נושאים

בעל שם טוב לפרשת חקת - עלי באר

בעל שם טוב לפרשת חקת - עלי באר

 

דגל מחנה אפרים ויקרא פרשת צו

וזהו רמז בש"ס (נדה ס"א ב) מצוות בטילות לעתיד לבוא היינו תיבת מצוה יהיה בטל רק יקרא שם הוי"ה ברוך הוא כי יתגלה אור המוחין המכוסה... ומאא"ז זללה"ה שמעתי או בשמו או בשם הרמב"ן ז"ל כי ישיגו העולם בחינת המצוה ושורש חיות המצוה האיך שהוא ממש חיות נפשו וחיות כל העולמות כמו שכתוב (ירמיה ל"ג, כ"ה) אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, ובריתי היינו התורה וכמו שהשיג אברהם אבינו ע"ה מצד עצמו כל התורה כנ"ל ולא ששמר התורה בציווי הקדוש ברוך הוא מחמת שהיה מצוה לו כי עדיין לא היה תורה רק שהשיג מצד השכל שורש חיות של כל מצוה ומצוה איך שהוא חיות נפשו וצריך לעשותה לחיות נפשו כדי לדבק לחי החיים ואז לעתיד לבוא ומלאה הארץ דעה וגו' כמים לים מכסים (ישעיה י"א, ט'),

וזהו והיו עיניך רואות את מוריך כי אותיות רבי הם בחינת חכמה ובינה עם הנביעו כמבואר לעיל בשם אא"ז זללה"ה, וזהו ולא יכנף עוד מוריך (ישעיה ל', כ') פירוש שלא יהיה מכוסה הבחינת רבי שהוא חכמה ובינה... רק יהיה הכל באתגלייא וישיגו הכל אורחות חיים כמו אברהם אבינו ע"ה שורש של כל המצוה וסודותיה האיך הם מאירים באדם ובכל העולמות ומחיה אותם ואי אפשר להיות כלל שלימות האדם כי אם על ידם ושני הפירושים עולים בקנה אחד לפי המבין, וזהו פירוש מצוות שם מצוות שהוא לשון ציווי זה יהיה בטל לעתיד לבוא כי לא יעשו המצוות מחמת שהוא מצווה מאת ה' ברוך הוא ואם לא היה מצווה לא היה עושה רק ממילא יהיו רודפים לקיים המצוות כדי להחיות נפשם כמו שרודפים אחר הדבר המחיה בגשמיות בלי שום מצוה ולכן יהיה בטל שם של מצוה שלא יכונה כלל בלשון ציווי רק מצד השכל והשגת עצמם יעשו אותם כנ"ל

 

תולדות יעקב יוסף במדבר פרשת חקת

והנה שמעתי ממורי זלה"ה מ"ש חז"ל כל רב בבבל וכל רבי בארץ ישראל, כי בחי' חו"ב נתפשט בכל העולם, והוא ר' ראשית חכמה, ב' הוא בינה. וכל עניני ומעשה עולם הזה הכל הוא זיווגים ויחודים, רק שלא יש שם נביע היא אות יוד, ועם נביע מא"ס שהוא אות י' נקרא רבי, והוא בארץ ישראל, ודפח"ח.

 

תיקוני זוהר תקונא תלתין דף עג עמוד ב

וי לון מאן דגרמין דיזיל ליה מן עלמא ולא יתוב לעלמא דאלין אינון דעבדין לאורייתא יבשה ולא בעאן לאשתדלא בחכמה דקבלה דגרמין דאסתלק נביעו דחכמה דאיהי י' מינה ואשתארת ב' יבישה

 

מקור מים חיים בראשית פרשת תולדות

ובאוצר החיים פרשת בהר דף רנ"ו ע"ג העתיק וכתב וזה לשונו, והנה שמעתי ממורי כל רב בבבל וכל רבי בארץ ישראל, כי בחינות חכמה ובינה נתפשט בכל העולם, ובכל דבר יש להבין בו רמיזו דחכמתא, וכל עשבי השדה מגלין רזין וסתרי התורה, וכל בריה ובריה יש בו אותיות, ופעם אחת שמע איזה ענין נעלם מקול פרסת רגלי הסוס, ומקול פרסת רגלי הנכרי, והנה ר' הוא ראשית חכמה ב' הוא בינה וכל עניני ומעשה עולם הזה הכל יחודים וזיווגים וקישוטי השכינה, ולא יש שום דבר בעולם שיבטל מעבדות הבורא, כי באור ושמחה, ודביקות נפשו באור אלהי, ובלב שמח נכנע ושפל באמת, ישיג לכל המדריגות, ובלבד בלב אמת, וכל העולם מלא אותיות וקדושה, ולפעמים שפל ערך יעשה באמת נחת רוח לבורא עולם יותר ויותר מאיש אלוקי, רק שלא יש שם נביעו שהוא אות י', כי כל העולם מלא צירופים וקדושה, רק שצריך נביעו, שיתעלה מתתא לעילא והוא הארת אין סוף, ובאות י' שהוא נביעו מאין סוף הנמשך אל האותיות הנ"ל על ידי איש משכיל וחכם וצדיק נקרא רבי והוא בארץ ישראל, וכל העולם דבקים בו ועולין על ידו לקבל אור אין סוף ונביעו מאות י', עד כאן לשונו:

 

מקור מים חיים בראשית פרשת תולדות

ובספר מגן אברהם (מטריסק) ברמזי פסח דף י"ט כתב וזה לשונו, ואיתא בספר תולדות יעקב יוסף שהחילוק שביניהם שאצל רב חסר אות י' ולכן הוא בבחינת חוץ לארץ, וברבי יש אות י' שהוא בסוד חכמה עילאה, ולכן הוא בבחינת ארץ ישראל, שהוא בסוד החכמה העליונה, כי אמרו רבותינו ז"ל (בבא בתרא קנ"ח ב) אוירא דארעא דישראל מחכים, והוא בסוד מקור הנובע, כמו למשל הרוצה לעשות באר מים חיים, הוא חופר עד שמגיע למקור שמשם נובע המים ומבצבץ להבאר, והמקור הוא רק כמו נקודה, ומשם נובע המים ונתמלא כל הבאר, כמו כן בספירות הרוחניות, חכמה עילאה שהוא ספירה הראשונה הוא בסוד אות י' שהוא בסוד נקודה, שהוא מקורא דנביעא עילאה, שמשם נובע האור וההשפעה בכל הספירות ובכל העולמות כמו שכתוב (תהלים ק"ד, כ"ד) כולם בחכמה עשית, ואיתא בזוהר הקדוש (ח"ב כ' א) כולם בחכמה איתברירו, שאור החכמה מאיר בכל המדות ובכל העולמות, שהגם שבמקור הוא בסוד נקודה קטנה, עם כל זה משם נובע החיות והאור להאיר בכל המדות, שכולם מושפעים מאור החכמה, ולכן רבי שיש בו אות י' שהוא מקור הנובע, הוא בארץ ישראל, סוד החכמה, סוד נקודה קטנה, שזה הוא בחינת חכמה, שהוא כח מה, שהחכמי אמת הם בעיניהם כאפס ואין לפניו יתברך שמו, ועל ידי זה הם בסוד מקור הנובע שמביעין מימי התורה לישראל, ומדריכים אותם בדיבורי תורתם לעבודת ה' יתברך, ומכניסים בהם אור וחיות אלקות, עד כאן לשונו:

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]