נושאים

אחרי מות תרנד קטע שני

 

וחי בהם ולא שימות בהם. ציוויי התורה המחייבים את האדם לכלוא את כוחות הנפש שלו, אינם מדכאים כוחות אלו, אלא מאפשרים להם לפרוץ בדרך אחרת, עמוקה מזו הנחשפת למראה עיניים בלבד. הזוכה לעצום עיניו מלראות את הופעת הכוחות הללו בצורתם הגשמית, זוכה לחוות את הופעתם בצורה רוחנית מרוממת.

 

שפת אמת ספר ויקרא - פרשת אחרי - שנת תרנ"ד קטע שני

 

בפסוק כמעשה א"מ כו' עד אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. וחכמים הוסיפו לומר ולא שימות בהם. והגם דאיתא זאת התורה אדם כי ימות אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עלי'. אבל באמת כפי מה שממית עצמו עלי' כך התורה מחי' אותו דכתי' תורת ה' תמימה משיבת נפש. וכל הכוחות שאדם ממעט בנפשו בשביל התורה משיבה התורה אליו ונמצא מחליף חיות עובר בחיות קיימת לעד. וכענין שדרשו חז"ל שיצאה נשמתן של ישראל במתן תורה והחזירה התורה נשמתן הה"ד משיבה נפש ע"ש. וכן הוא בכל העוסקים בתורה. ובאמת התורה נק' עץ חיים וכפי העסק בתורה זוכין להתדבק בחיים. ובמד' כשושנה בין החוחים כו' ע"ש. ועוד שם ועין נואף שמרה נשף כו' לא תשורנו עין עד שמביא המד' מי שרואה דבר ערוה ואינו זן עיניו ממנה זוכה להקביל פני השכינה כדכתי' ועוצם עיניו מראות ברע מלך ביפיו תחזינה כו' תראנה ארץ מרחקים. ונאמר עוצם עיניו דוקא כשבא לפניו דבר ערוה ועוצם עיניו עי"ז מתגלה לו הארה פנימיות. וז"ש שמקביל פני השכינה כי באמת מלא כ"ה כבודו. אך הגשם מכסה. וכמו ברשעים ועין נואף שמרה נשף כי באמת הרשעים מסלקים כבוד השכינה כענין שנאמר וימנע מרשעים אורם. ומשל הרשעים בדירתן. במחשך מעשיהם לא תשורנו עין. ולהיפוך בצדיקים אור זרוע לצדיק. והנה בחי' עץ החיים ועץ הדעת הם קיום כל העולם. ויש ב' הבחינות בכל מקום. כי אחר החטא נתערב טו"ר ולכן היא כשושנה בה"ח וצריכין לגבור על הסט"א ולהיות עוצם עיניו ואז מתגלה בחי' עץ החיים. וז"ש וחי בהם בכח המצות עשה ול"ת. והכל כמ"ש לעיל כפי ביטול חיות הגשמיות וממית [עצמו] על התורה ומצות. כך זוכה אל חיות הפנימיות וחי בהם כנ"ל:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]