נושאים

בעל שם טוב לפרשת בלק - ויקח רמח

בעל שם טוב לפרשת בלק - ויקח רומח

 

צפנת פענח שמות פרשת וארא

ונראה, דכתב[תי] במקום אחר מה ששמעתי ממורי ענין פנחס ויקח רומח בידו (במדבר כה, ז), דכתב בזוהר (ח"ג רלז ב) חמא אות מ' וגו', דכשמלכות בלי יחוד, היא דין אש תכלא, ועל ידי יחוד נעשה רחמים וכו'.

 

דגל מחנה אפרים במדבר פרשת פינחס

וזה יש לומר הרמז בפסוק צרור את המדינים היינו לצרור ולקשר הדינים בשורשם והכיתם אותם כי ידוע בכל בחינת דין וחסד נקרא הכאה על דרך היחוד והבן, וזהו והכיתם אותם היינו על ידי המתקה נכלל החסד בהם כי צוררים הם לכם בנכליהם וגו' על דבר פעור הוא לשון התגלות ועל דבר כזבי הוא לשון שקר רצה לומר כי הוא דרך כלל שורש לכל הדינים חלילה וחס, ופירוש בנכליהם לשון כלי פירוש שבאו בכלים של פעור ושל כזב לכן צריך להסיר מהם לבושיהם להתקרב לשורשם והבן, או בנכליהם פירוש לשון מחשבה כמו ויתנכלו אותו וגו' (בראשית ל"ז, י"ח) והוא על דרך שאמר אא"ז זללה"ה על פסוק (במדבר כ"ה, ז') וירא פנחס וגו' ויקח רומח בידו שהבין זה מן מחשבותיו הטהורים וזהו כלל גדול לעובד ה' בקדושה והבן לכן לקח רומח, ויהיה פירוש המשך הפסוק צרור את המדינים לקרב אותם לשורשם ומנין אתה יודע זה ובא הכתוב לפרש כי צוררים פירוש בעת שתראה כי צוררים הם בנכליהם היינו במחשבה אזי תבין כי מחשבת פיגול הוא והבא להורגך וכו' 

 

צפנת פענח שמות פרשת וארא

והנה כל הצרות שבעולם נמשך מן מלכות כשאינו ביחוד עם דודה, כמו ששמעתי ממורי זלה"ה וכתבתי במקום אחר כי ה' אלהיך אש אוכלה (דברים ד, כד), וזה ענין רומח לייחד הוי' ואדנ"י וכו'.

 

תולדות יעקב יוסף דברים פרשת דברים

ובדרך פנימי יש לומר, דכתבתי בשם מורי, כי השכינה נקרא אש אוכלה, וצריך לחברה לאש חוורא וכו', יעו"ש.

 

כתונת פסים במדבר פרשת בהעלותך

ופירוש הדברים, כי השכינה נקרא אש אכלה המכלה הכל כשאינה ביחוד למעלה עם אש חוורא, עיין במקום אחר וכו'. והענין, כי יש ראייה ודבור ושמיעה והלוך ומשמוש וכו', וכאשר מייחד זה למעלה, לידע שהם אברי השכינה, אז מעלה כל המדרגות, כגון כל הדבור שדבר כל היום ההוא יכוין להעלות על ידי דבורי תורה והתפלה של היום ההוא, וכן הראי' והשמיעה והלוך יכוין להעלות ולקשר הגשמי ברוחני. מה שאין כן כשאינו יודע זה, אז מכלה כל הדבור והראי' והשמיעה, וזה סוד ולא תגעל נפשי אתכם להשחית ולכלות, כמו הגעלה המכלה איסור שבתוך הכלי, והטעם כי ונתתי משכני בתוככם לייחד הכל, וכמו שכתב הזהר (ח"א נא א) ואתם הדבקים בה' וגו' (דברים ד, ד) ומכל מקום כולכם חיים וכו' יעויין שם, ודברי פי חכם חן.

 

תולדות יעקב יוסף ויקרא פרשת בחקותי

עוד י"ל ונתתי שלום בארץ, דכתבתי ביאור ש"ס (תמיד כח א) כל זמן שתוכחה בעולם וכו'. דשמעתי ממורי זלה"ה ענין רומ"ח, שכל המלחמות בעולם, וכל המחשבות זרות שבאדם, נמשך מחמת שהמ"ל אינה ביחוד עם דודה, וכאשר יתן האדם דעת לזה אז יראה ורעד יבא בו, ונעשה יחוד יראה עם נורא, ויתפרדו כל פועלי און וכו', ודפח"ח.

 

בעל שם טוב במדבר פרשת בלק

קבלנו ממרן אלוקי הבעל שם טוב שכל זמן שהמלכות מ' פתוחה אינה ביחוד עם דודה, נמשכין ומתגברין מחשבות זרות רחמנא ליצלן, וצריכין להעלותן ולקשרן בשורשן, אזי נעשה יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, בסוד מ"ם פתוחה לבעלה במחשבות קדושות, ועיין בזוהר חדש (מדרש הנעלם לשיר השירים) מ"ם פתוחה רזא דנוקבא שלימתא וכו': (אוצר החיים פרשת ויקרא דף ח' ע"ג)

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]