נושאים

בעל שם טוב לפרשת בחוקותי - חשבתי דרכי

בעל שם טוב לפרשת בחוקותי - חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך

 

ויקרא רבה (וילנא) פרשת בחקותי פרשה לה

אם בחקותי תלכו, הה"ד (תהלים קיט) חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך אמר דוד רבש"ע בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות הה"ד ואשיבה רגלי אל עדותיך ר' הונא בשם ר' אחא אמר חשבתי מתן שכרן של מצות והפסדן של עבירות ואשיבה רגלי אל עדותיך ר' מנחם חתנא דר' אלעזר בר' אבינא אמר חשבתי מה שכתבת לנו בתורה אם בחקותי תלכו ומה כתיב תמן ונתתי שלום בארץ ואם לא תשמעו לי מה כתיב תמן ויספתי ליסרה אתכם ר' אבא בריה דר' חייא בשם ר' יונתן אמר חשבתי ברכות חשבתי קללות ברכות מאל"ף ועד תי"ו קללות מן וי"ו ועד ה"א ולא עוד אלא שהן הפוכות א"ר אבין אם זכיתן הריני הופך לכם קללות לברכות אימתי כשתשמרו את תורתי הה"ד אם בחקותי תלכו.

 

צפנת פענח שמות פרשת תרומה

ושמעתי ממורי זללה"ה פירוש בזה, על פי ביאור משנה דאבות (פ"ה מי"ג) ד' מדות בנותני צדקה וכו'. והקושיא מפורסמת איך הוא ד' מדות, דמדה זו לא יתן ולא יתנו אחרים אינו מנותני הצדקה. וכן (שם פ"ה מי"ח) ד' מדות בהולכי לבית המדרש וכו'. וביאר לי שאלת חלום וכו', וביאר פסוק (תהלים קיט, נט) חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך, על פי מדרש (עי' בר"ר ב, ה) ויהי ערב (בראשית א, ה) אלו מעשיהם של רשעים, ויהי בוקר (שם) אלו מעשיהם של צדיקים, ואיני יודע איזה מהם חפץ, כשהוא אומר (שם, ג) וירא אלקים את האור כי טוב, הוי במעשיהם של צדיקים חפץ יותר. והוא תמוה, וכי סלקא דעתך שחפץ במעשי רשעים. וביאר מה שקיבל מרבו, כי דוד המלך עליו השלום הי' במזל שלא עלו לו מחשבותיו בעבודת השם יתברך כהוגן, והוא מצד מזל שבתאי המקבל מבינה וכו', לכך הי' חושב בדרכיו הגשמי, וממילא הי' בהיפך וכו'. וז"ש חשבתי דרכי, ואז ואשיבה רגלי, ר"ל אשיבה להרגיל בו אל עדותיך, והבן. והלבנה, שהוא בסוד דוד מלך ישראל חי וקיים, אין לה אור מעצמה רק מה שמקבלת מן השמש, כנודע לחכמי התכונה. אמנם יש תועלת ויתרון לאור מן החשך, דהיינו מעלת יתרון האור ניכר מצד החשך, וכן החכם מצד הטיפש, וניכר מעלת הצדיק מצד הרשע, והתענוג מכח הנגע והיסורין, ומעלת הדעת נודע מכח השכחה, אם כן נעשה זה כסא לזה, כמו יד האדם המושיט דבר למעלה אז הוא בעצמו שם. וזה מעלת גזירה שוה, כי ברוחני אחר שיש לו שיווי בצד מה נעשה אחד, ולכן דנין בגזירה שוה גם למיתה החמורה. וכן כתב הרמב"ם (גירגור) [גרגיר] חרדל מצד עיגולי כדורי שוה לרקיע וכו'. אמנם לפי זה יש מקום לטעות לעובדי עבודה זרה, מאחר שהכל נעשה כסא זה לזה, אם כן באמת הכל נכנס באחדות אחת וכו'. אפס שזה אינו, כי יש הבדלה וכו', רק התענוג שנמשך אחר שסר השכחה הוא נכנס באחדות, והשאר יורד למטה בסוד הבדלה וכו'. וז"ש ואיני יודע באיזה מהם חפץ, מאחר שגם מעשה הרשעים הוא כסא למעשה הצדיקים, אם כן הכל אחדות אחת. לכך נאמר וירא אלקים את האור כי טוב, אלו מעשיהם של צדיקים - כי במעשה הרשעים צריך הבדלה וכו'. ובזה יובן כי יש ד' מדות בנותני צדקה, כי זה שאינו נותן נעשה כסא להנותן בדרך הנ"ל, ודפח"ח.

 

בן פורת יוסף ליקוטים

עוד יש לומר, כי בתיקונים לבסוף כתב וז"ל: ואין אדם מקיים מצות לא תעשה כתקנה אלא בבוא דבר עבירה לידו ונמנע ולא עשאה מפני מצות המקום, אבל ביושב ובטל לא קיים מצות לא תעשה, עכ"ל. והוא על דרך שאמרו חז"ל (תו"כ קדושים פ"ט) אל יאמר אי אפשי בבשר חזיר, אבל יאמר אפשי אבל מה אעשה כי אבי שבשמים גזר עלי וכו'. וכמו שכתבתי בפסוק (תהלים קיט, נט) חשבתי דרכי מקדם ואשיבה רגלי וכו' יעו"ש, והטעם כי בזה מקיים ואהבת את ה' אלדיך בכל לבבך (דברים ו, ה) בשני לבבך ביצה"ר וביצה"ט (ברכות פ"ט מ"ה), כי עובד ה' עם היצה"ר ג"כ, כשהוא מכניעו, משא"כ בלב אחד לא נעשה אחד כי אם על ידי חיבור ב' הפכים יחד, וכמ"ש (שמואל ב ז, כג) גוי אחד בארץ, יעו"ש בזוהר. וז"ש מי יתן טהור מטמא לא אחד, ר"ל כשהטהרה נמשך מן הטמא שהוא היצה"ר הוא תכלית השלימות, מטעם כי לא אחד, כי הם ב' הפכים והוא עשאן אחד. ולכך יש ב' פירושים לא אחד, לשון בתמיה, וגם כפשוטו, ושניהם אמת, וכאמור, וק"ל.

