נושאים

משפטים - הנה אנכי שולח מלאך לפניך

 

זוהר לפרשת משפטים - הנה אנוכי שולח מלאך לפניך

שמות פרק כג פס' כ - כד

הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכנתי. השמר מפניו ושמע בקלו אל תמר בו כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו. כי אם שמוע תשמע בקלו ועשית כל אשר אדבר ואיבתי את איביך וצרתי את צרריך. כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמרי והחתי והפרזי והכנעני החוי והיבוסי והכחדתיו. לא תשתחוה לאלהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבתיהם. 

שמות פרק לג פס' יד - יז

uיאמר פני ילכו והנחתי לך. ויאמר אליו אם אין פניך הלכים אל תעלנו מזה. ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך הלוא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. ויאמר ידוד אל משה גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם. 

רש"י שמות פרק כג פסוק כא

כי  לא ישא לפשעכם.  אינו מלומד בכך שהוא מן הכת שאין חוטאין ועוד שהוא שליח ואינו עושה אלא שליחותו: כי  שמי בקרבו.  מחובר לראש המקרא השמר מפניו כי שמי משותף  בו  ורבותינו  אמרו  זה  מטטרו"ן ששמו כשם רבו. מטטרו"ן בגימטריא שדי:

ספר הזהר פרשת משפטים דף קכד ע"ב

הנה אנכי שולח מלאך לפניך וגו'. רבי יצחק פתח (שיר א) ישקני מנשיקות פיהו וגו'. אמרה כנסת ישראל ישקני מנשיקות פיהו. מאי טעמא ישקני יאהבני מבעי ליה אמאי ישקני. אלא הכי תנינן מאי נשיקות אדבקותא דרוחא ברוחא דבגיני כך נשיקה בפה דהא פומא אפקותא ומקורא דרוחא הוא ועל דא נשיקין בפומא בחביבותא ודבקין רוחא ברוחא דלא מתפרשן דא מן דא ועל דא מאן דנפיק נשמתיה בנשיקה מתדבק ברוחא אחרא. ברוחא דלא מתפרש מניה. והיינו אקרי נשיקה. ועל דא אמרה כנסת ישראל ישקני מנשיקות פיהו לאדבקא רוחא ברוחא דלא יתפריש דא מן דא...

רבי יהודה אמר כתיב (בראשית כט) וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך. אמאי קא בכה. אלא באתדבקותא דרוחא בה לא יכיל לבא למסבל ובכה. ואי תימא הא כתיב (שם לג) וישקהו ויבכו. תנינן אמאי נקוד וישקהו אלא דלא אתדבק ביה רוחא כלל ועל דא כתיב (משלי כז) ונעתרות נשיקות שונא. מאי ונעתרות נשיקות שונא. אלא מאן דנשיק בחביבותא מתדבק רוחיה ברוחיה. בדביקותא דחביבותא ומאן דלא נשיק בחביבותא לאו בדביקותא הוא אלא ונעתרות. מאי נעתרות. גסותא דלא דביק רוחיה בההוא נשיקה. ולא אתדבק ביה כלל. ובגיני כך כתיב ישקני מנשיקות פיהו דהוא דבקותא רוחא ברוחא. תנא כל זמנא דקודשא בריך הוא אזיל בישראל כביכול אתדבק רוחא ברוחא ועל דא כתיב (דברים ד) ואתם הדבקים ביי' בכל אינון גווני דביקותא ולא מתפרשא דא מן דא בשעתא דאתמר הנה אנכי שלח מלאך לפניך ידע משה דפרישותא הוא. אמר (שמות לג) אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה. 

ספר הזהר פרשת משפטים דף קכד ע"ב - קכה ע"א

והכא כתיב הנה אנכי שלח מלאך לפניך. אמר משה הא קבילנא בטחונא מינך דלא תתפרש מינן ודאי אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה. ובמה יודע איפוא וגו'. אמר רבי אלעזר מלה דא לא קאמר קודשא בריך הוא אלא ברחימותא דישראל ולאתפייסא בהדייהו. למלכא דהוה בעי למיזל עם בריה ולא בעי לשבקא ליה. אתא בריה   ומסתפי למבעי ליה למלכא דייזיל בהדיה. אקדים מלכא ואמר הא לגיון פלן יזיל בהדך למנטר לך בארחא. לבתר אמר אסתמר לך מניה (בארתא) דהא לא גבר שלים הוא. אמר בריה אי הכי או אנא אותיב הכא או את תזיל עמי ולא אתפרש מינך. כך קב"ה בקדמיתא אמר הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך. ולבתר אמר השמר מפניו וגו' ביה שעתא אמר משה אם אין פניך הולכים וגו'.

ספר הזהר פרשת וילך דף רפג ע"ב

כל יומוי דמשה שמשא נהיר בעלמא) כל יומוי דמשה אכלו ישראל לחם מן השמים כיון דאתא יהושע מה כתיב (יהושע ה) וישבות המן ממחרת וגו'. ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מה בין האי להאי אלא דא מלעילא ודא לתתא (מכאן אוליפנא) כל זמנא דמשה אשתכח גופא דשמשא שליט ונהיר לעלמא כיון דאסתלק משה אתכנש גופא דשמשא ונפיק גופא דסיהרא. כתיב (שמות לג) אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה ובמה יודע אפוא וגו' הכי אוליפנא כיון דאמר קב"ה למשה (שם לב) הנה מלאכי ילך לפניך. אמר משה ומה קסטיפא דשמשא דיתכניש וידבר סיהרא גופא דסיהרא לא בעינא. אם אין פניך הולכים. גופא דשמשא בעינא ולאו דסיהרא כדין גופא דשמשא אתנהיר ואתעביד משה כגוונא דגופא דשמשא קמייהו דישראל כיון דאתכניש משה אתכניש שמשא ואתנהיר סיהרא והוה יהושע משתמש לנהורא דסיהרא. ווי לההוא כסופא.

ספר הזהר פרשת האזינו דף רפו ע"ב

ר' יצחק אמר קמתי אני לפתוח לדודי דא קב"ה ביומוי דמשה דכל יומוי לא בעא דמלאכא ושליחא לדברא עמיה דכתיב (שמות לב) אם אין פניך הולכים וגו'. זכאה חולקיה דמשה דקב"ה אסתכם לרעותיה. ודודי חמק עבר ביומוי דיהושע דכתיב (יהושע ה) לא כי אני שר צבא יי' ת"ח משה הוה שמע קלא קדישא דמלכא עלאה ולא אזדעזע וכ"ש מלאכא דלא בעא (ולא קבלי') בתר דשכיב מה כתיב ויאמר לא כי אני שר צבא יי' וכתיב (שם) ויפול יהושע אל פניו ארצה. עתה באתי ביומוי דמשה רבך אתינא ולק קבלני ביה שעתא ידעו ישראל שבחא דמשה בההוא זמנא בעו ישראל לקב"ה ולא אזדמן להו הכי כיומוי דמשה הה"ד בקשתיהו ולא מצאתיהו וגו': 

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]