נושאים

תרומה - כגוונא

 

זוהר לפרשת תרומה - כגוונא

ספר הזהר פרשת תרומה דף קלה ע"א-ע"ב

כגוונא דאינון מתייחדין לעילא באחד אוף הכי איהי אתיחדת לתתא ברזא דאחד למהוי עמהון לעילא חד לקבל חד קודשא בריך הוא אחד לעילא לא יתיב על כורסייא דיקריה עד דאיהי אתעבידת ברזא דאחד כגוונא דיליה למהוי אחד באחד והא (קלד א) אוקימנא רזא דיי' אחד ושמו אחד.

רזא דשבת איהי שבת דאתאחדא ברזא דאח"ד למשרי עלה רזא דאחד. צלותא דמעלי שבתא דהא אתאחדת כורסייא יקירא קדישא ברזא דאח"ד ואתתקנת למשרי עלה מלכא קדישא עלאה. כד עייל שבתא איהי אתיחדת ואתפרשת מסטרא אחרא וכל דינין מתעברין מינה ואיהי אשתארת ביחודא דנהירו קדישא ואתעטרת בכמה עטרין לגבי מלכא קדישא וכל שולטני רוגזין ומארי דדינא כלהו ערקין ואתעברו מינה ולית שולטנו אחרא בכלהו עלמין ואנפהא נהירין בנהירו עלאה ואתעטרת לתתא בעמא קדישא וכלהו מתעטרן בנשמתין חדתין. כדין שירותא דצלותא לברכא לה בחדוה בנהירו דאנפין ולומר ברכו את יי' המבורך.

את יי' דייקא בגין למפתח לגבה בברכה. ואסיר לעמא קדישא למפתח לגבה בפסוקא דדינא כגון והוא רחום וגו' בגין דהא אתפרשת מרזא דסטרא אחרא. וכל מארי דדינין אתפרשו ואתעברו מינה. ומאן דאתער האי לתתא גרים לאתערא הכי לעילא. וכרסייא קדישא לא יכלא לאתעטרא בעטרא דקדושה דכל זמנא דמתערי לתתא אינון מאריהון דדינא דהוו מתעברן והוו אזלי כלהו לאתטמרא גו נוקבא דעפרא דתהומא רבא 

ספר באר מים חיים פרשת בראשית - פרק ד

ועל כן אמר מזמור שיר ליום השבת כלומר התחיל לשורר ולזמר בשיר שבח של יום השביעי אשר יוכלו כל באי עולם אם ירצו באהבת נפשם ומאודם, לקבל עליהם האור הנפלא השלם המאיר בו להתיחד עם בוראם יוצרם אף עשאם ברוך הוא וברוך שמו. וכאמור בזוה"ק (חלק ב', קל"ה.) כגוונא דאינון מתיחדין לעילא באחד אוף הכי איהי אתיחדת לתתא ברזא דאחד. פירוש, כמו למעלה בעולמות העליונים הנה בהגיע האור המאיר עליהם מאין סוף ברוך הוא ביום השבת הנה ענפי הקדושה הם המדות הקדושות הנוראות מתקבצין ומתיחדין כולם לאחד והיו לאחדים עם מאצילם ברוך הוא, כן למטה בארץ הלזו הנה עם בני ישראל הכשרים המתאוים להשכין כבוד בארצם החפצים באהבת שמו יתברך החומדין ומצפין ומשתוקקין להדבק ולהתיחד עם אורו ברוך הוא הנה הם מתיחדין ברזא דאחד. כי רז גימטריא אור כנודע, והם מתיחדים בלבבם ונפשם ומאודם מקירות תוכן מורשי לבם באמת, באור המאיר מאחד המיוחד. למהוי עמהון לעילא חד לקבל חד. פירוש, שיהיו אחד לעילא ואחד לתתא והכל מיוחדים באחד המיוחד. קודשא בריך הוא אחד לעילא לא יתיב על כרסיא דיקריה עד דאתעבידת ברזא דאחד. פירוש, אף שכבר נעשה אחד לעילא שכבר נתיחדו לעילא באחד אף על פי כן לא יתיב קודשא בריך הוא על כרסיא עד שגם לתתא יתיחדו ברזא דאחד כגוונא דיליה. למהוי אחד באחד. פירוש, שכולם בין העליונים ובין התחתונים יתיחדו ביחוד גמור באחד הוא אחד המיוחד כאמור. והא אוקימנא דהוא אחד ושמו אחד. פירוש, כי לכאורה יקשה למה מחלקן לאחד לעילא ואחד לתתא ולא כללם כולם לאחד לומר שיתיחדו לתתא ולעילא באחד, אך הוא על פי סוד מה שכתב האר"י ז"ל בכוונת הפסוק (זכריה י"ד, ט') ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד ולא כללם ביחד לומר ביום ההוא יהיה ה' ושמו אחד ועיין שם כי לא נאריך בכאן והוא ממש בחינת אחד לעילא ואחד לתתא, ועל כן אמר והא אוקימנא דהוא אחד ושמו אחד והבן.

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]