נושאים

אמונה בשעת משבר - פרק חמישי

 

פרק חמישי: הגדרה מחודשת של מושג הכפירה

1. מאמרי הראי"ה ח"א, תלמים, עמ' 10

ישנם מדעים שהם נחוצים ונדרשים מאד לאדם, וישנם כאלה שאינם נחוצים לו הרבה או שאינם תופסים אצלו מקום כלל... כל ענין מדעי, שמאיזו סבה אין לו דרישה אצל בני האדם, ואי הדרישה הגיעה לידי מדרגה גדולה, הרי הוא נחשב כאלו אינו. ובלשון הרגילה היכולה להתלבש בספרות יקרא לזה שלילה והעדר, או כפירה

...

וכך הוא הענין של ידיעת האלהות. בעומק הנשמה האנושית גנוז הוא הגרעין שהוא מקור הניצוץ של האורה... לכן ידעו מעולם בני האדם שהידיעה על דבר האלהות במובן המלא והטהור נוגעת להם מאד. אין לך עם שלא דרש אחרי ידיעה זו תיכף כשהגיע לידי מדת התפתחות ידועה, ואין לך עם שהיא לא חדרה בו בדרכי חייו הרוחניים והמעשיים

...

ובאו חלוצי הכפירה ואמרו, שאין הענין האלהי נוגע כלל לאדם, כי החיים יכולים ללכת כסדרם בחומריותם ורוחניותם גם בשעה שיסיחו בני האדם את דעתם מכל אלה הענינים וממה ששייך להם. וממילא ההתענינות בזה הוא לדעתם עמל סותר וגם מזיק

2. מדרש תנחומא, יח

דור הפלגה שהיו מחרפין בפיהם אחר יחידו של עולם... אמרו: לא כל הימנו שיבור לו העליונים ויתן לנו התחתונים. נעלה לרקיע ונכהו בקרדומות. ונחלקו לג' כתות, אחת אומרת נעלה ונשב שם. ואחת אומרת נעשה עמו מלחמה. ואחת אומרת נעלה ונעבוד שם עבודת כוכבים ומזלות...

רבי איבו בשם רבי יוסי הגלילי אומר: בשלשה מקומות חלקו באי עולם על הקדוש ב"ה אחת כאן...

למה היו דומין דור המבול ודור הפלגה לשני בני מלכים, האחד אומר למלך איני יכול לעמוד בך ולא בטרחותך, והשני אומר לא כל הימנך, אלא אומר הבה נבנה לנו עיר, ירד הוא למטה ואנו נעלה לשמים ואם לאו נעשה עמו מלחמה

3. מאמרי הראי"ה ח"א, תלמים, עמ' 10

וכשנחדור לעמקי ההסטוריה נכיר, כי זו היתה באמת מגמתו של אפיקור, ומזה יצאו כל התולדות והשיטות של מחזיקיה

4. רון גואטה, בטאון אפיקורוס, גליון 1 עמ' 5-6

                 

5. רמב"ם הל' תשובה, פ"ג הל' ז-ח

חמשה הן הנקראים מינים, האומר שאין שם אלוה ואין לעולם מנהיג, והאומר שיש שם מנהיג אבל הן שנים או יותר, והאומר שיש שם רבון אחד אבל שהוא גוף ובעל תמונה, וכן האומר שאינו לבדו הראשון וצור לכל, וכן העובד כוכב או מזל וזולתו כדי להיות מליץ בינו ובין רבון העולמים. כל אחד מחמשה אלו הוא מין.

שלשה הן הנקראים אפיקורסין, האומר שאין שם נבואה כלל ואין שם  מדע שמגיע מהבורא ללב בני האדם, והמכחיש נבואתו של משה רבינו, והאומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם, כל אחד משלשה אלו הן אפיקורוסים

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]