נושאים

אמונה בשעת משבר - פרק שביעי שיעור ראשון

 

פרק שביעי: על התשובה

1. ברכות, ז ע"א

ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי: שלשה דברים בקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא ונתן לו. בקש שתשרה שכינה על ישראל, ונתן לו... בקש שלא תשרה שכינה על אומות העולם, ונתן לו... בקש להודיעו דרכיו של הקדוש ברוך הוא, ונתן לו... אמר לפניו: רבונו של עולם! מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו? אמר לו: משה, צדיק וטוב לו - צדיק בן צדיק, צדיק ורע לו - צדיק בן רשע, רשע וטוב לו - רשע בן צדיק, רשע ורע לו - רשע בן רשע...

...

ופליגא [וחולק רבי יוחנן על] דרבי מאיר, דאמר רבי מאיר: שתים נתנו לו ואחת לא נתנו לו, שנאמר: "וחנתי את אשר אחן" - אף על פי שאינו הגון, "ורחמתי את אשר ארחם" - אף על פי שאינו הגון

2.

ביקשתי מאלוקים כח

והוא הערים עליי קשיים כדי שאהיה חזק.

ביקשתי מאלוקים חכמה

והוא נתן לי בעיות לפתור.

ביקשתי מאלוקים אומץ

והוא העמיד אותי בפני סכנות כדי שאתגבר עליהן.

ביקשתי מאלוקים אהבה

והוא הפגיש אותי עם אנשים בצרה כדי שאעזור להם.

ביקשתי מאלוקים טובות

והוא נתן לי הזדמנויות.

את כל שביקשתי מאלוקים - לא קיבלתי

ובכל זאת קיבלתי את כל מה שהייתי צריך.

3. דבר"ר יב, אות יב

אמר ר' חייא רבה: כתיב: "קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'" - הוי מתפלל וחוזר ומתפלל ויש שעה שיתנו לך

4. ליקוטי מוהר"ן, מהדורא בתרא סימן קא

כי אף על פי שנמצאים כמה עצות טובות בספרי רבנו זכרונו לברכה, שהם מלאים עצות להתקרב להשם יתברך, אף על פי כן על פי רב קשה להאדם לקים העצה בעצמה. על כן העקר הוא תפלות ותחנות ובקשות, יהיה איך שיהיה, על כל פנים ידבר בפיו באיזה בחינה שהוא. ויבקש מהשם יתברך תמיד, שיוציא אותו מחשך לאור ויחזירהו בתשובה שלמה באמת, ואל יתן דמי לו עד שיענהו. ואף על פי שהוא קורא וצועק להשם יתברך זה זמן רב מאד, ועדין הוא רחוק מאד מאד, אף על פי כן אם יהיה חזק ואמיץ בתפלות ובקשות, בודאי סוף כל סוף יענהו השם יתברך ויקרבו לעבודתו באמת, בודאי בלי ספק, רק חזק ואמץ. וכמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה, 'שתפלה צריך חזוק', כמו שכתוב: "קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'", ופרש רש"י: "ואם לא תתקבל תפלתך, חזר וקוה. וכן לעולם, עד ישקיף וירא ה' משמים".

וכבר מבואר זאת בדברינו כמה פעמים. אך צריכין לכפל ולשנות זאת ולזכר זאת בכל יום ויום, כי יש כמה וכמה מיני חלישות ובלבולים על זה בלי שעור, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשב. על כן צריכין לחזר זאת אלפים פעמים, כדי שיתחזק ויתאמץ לעמד על עמדו, להתפלל ולהתחנן לפני השם יתברך תמיד, שיקרבהו לעבודתו, יהיה איך שיהיה. "נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים". "כי לא יטש ה' את עמו ונחלתו לא יעזב". "חסדי ה' כי לא תמנו, כי לא כלו רחמיו".

5. זוהר, ח"ב דף קיג ע"א-ע"ב.

ואראה את כל העשוקים. וכי תעלה על דעתך שאת כל העשוקים הנמצאים בעולם, ראה שלמה המלך? אלא מיהם עשוקים אלו שהוא אומר - אלו תינוקות שמתו בחיק אמותיהם שהם עשוקים מכמה צדדים... והנה דמעת העשוקים, כולם שופכים דמעות עם טענה לפני הקדוש ברוך הוא... ועתידים לומר, ריבון העולם תינוק בן יומו שחטא כלום דנים אותו בדין... הרי דמעת אותם העשוקים ואין להם מנחם... ומה שאמר והנה דמעת העשוקים אלו אותם שמתים בחיק אמותיהם אלו גורמים לשפוך דמעות של כל בני העולם, כיון שאין דמעות שיוצאות מן הלב כאותם דמעות, שכל בני העולם תמהים ואומרים, דיניו של הקדוש ברוך הוא אמת הם, ועל דרך אמת הם הולכים, אותם מסכנים תינוקות שלא חטאו מדוע מתו, היכן דין האמת שעושה ריבון העולם... ודאי אין להם מנחם.

עוד, והנה דמעת העשוקים, אותה דמעה שלהם באותו עולם מגינה על החיים. ששנינו שיש מקום מתוקן להם באותו עולם, שאפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד שם, והקדוש ברוך הוא אוהב אותם ומתדבק בהם, ומתקן להם ישיבה של מעלה שלו ועליהם כתוב "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז". ומהי התועלת שיש בעשייתם שם, ומדוע הם עולים לשם, שכתוב "למען צורריך להשבית אויב ומתנקם"

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]