נושאים

בעל שם טוב לפרשת פנחס - אשר יוציאם ואשר יביאם

בעש"ט לפרשת פנחס - אשר יוציאם ואשר יביאם

 

בן פורת יוסף בראשית פרשת בראשית

כמו שכתבתי בשם מורי זלה"ה יפקוד ה' איש אשר יוציאם ואשר יביאם (במדבר כז, כז), כי ראש הדור יוכל להעלות כל הדיבורים והסיפורים של אנשי דורו לקשר הגשמי ברוחני כמו תרי בדחי וכו' (תענית כב א), ודפח"ח, וכן כתבתי בכתבי במ"א.

 

בעל שם טוב בראשית פרשת בראשית אות קו, ליקוטים יקרים דף ג' ע"ג

ריב"ש אמר בענין עובדא זו כשאני מדבק מחשבתי בבורא יתברך שמו, אני מניח הפה לדבר מה שירצה, כי אני מקשר הדברים בשורש העליון בבורא יתברך, שכל דבר יש לו שורש למעלה בספירות, גם לפעמים כשבני אדם מדברים הרבה מדברים בטלים ואני יושב ביניהם, אני מדבק עצמי בבורא יתברך כראוי, ואני מקשר את כל דבריהם למעלה דבוק יותר:

 

דגל מחנה אפרים בראשית פרשת לך לך

ויש לפרש על פי מה ששמעתי בשם מורי ומצאתי וראיתי בכתבי הקודש של הרב מו"ה יעקב יוסף הכהן בשם אא"ז נ"ע זללה"ה כי יש בחינת קטנות וגדלות בכל הדברים וגם בעניני סיפורי מעשיות בני האדם וגם ראיתי במקום אחד שהסיפורים הם לעלות אותן הנפשות האחוזים בסיפורים וארציות ולפי דעתי הוא הנקרא זיווגא דקטנות כמו שראיתי במקום אחר בשמו

 

תולדות יעקב יוסף שמות פרשת שמות

וכן יש יחודים בכל דבורים וספורי גשמיים גם כן, וכמו ששמעתי בשם מורי שהוא מייחד את עצמו עם אחותה דמטרוניתא בספורים גשמיים, והטעם ביאר וכו'.

וכן אמר הרב הנ"ל, כי על ידי שמדבר עם המוני עם, מקרב את עצמו עמהן, ויכול לקרבן לתורה ולמצות, והוא בסוד ו' כורע לגבי ה' כדי להעלותה, אם כן נק' דברי גשמיים גם כן בסוד מ"ן על דרך הנ"ל.

ויש שמתפלל בעת שמדבר עם חבירו דברים גשמיים, כי כל ספורים הוא על ידי אותיות א"ב, ועד"ז נזכר בתורה וכתובים כמה עניני ספורים, כגון ואומר אל ארתחששתא וגו', והיה מתפלל אז אל הש"י. ישמע חכם ויוסף לקח, שזהו כוונת הש"ס להשמיענו בענין ד' מלכים הנ"ל, שיש לייחד קודשא בריך הוא ושכינתיה בכל המדריגות של האדם באשר הוא שם, גם כשאינו יכול ללמוד באיזה זמן וכו', ודפח"ח.

 

תולדות יעקב יוסף שמות פרשת תצוה

עוד י"ל, דשמעתי בשם מורי פירוש הש"ס דהני תרי בדחי דהוי בני עלמא דאתי (תענית כב א), ועל פי שאלה נאמרה לו, דהענין דהני תרי בדחי הי' כל עסקם להתחבר עם כל איש ואיש, וליחד קבה"ו בכל פרטי מעשה איש, הן בביתו של כל איש ואיש, או בעסקיו, ובכלל ובפרט, זולת מי שהי' לו צער ח"ו לא הי' יכול לייחד יחודו להתחבר עמו, לכך היו מבדחי לי' בדברים עד ששמח ונתחבר עמו לדבק אתו עמו בו יתברך וכו', והוא כלל גדול, והבן, ודפח"ח.

 

דגל מחנה אפרים בראשית פרשת וירא

כי יש לפעמים יושב הצדיק בין כמה אנשים ומדבר עמהם כמה דברים גשמיים וסיפורים שכפי הנראה הם דברים בטלים ובאמת הצדיק ההוא היושב הוא דבוק מחשבתו בה' והדיבור שמדבר אף שלהם הם גשמיים ודברים בטלים והוא חושב ומסתכל בזה דברים רוחנים דברים קדושים וכן בכל סיפורי העולם שמספרים לפניו ומדברים עמו בכל ענינים הוא מסתכל תמיד ענינים קדושים באותן הדיבורים, וכמו ששמעתי מן אא"ז נ"ע זללה"ה שמה שאומות העולם משוררים לידע"ר בכולם הם בחינת יראה ואהבה בהתפשטות מעילא לתתא בכל המדריגות התחתונים:

 

דגל מחנה אפרים ויקרא פרשת מצורע

כי כן שמעתי מאא"ז זללה"ה כי כל עליות של האדם אי אפשר להיות כי אם על ידי ראשי וצדיקי הדור הן המדות של האדם הן דיבורים שלו הכל הצדיק יכול להעלות ויש שתי בחינות בזה יש אנשים שהצדיק מעלה אותן בתורתו ותפילתו ויש אנשים שאינו יכול להעלותן כי אם בשיחה שלו על דרך ועלהו לא יבול (תהלים א', ג') אפילו שיחת חולין יש בו צורך אף שנראה שהם דברים בטלים ובאמת הצדיק מעלה אותו על ידי דיבורים שלו שמדבר עמו וכן שמעתי מאא"ז זללה"ה, ולאו כל אדם זוכה לזה כמו שאמר אא"ז זללה"ה על המשנה (כתובות י"ג א) ראוה מדברת עם אחד ודי בזה:

 

בן פורת יוסף בראשית פרשת חיי שרה

והנה כתבתי במ"א ביאור משנה (כתובות פ"א מ"ח) ראוה מדברת עם אחד בשוק וכו', על פי ביאור מורי זלה"ה ש"ס (חגיגה ט ב) אין דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחד וכו', יעו"ש בספרי. ובזה יובן ראוה מדברת עם אחד בשוק, כי גם בשוק שעוסק בעסק עולם הזה מכל מקום דבורו הוא עם אחד, על ידי יחודים וכו'.

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]