נושאים

אור המאיר לפרשת בראשית - לתת להם נחלת גוים

אור המאיר לפרשת בראשית - לתת להם נחלת גוים

 

בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ וכו'. ופרש"י אמר ר' יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהוא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל, ומה טעם פתח בבראשית, משום כח מעשיו הגיד לעמו. להבין זאת נראה, כי הנה ידוע היות עיקר הבריאה ישראל עלה במחשבה להבראות, והיינו שצפה התענוג הגדול והשעשועים שיקבל מנשמת הצדיקים, וברא בשבילם העולם, וזהו ישראל עלה במחשבה, כלומר שהיה להם בחינת עליה בקדמת מחשבתו, וגם חז"ל נתעוררו (ויק"ר לו, ב), בראשית בשביל ישראל הנקראים ראשית. וכיון שכן מה מאוד צריך האדם להתמיד בעבודת הבורא ברוך הוא יומם ולילה, ובכל חלקי עתיו ורגעיו, לבלתי יאבד מעלתו המובחרת מזולת עמים הלהוטים גם כן יומם ולילה, למלאות די חסרונם ולהשיג מחוז חפצם, ואנו בני ישראל אומרים תמיד, אשר בחר בנו מכל העמים, ואם מעשנו זר כמוהם כמונו חס ושלום דברינו לבטלה, ובודאי מוכרח להיות עבודת איש הישראלי ביתרון אור ושאת, והכלל בזה, כי להשלים האדם את עצמו עם האלקים, ולקבל עליו עול מלכות שמים שלימה, יירא ויפחד לבלתי עשות פעולה גדולה וקטנה, אפילו מעניני הגשמיים, כגון אכילה ושתיה ושינה, ושאר תענוגים שיש בעולם, ידע נאמנה שהכל בחכמה עשה הבורא, ובכולם יש רמיזא דחכמתא, המורים לאדם להשיג אורות עליונים ותענוגים רוחניים, מאלו תענוגים הגשמים, וכמו שהם במקומם הרמתה, ככה נתפשטו בהנבראים, להשיג עליון מהתחתון, לעורר לב האדם לעבודת הבורא, ואם לא הלא כבהמה נחשב, הממלאת גם כן כל תאותה הבהמיית, ויתרון האדם מן הבהמה אין, ובעשות האדם כל פרטי מעשיות הכל בהתקשרות ודביקות אל, אזי מעלה התפשטות התענוגים לשורשם למחשבה הקדומה, כי זה עיקר ותכלית עבודת אדם בעולם הזה, להעלות רבוי התענוגים לאחדות האמיתי,

ובמה תולה העלאת המדריגות... הכל תולה בתורתינו הקדושה שחצבה עמודיה שבעה, ואינה בדרך כלל כי אם שבעה עמודים, ועל ידי לימוד תורה יכול להעלות הכל... וכל התורה בכלל היא תרי"ג מצות, אשר קדשנו עמהם לעשות כמעשהו, כמו שאנו אומרים אשר קדשנו במצותיו, והכוונה על דרך מאמרם ז"ל (ברכות ו, א) מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, וכדומה מן המצוות שהוא יתברך עושה אותן בעצמו, קדשנו עמהם גם כן להדמות ליוצר בראשית, ועל ידם יכול המשכיל ליתן עצות לנפשו איך לידבק באל, והזוהר (ח"ב פב, ב) קורא אותן תרי"ג עיטין, לכוון האמור, בהשכיל לב מקום רמיזתם בעולמות עליונים, שכל אחת מהנה, יש להם מקום מוצא באורות עליונים, ולכן צמצם הקדוש ברוך הוא בהירות רוחניות, בתרי"ג מצות הנראים גשמיים, בכדי שיוכל אוזן הגשמי לשמוע, ורעיון לבות בני אדם לתפוס אפס קצת, והתורה נקראת בשם תורה, המורה לאדם דרך הישר והנכונה, לדעת איך לידבק ברוממת עוצם אלהותו, ובאמת מי שחכמת אלהים בקרבו, ואין מלאכתו מלאכת הקודש ברמיה, כי אם בתמים ובלב שלם, יכול לדעת ולהבין בספרים סוד רמיזתם במקומם בעולמות עליונים, ומה טיבם, ותועלת הגדולה מה שגורם בעשיותם על מתכונתם, אזי גורם השפעות אורות עליונים בהשכינה, ובודאי ניתוסף אליו גם כן התלהבות ודביקות גדול לעבודת הבורא.

