נושאים

בשלח - היש אם אין

 

זוהר לפרשת בשלח - היש אם אין

ספר הזהר פרשת בשלח דף סד ע"ב

א"ר אבא מאי דכתיב היש יי' בקרבנו אם אין. וכי טפשין הוו ישראל דלא ידעי מלה דא. והא חמו שכינתא קמייהו וענני כבוד עלייהו דסחרון לון ואינון אמרו היש יי' בקרבנו אם אין. גוברין דחמו זיו יקרא דמלכיהון על ימא. ותנינן ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל. אינון אשתכחו טפשין ואמרו היש יי' בקרבנו אם אין?

אלא הכי קאמר ר"ש בעו למנדע בין עתיקא סתימאה דכל סתימין דאקרי אין. ובין זעיר אפין דאקרי יי' ועל דא לא כתיב היש יי' בקרבנו אם לא כמה דכתיב הילך בתורתי אם לא. אלא היש יי' בקרבנו אם אין.

אי הכי אמאי אתענשו. אלא על דעבידו פרודא ועבידו בנסיונא דכתיב ועל נסותם את יי'. אמרו ישראל אי האי נשאל בגוונא חד. ואי האי נשאל בגוונא אחרא. וע"ד מיד ויבא עמלק:

ויבא עמלך וילחם עם ישראל ברפידים. רבי יוסי פתח (ישעיה לב) (ו א) אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור... משלחי רגל השור והחמור אינון תרין כתרי שמאלא דאחידן בהו עמין עכו"ם דאקרון שור וחמור. והיינו דכתיב (בראשית לב) ויהי לי שור וחמור. בגין דלבן חכים הוה בחרשין ובאינון כתרין תתאין. ובאינון בעא לאובדא ליעקב כמה דכתיב (דברים כו) ארמי אובד אבי והא אתמר. וכשישראל זכאין משלחי להו ולא יכלי לשלטאה עלייהו הה"ד משלחי רגל השור והחמור דלא שלטי בהו. א"ר אבא כד מזדווגי כחדא לא יכלי בני עלמא למיקם בהו ועל דא כתיב (דברים כב) לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. יחדיו דייקא. ותנינן לא יהיב איניש דוכתא לזינין בישין דהא בעובדא דב"נ (לתתא) אתער מה דלא אצטריך. וכד מזדווגי כחדא (לא יכלין למיקם בהו. מבין סטרא דלהון נפיק) מתקיפותא דלהון דאקרי כלב ודא חציפא מכלהו הה"ד (שמות יא) ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. (נ"א מתקיפותא דלהון נפיק ההוא דאקרי כלב ודא חציפא מכלהו אמר קב"ה אתון אמרתון היש יי' בקרבנו אם אין הרי אני מוסר אתכם לכלב. מיד ויבא עמלק. 

תקוני הזהר תקונא רביעאה המשך דף קמא ע"א

בראשית תמן י"ש, להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא (משלי ח' כ"א). ובגין דתמן אוצר דאיהי יראת יי', מניה אתמליא לצדיקיא, ואינון דחלין לקודשא בריך הוא ירתין האי יש.

וערבוביא בישא לא הוו דחלין לקודשא בריך הוא אלא בגין עותרא. והוו מנסין ליה כגונא דא (שמות י"ז ז') היש יי' בקרבנו אם אין. וכל אינון דמנסין לקודשא בריך הוא ודחלין ליה בעותרא ולא דחלין מניה בעניותא כמו בעותרא, לאו אינון אלא ערבוביא בישא.

דאית יראה ואית יראה, אית אהבה ואית אהבה. אית מאן דדחיל לקודשא בריך הוא בגין דיחון בנוי או דלא נחית לעניותא. או דרחים ליה בגין דיהיב ליה עותרא. ומנסה ליה כגון נעביד האי פקודא הכי, ונחזי היש יי' בקרבנו ויהיב לן אגרא בגיניה אם אין. דאי לא יהיב ליה אגרא בגינהא לא רחים ליה, ולא יהיב ליה צדקה ולא יעביד פקודא, ומנסי לקודשא בריך הוא בכל פקודא ועובדא, בודאי האי איהו מאלין ערבוביא בישא דאתמר בהון היש יי' בקרבנו אם אין.

