שמחנו ה' אלהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך ר"ל שנזכה גם אנחנו לבא למעלות העבדות של אליהו הנביא הזאת שבארנו שיהי' כל כוונותינו רק לקנא על כבוד השי"ת ב"ה שהוא מחולל בין הרשעים. וז"פ שמחנו ה' אלהינו באליהו הנביא עבדך היינו העבדות של אליהו הנביא ולצפות רק על מלכות בית דוד משיחך. אז בודאי במהרה יבא ויגל לבנו כי על ידי העבדות הזה יקרב הגאולה ב"ב. וז"ש הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא. כי בע"כ צריך לשלוח את אליהו לפני הגאולה להיות בנ"י מתעוררים בענין העבדות של אליהו שבארנו ואז עי"כ יבא מיד יום ה' הגדול על ידי שישימו על לבם להצטער על גלות השכינה ויצפו כולם כאחד על ישועת ה' הנה יזכו מיד לראות בנחמת ירושלים. וזהו שאמר הכתוב בענין העבדות של כה"ג ביוה"כ שהוא בעד כל ישראל ונאמר לו להזכיר אותו ענין מיתת שני בני אהרן וכח עבודתם שהיה בקרבתם לפני ה' וימותו שכל ימיהם היו חפצים למות על קרבת ה' ולמס"נ על קידוש שמו ית' וכזה יהיה העבדות של כה"ג להמשיך על ישראל שיהיו כולם נכונים למס"נ הזה ובזאת יבא אהרן אל הקודש עם כל ישראל בביאת משיחנו בב"א:

 

 

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]