והנה נודע מספרים, היות עיקר סיפור מעשה בראשית, להורות השתלשלות אורות עליונים ורבוי צירופי שמות הקדושים, שעמהם אנו בני ישראל בונין קומת השכינה, בהיות האדם מיטיב לכת בדרכי אל, להתנהג את עצמו בפרטי עובדותיו, הכל על פי התורה וסודותיה הרמוזים בעבודת האדם, והכל לצורך גבוה, ועל ידי שמשיג בסודות מעשה בראשית, יתכן לו לדעת אפס קצת כח הרוחני, באמצעות התלבשות מעשה מצוה הנראים גשמיים, ויסודתם בהררי קודש, ומה כח מאורות עליונים נשפע בהם, ובאתערותא דלתתא אתער לעילא (זוה"ק ח"א קסד, א), ונשפע משפע ברכה עליונה מרום המעלות עד מדריגה התחתונה שכינה הקדושה, ואליו יגיע גם כן, אמנם לא לזאת ישים את לבו ונפשו, כי אם הכל לצורך גבוה.

ועתה נחזור לביאור, אמר ר' יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, כי באמת עיקר הבריאה ונתינת התורה בשביל ישראל, להיותם עוסקים בתדירי במעשה המצות, אכן אם האדם מעשהו בהם כפשוטן, באין מבין מקום מוצאם ורמיזותם בעולמות, ומאיזה מקום נמשכו ונתפשטו וקבלו חיותם ממקום גבוה, אזי אין עבודתו נחשבת למאומה, ובאמת לדבר זה צריך למוד רב וקדושה יתירה, לדעת בעין השכל ולהתלהב בשעת מעשה, אשר בו בחר אל מזולת עמים, והאדון ה' צבאות מכניס את עצמו לעשות כמעשה עבדיו בני ישראל, המה המעותדים לעובדו בלבב שלם, אותן המצות שהוא עושה אותן בעצמו ובכבודו כמדובר, ואם נעדר ממנו תנאים אלו, ידע נאמנה שמעשהו מעשה בהמה, ותועלתו נכזבה, מלהיות רשומו ניכר להתעורר למעלה,

מול זה בא הרמז ברש"י, ומה טעם פתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו. ירצה להורות את האמור, דהיינו כח הרוחני מאורות הבהירים מעולמות עליונים, שמהם מקבלים מעשה המצות שצונו עליהם, הגיד לעמו, להבינם בספור מעשה בראשית, שנודע מספרים, אשר באלו הפסוקים של מעשה בראשית, נרמזים בכלל כללות צירופי שמות הקדושים, וכמה רמזים וסודות עמוקות מעניני התרי"ג מצות, הכל תולה בסוד מעשה בראשית, ולכן לא פתח את התורה מן החודש הזה לכם, שהוא מצוה ראשונה, כי באמת אין תועלת במעשה המצות בעשותם כפשטן, כיון שעדיין לא נתגלה ונתפשט סוד כח המעשה של עשיות תרי"ג מצות, מקום מוצאם במקומם הרמתה, ממילא אין הנאה להבורא יתברך שמו בעשיות מצות, בלא טעם וריח. אמנם אחר שפתח את התורה בבראשית, וגילה בספור מעשה בראשית כח רוחני, ממעשה מצות העתידין להתגלות אחר כך, צדקו יחדיו כח המעשים, היינו סודות ורמזים של תרי"ג מצות במקומם, ואחר כך מעשה המצות בגשמיותם, לעשותן בתחתון ולרמוז בעליון, ונתלהב בקרבו באהבה רבה, ובזה נאות לו לאדם להשלים את רוחו ונפשו לדבק באל,