אלא רחימו ודחילו דקודשא בריך הוא, שלים בכל פקודא ופקודא דעביד, בין דיהיב ליה אגרא בטיבו בין דלא יהיב ליה. ובגין דא מני באוריתא (דברים ו' ה') ואהבת את יי' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך. ואוקמוהו קדמאין, אם חביב עליך נפשך מממונך לכך נאמר בכל נפשך. ואם חביב עליך ממונך מנפשך לכך נאמר בכל מאדך. 

ספר הזהר פרשת שלח לך דף קנח ע"ב

היש בה עץ אם אין וגו'. רבי חייא אמר וכי לא הוה ידע משה דאית בה כמה אילנין משניין דא מן דא והא הוא שבח לה לישראל בכמה זמנין והוא אסתפק בדא. והא קב"ה קאמר ליה למשה בקדמיתא דהיא ארץ זבת חלב ודבש.

אמר רבי יוסי הא אתערו חברייא דכתיב (איוב א) איש היה בארץ עוץ איוב שמו. אמר רבי שמעון רמז להם רמיזא דחכמתא על מה דשאילו בקדמיתא דכתיב (שמות יז) היש יי' בקרבנו אם אין. אמר תמן תחמון אי היא אתחזיא להאי או להאי. אמר לון אי תחמון דאיבא דארעא כשאר ארעי דעלמא יש בה עץ אילנא דחיי ולא מאתר עלאה יתיר. ואי תחמון דאיבא דארעא יתיר ומשנייא מכל אתר דעלמא תנדעון דהא מעתיקא קדישא קא נגיד ואתמשך ההוא שנוייא עלאה מכל אתרי דעלמא ובדא תנדעון היש בה ע"ץ אם אי"ן

ודא בעיתון בקדמיתא דבמעיכון בעיתון למנדע דא דכתיב היש יי' בקרבנו. בקרבנו דייקא או אם אין. וע"ד והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ למנדע שנוייא דיליה.

ספר הזהר פרשת בא דף לג ע"א

כיון דאמר משוט בארץ אשגח קודשא בריך הוא דבעי למהוי דלטורא עלייהו דישראל. מיד ויאמר יי' אל השטן השמת לבך על עבדי איוב כי אין כמוהו בארץ. חמא שעתא למיהב ליה חולקא במה (נח ס"ד א') דיתעסק ויתפרש מנייהו דישראל והא אוקמוה

לרעיא דבעא למעבר אעניה בחד נהרא וכו'

מיד אתעסק ביה ההוא שטן ולא קטרג עלייהו דישראל. ויען השטן את יי' ויאמר החנם ירא איוב אלקים. לאו תווהא לעבדא דמאריה עביד ליה כל רעותיה דיהא דחיל ליה אעדי אשגחותך מניה ותחמי אי דחיל לך ואם לאו.

ת"ח בשעתא דעאקו כד אתייהב חולקא חדא להאי סטר לאתעסקא ביה אתפריש לבתר מכלא. כגוונא דא שעיר בר"ח. שעיר ביומא דכפורי בגין דאתעסק ביה ושביק להו לישראל במלכיהון

והכא מטא זמנא למיטל חולקא דא מכל זרעא דאברהם בסטרא אחרא כמה דאת אמר (בראשית כב) הנה ילדה מלכה גם היא וגו' את עוץ בכורו וגו'. ות"ח בשעתא דאמר משוט בארץ בעא מיניה למעבד דינא בישראל דהא דינא הוה ליה על אברהם למתבע מקודשא בריך הוא בגין דלא אתעביד דינא ביצחק כד אתקריב ע"ג מדבחא דהא לא הוה ליה לאחלפא קרבנא דאזמין על מדבחא באחרא כמה דאת אמר (ויקרא כז) לא יחליפנו והכא קאים יצחק על גבי מדבחא ולא אשתלים מניה קרבנא ולא אתעביד ביה דינא ובעא דא מעם קודשא בריך הוא כמה דבעא דיניה דיוסף לכמה דרין וכל מה דבעא באורח דינא בעא. ומההוא זמנא דאשתזיב יצחק ואתחלף קרבניה זמין ליה קודשא בריך הוא לההוא מקטרגא האי לחולקיה כמה דאת אמר הנה ילדה מלכה גם היא וגו' את עוץ בכורו והכא מטא למיטל חולקיה עליה מכל זרעיה דאברהם

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]