 

בן פורת יוסף דרשות והוספות שבת תשובה (א)

עוד יש לומר, ונבאר ש"ס דראש השנה (כז:, נדה כו א) שיעור שופר שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן. ויש להקשות דהל"ל שיעור שופר הוא טפח ויותר.

ונראה לי דכתבתי במקום אחר במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד (עי' ברכות לד ב), כי עיקר תשובה שיהיה באותו מקום שיוכל לעבור העבירה ואפילו הכי כובש יצרו וכו' (עי' יומא פו ב), והוא הדין בשאר עבירות, שיש בידו לעבור עבירה כגון מסירה ולשון הרע ואכילת איסור, ונפשו חשקה לעבור, ומכל מקום מניחה בשביל כבוד יוצרו, זה עיקר תשובה, וז"ש חז"ל (תו"כ פ' קדושים) אל יאמר אי אפשי בבשר חזיר, אבל יאמר אפשי אבל מה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי. וכתבתי במקום אחר חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך וכו' (תהלים קיט, נט), יעו"ש.

ובזה יובן, שיעור שופר, שהוא בעלי תשובה שנקרא שופר, ותשובה המעולה שישפר מעשיו - שיאחזנו בידו, ר"ל שיאחז דבר העבירה בידו ורשותו, שיכול לעבור, ומכל מקום יראה לכאן ולכאן, שיראה לכאן - תענוג העבירה, ויראה לכאן - הפסד העבירה כנגד שכרה, ויניחה מלעבור לכבוד יוצרו, זהו שיעור שופר דוקא, שיראה לכאן ולכאן ואחר כך יניחה מלעבור לעשות רצון קונו, והבן.

ובזה יובן, בשעה שאוחז העבירה בידו לעבור, אז עלה אלהים בתרועה לישב על כסא דין, ובשעה ששובר תאותו ומשנה מעשיו מרעה לטובה, אז משנה הקדוש ברוך הוא גם כן ממדת הדין לישב על כסא רחמים, ידו"ד בקול שופר, והבן.

 

צפנת פענח שמות פרשת כי תשא

דבר אחר אם שמוע בישן תשמע בחדש, ואם יפנה לבבך שוב לא תשמע, דכתבתי במקום אחר בשם מורי זללה"ה חשבתי דרכי של היצר הרע, ואח"כ ואשיבה רגלי אל עדותיך (תהלים קיט, נט) וכו', יעו"ש. ונודע (קה"ר ד, ט) שיצר הטוב נקרא ילד מסכן, והיצר הרע נקרא מלך זקן, וכמו שאמר הכתוב (קהלת ד, יג) טוב ילד מסכן ממלך זקן וכסיל וכו'. ובזה יובן, אם שמוע תשמע בישן תחלה עם היצר הרע שהוא זקן וישן, תשמע אח"כ בחדש, ליצר הטוב שהוא ילד וחדש. מה שאין כן אם יפנה לבבך, ר"ל שרוצה מיד לפנות ולבער היצר הרע מן לבבך, שוב לא תשמע, לכך בתחבולות יעשה מלחמה, וערום יעשה בדעת לגנוב דעת היצר הרע, וטוב לו סלה, והבן.

 

בן פורת יוסף דרשות והוספות שבת הגדול (א)

וההצעה יהי' כך, כי מן בחינת הראוי לאישים יבוא אל בחינת הראוי למזבח, דהיינו מן חשק הגשמי של האישים יבוא אל חשק הרוחני שהיא בחי' מזבח, כמו שכתבתי במ"א ביאור פסוק (תהלים קיט, נט) חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך וכו' יעו"ש, וכן כתבתי ביאור משנה (אבות פ"ד מ"א) איזהו חכם הלומד מכל אדם וכו' יעו"ש, והעולה משם כי רבי מאיר תוכו אכל וקליפתו זרק (חגיגה טו ב), והכוונה כי קליפתו יזרוק, שלא ישמע ליצה"ר בגוף העבירה, ותוכו אכל דהיינו שיקח מוסר לעצמו מן החשק של עוברי עבירה, והחשק של אנשי החומר בגשמי, מזה יבוא לחשוק ברוחני.

 

בן פורת יוסף בראשית פרשת תולדות

ורצה לומר שלקח הצחוק שהיא מנפש הבהמית וכמ"ש היעבץ הנ"ל, והשתמש בו לשם שמים אחר שיש בינה להבין ולהכין בו לשם שמים, ואז היא בת בתואל ר"ל בתו של אל, הארמי לרמות היצה"ר, כמו שכתבתי במ"א חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך (תהלים קיט, נט) בשם מורי, וק"ל.

 

 

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]