אמנם לא נאמרו דברים האמורים, כי אם לאיש משכיל אשר כל עצמו ומגמתו ותשוקתו בעבודת הבורא, בתורה ותפלה ומעשה המצות, כוונתו בהם לעשות נחת רוח ליוצרו, ואין כוונתו מצורך עצמו כלום, כי אם הכל לצורך גבוה, כאשר יתבאר אי"ה לפנים, ויראת אלקים נגד פניו תמיד לבלתי התרפות את עצמו כמעט רגע מעבודת הבורא, לאיש אשר אלה לו, נתגלה באמת כח מעשיו, לדעת איך להתנהג את עצמו בדרכי עשיות מצותיו באמת ונכונה, לגרום הורדת השפע כמדובר, לאפוקי מי שאין דרכו בכך, וכל חסד דעבדין לגרמייהו עבדין, ואפילו בעשותו לפעמים איזה מצוה, שואל תיכף פרס מרבו, בודאי לא יבוא אל תכלית האמיתי, לדעת כח הרוחני מעשיות המצות לכוין בהם באמת.

ובזה רומז הפייטן (מוסף לימים נוראים) יראוך עם שמש ויכירו כח מלכותך. להורות האמור, אותן האנשים הכשרים שעיני שכל להם, לבלתי יחושו מצורך עצמם כלום, וכל מגמתם והתאמצותם עבור השכינה להכין אותה ולסעדה, לחברה אל דודה, זהו יראוך, כינוי למדות המלכות, לחברה עם שמש, ובהיות כן נפשם ורצונם של המשכילים, לחבר יראה עם שמש, יתכן להם ויכירו כח מלכותך, להשיג בטוב טעם כח רוחני מבריכה העליונה, הנשפע מעולמות עליונים למלכות כמדובר, ודוק.

ומעתה נשכיל להבין שגמר אומר רבי יצחק בדברי רש"י, ומה טעם פתח בבראשית וכו', לתת להם נחלת גוים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. הכונה בזה... הכל תולה בכשרון פרטי מעשיהם של ישראל, לערך מעשיהם, כמוהו גורמים הורדת השפע, או למקום הראוי, או בקלקול דרכים הטובים חס ושלום לחיצונים, ושפחה תירש גבירתה, ולזה ברוב רחמנותו יתברך וגודל טובו, רצה לזכות את ישראל, ופתח להם את התורה מבראשית, משום כח מעשיו הגיד לעמו כמבואר, לתת להם נחלת גוים, והיינו שהגיד והמשיך להם זה השכל להבינם בטוב, איך שיש להם עוז ותעצומות בהכשר מעשיהם ומעשה המצות, לקיים את העולם הנבראת בשבילם, לדבריהם ז"ל (ויק"ר לו, ד) בשביל ישראל הנקראים ראשית, ובשביל התורה הנקראת ראשית (ב"ר א, ד), ואורייתא וישראל חד אינון, (זוהר ח"ג עג, א) ובהיות כן, אם יאמרו לישראל אומות העולם לסטים אתם שכבשתם ארצות ז' גוים, שפיר יאמרו להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, ומחשבה קדומה ישראל עלו במחשבה להבראות, ובהכשר מעשיהם הטובים הם המקיימים את העולם, כנזכר בזוהר (ח"ב קסא, ב) קודשא בריך הוא אסתכל באורייתא וברא עלמא, בר נש מסתכל באורייתא ומקיים עלמא. והארץ שלנו הוא ואין לכם חלק וזכרון בה, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, כי אנו המקיימים, ומעולם לא לסטים חס ושלום, והכל גילה להם בספור מעשה בראשית כמדובר. והבן:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]