נושאים

להודות בטעות - שיעור שני

חטא היוהרה

תפארת שלמה בראשית פרשת בראשית

ואמר לו הקדוש ברוך הוא מי הגיד לך כי עירום אתה כי זה דרך הסט"א וכל הדבקים בה להתנשאות ולגבהות לאמר כי חף אנכי מפשע כמו שאנו רואים כל הרשעים אומרים לנפשם צדיקים אנחנו ולא חטאנו וכמו זה אמה"כ הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי. כי כן דרך היצה"ר מסמא את עיני אדם לאמר כי בכל אשר הוא עושה עדיין לא חטא כלל ועודנו לא נתרחק כלל מהש"י ואדרבא הוא מתאמר בנפשו עוד לאמר כי מצוה הוא עושה כל הימים כמו שהשיא לחוה לאמר והייתם כאלהים לכן ההתחלת העבדות שיהיה האדם מכיר בעצמו כי חטא

איך יקבלו אותי?

שפתי צדיקים נביאים

כמו שכתוב מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועוזב ירוחם (משלי כח, יג). וזה נלמד ממעשה יהודא ותמר הנאמר בתורתינו הקדושה כי החטא של יהודא היה גדול עד מאד כמו שאמרו חז"ל (ב"ר פה, א) על פסוק בגדה יהודא וכו' (מלאכי ב, יא) דקאי על יהודה שבעל בת אל נכר ע"ש במדרש ועם כל זה כשהודה ולא בוש זכה למעלה עליונה שיצא ממנו כל מלכות בית דוד ומשיח צדקנו שיבא במהרה בימינו. ועל זה קאי נמי דברי הנביא רק מחמת כבודו של אותו הצדיק אינו מזכיר את שמו בפירוש רק ברמז ואומר שובו אלי ואשובה אליכם ר"ל אם תשובו בתשובה שלימה בוידוי וחרטה כנ"ל בודאי גם אני אשוב אליכם ואקבל את תשובותיכם. ואם תאמרו איך נשא פנינו מפני הבושה על זה אומר אנכי אנכי מנחמכם ר"ל תוכלו ללמוד מן יהודה ותמר כי יהודה אמר (בראשית לח, יז) אנכי אשלח גדי עזים, ותמר אמרה (שם, כה) לאיש אשר אלה לו אנכי הרה, והוא הודה ברבים ולא בוש שאמר (שם, כו) צדקה ממני כו' זאת תהא נחמותיכם גם כן ולא תבושו להודות.

בעל שם טוב במדבר פרשת נשא

וכן פירשנו ומודה ועוזב ירוחם (משלי כ"ח, י"ג) לשון דרחים רבנן (שבת כ"ג ב) פירוש, אפשר שיבוא לאהבתו יתברך שמו אם מודה ועוזב, כי מקובל עבדות שלו והוא רצוי, אך אחר כך יעשה מה שלבו חפץ בתשובה

נועם אלימלך הוספות ליקוטי שושנה

ומלמד אותנו הכתוב להתוודות בדרך הזה שאנחנו בטוחים בחמלתו יתברך שמו שירחם עלינו וימחול לנו על חטאתינו ולא בעצבות שמפרש את חטאיו ומעורר דינים על עצמו כי אם בבטחון גדול כמאמר הכתוב (משלי כח, יג) ומודה ועוזב ירוחם

הפוטנציאל הגלום בהודאה בטעות

ערבי נחל דברים שופטים - דרוש ג

ולז"א הכתוב הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי, כי על גוף החטא ממתין השי"ת הרבה אולי יעשה תשובה, משא"כ האומר לא חטאתי ודאי לא ישוב ולא ישמע לקול מוכיחים, שאי אפשר כלל להחזיר אדם כזה בתשובה על ידי תוכחת מוסר

תניא ליקוטי אמרים פרק יא

ויש מי שהרע גובר בו יותר ומתלבשי' בו כל שלשה לבושים של הרע ומחטיאו בעבירות חמורות יותר ובעתים קרובים יותר אך בינתיים מתחרט ובאים לו הרהורי תשובה מבחי' הטוב שבנפשו שמתגבר קצת בינתיים אלא שאין לו התגברות כל כך לנצח את הרע לפרוש מחטאיו לגמרי להיות מודה ועוזב ועל זה אמרו רז"ל רשעים מלאים חרטות שהם רוב הרשעים שיש בחי' טוב בנפשם עדיין

הסיכוי הגלום בטעות

אמרי אמת בראשית פרשת ויחי

איתא בילקוט (רמז קנט) מכסה פשעיו לא יצליח (משלי כח יג) זה קין ומודה ועוזב ירוחם זה יהודה, לכאורה מכסה פשעיו היינו מה שאמר קין השומר אחי אנכי (בראשית ד ט), אך הלא איתא (בר"ר כב כח) שקין אמר עשיתי תשובה ונתפשרתי, אולם יש תשובה מיראה ויש תשובה מאהבה ואיתא בשפת אמת (וירא תרנ"ב) על הפסוק (בראשית יח טו) ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת ששרה עשתה תשובה מיראה וכיחשה החטא אולם צריך לתקן גוף החטא על ידי תשובה מאהבה וזהו ויאמר לא כי צחקת היינו לתקן גוף הצחוק, התשובה של קין היתה מיראה וזהו מכסה פשעיו שנראה שגוף החטא ישנו עוד, איתא (יומא פו ב) שבתשובה מאהבה זדונות נעשות לו כזכיות כי תשובה מאהבה היינו שרוצה לעשות רצון השי"ת ואינו רוצה לזוז מרצון השי"ת וממילא נתקן למפרע ונעשה הכל רצון השי"ת, וזהו הכח של יהודה והיינו ידך בעורף אויביך שעיקר האויב הוא היצר הרע, וכן דוד המלך אמר (תהלים קט כב) ולבי חלל בקרבי היינו שעקר כל היצר הרע (עי' ב"ב יז א) ולא כמו מכסה פשעיו שעל ידי תשובה מיראה נשאר עוד רושם מהחטא, איתא בגמרא (ב"ק צב א) מי גרם לראובן שיודה יהודה והקשו בתוס' הלא עוד מקודם עסק ראובן בשקו ובתעניתו, אולם מקודם היה רק תשובה מיראה, תשובה מאהבה מתקנת כל החטא כענין והסר שטן מלפנינו ומאחרינו וביהודה השם הוא מלפניו ומלאחריו.

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]