נושאים

בעל שם טוב לפרשת מסעי - מסעות החיים

בעל שם טוב לפרשת מסעי - מסעות החיים

 

דגל מחנה אפרים במדבר פרשת מסעי

ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם ואלה מסעיהם למוצאיהם (לג, ב). רבו בזה הספיקות

א) בראשונה נאמר מוצאיהם למסעיהם ואחר כך נאמר בהיפוך,

ב) ויכתוב משה וגו' נאמר על פי ה' ואחר כך לא נאמר על פי ה',

אך דע ששמעתי בשם אא"ז זללה"ה כי כל המסעות היו מ"ב והם אצל כל אדם מיום הולדו עד שובו אל עולמו, ולהבין זה כי מיום הלידה והוצאתו מרחם אמו הוא בחינת יציאת מצרים כנודע ואחר כך נוסע ממסע למסע עד בואו לארץ החיים העליונה וכמו שכתבתי על פסוק (במדבר ט', י"ח) על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו כי הוא בחינת גדלות וקטנות עיין שם בפסוק הנ"ל,

וגם שמעתי מאיש אחד מיוחד שהמ"ב מסעות הוא בחינת הספירה משם מ"ב מלילה ראשונה של פסח עד חג השבועות שהוא השלימות בקבלת התורה ואף על פי שהם מ"ט יום כל שבוע הוא בחינה אחת הכוללת כידוע ושורשם הם מ"ב והם מרמזים נגד מ"ב המסעות הנכתבים פה, ובודאי נכתבו המסעות בתורה להורות הדרך הישר לאיש הישראלי לידע הדרך אשר ילך בו כל ימי חייו ליסע ממסע למסע

וידוע שכל המסעות הם בחינת קדושים וטהורים כמו ששמעתי מן אא"ז זללה"ה בשם ספר ברית מנוחה (דף ז': דפוס ווארשא תרמ"ד) קברות התאוה הוא בחינת החכמה כי שם קברו את העם המתאוים (במדבר י"א, ל"ד) פירוש מי שבא למדת חכמה אזי בטל ממנו כל התאוות מרוב דביקותו בו יתברך ומזה נבין לכל המסעות שבודאי הם בחינות קדושות ומעלות רמות וכן גם כן תבערה בודאי היא בחינת קדושה אך הם כאשר באו למקומות הללו נשתנה הדבר על ידי מעשיהם ונהפך להם ללא טובה רחמנא ליצלן כמו שמפורש בתורה קברות התאוה וכן שאר מסעות כי שם קברו כפשוטן וכן בתבערה כי בערה בם אש ה' ואם היו נוסעים ובאים למסעות הנ"ל ולא ישנו אותם במעשיהם בודאי היה מאיר להם כל מסע ומסע באור הגנוז בתוכו ודי בזה למבין:

והוא שאמר הכתוב אלה מסעי בני ישראל ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' פירוש משה כתב בתורה המסעות איך הם עומדים ברומו של עולם מתחילת יציאת האדם מרחם אמו עד בואו לארץ החיים העליונה כדי שידע האדם הדרך אשר ילך בה על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם היינו האיך שינו אותם במעשיהם ללא טובים ולכך לא נאמר כאן על פי ה' והבן זה, וה' יורנו בדרך הישר והאמת לפניו אמן:

 

דגל מחנה אפרים במדבר פרשת בהעלותך

על פי ה' יסעו בני ישראל ועל פי ה' יחנו וגו' (ט, יב). ראוי לשים לב על שנאמר בפרשה זו שלש פעמים על פי ה' ועל פי ה', ובראשונה נאמר על פי ה' יסעו ועל פי ה' יחנו ושתי פעמים נאמר על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו בודאי לא לחנם נשתנה הלשון וגם הוכפל שלש פעמים דבר אחד,

ויש לומר לפי עניות דעתי בזה על פי ששמעתי אומרים בשם הרב המנוח מו"ה יהודא ליב פיסטינר זללה"ה על פסוק (תהלים מ"ח, ט"ו) הוא ינהגנו על מות היינו כעלם הזה דרך משל כשאביו לימד אותו לילך בתחילה מוליך אותו מעט בידו ואחר כך מניחו ומרחיק את עצמו מעט ממנו וכוונתו כדי שילך התינוק בעצמו ומחמת זה הוא מרגיל התינוק בתנועות ההילוך וכן עושה כמה פעמים ובכל פעם הוא מרחיק את עצמו יותר כדי להרגילו שילך בעצמו בלי שום סיוע והרחקה, והנמשל הוא לאבינו מלכנו מתחילה נותן הקדוש ברוך הוא לאדם תענוג בעבודתו ומוליך בעצמו את לבו אליו ואחר כך מרחיק את עצמו ממנו כדי שילך הוא בעצמו מעט על ידי השתדלותו והתפעלותו וזהו הוא ינהגנו עלמות היינו כעלם ותינוק הזה עד כאן:

וזהו בתחילת עבודה בימי בחרותו ואחר כך כשנתגדל בעבודת ה' יתברך הוא גם כן בבחינת זה והוא בחינת קטנות וגדלות שני וכשהוא בקטנות ומבין זאת שהוא בבחינת ההסתרה רחמנא ליצלן ומגעגע על זה ומשתדל והולך ממדריגה למדריגה ומקרב עצמו בהליכה אל אביו שבשמים אז בודאי גם המדריגות קטנות שלו יש לו עילוי גדול על ידי זה כי ממנו בא אל בחינת הגדלות ונעשה ממש כסא ומרכבה למדריגה העליונה...

וזהו מה ששמעתי בשם המנוח מו"ה שאול זללה"ה ממעזיבוז רמז בגמרא (בבא מציעא נ"ט א) אוקירו לנשייכו כדי דתתעתרו, נשייכו הוא לשון שכחה כמו נשני אלהים (בראשית מ"א, נ"א) היינו כשנופל לפעמים לבחינת קטנות ושוכח בה' אל תבוזו אותי לומר כי עזב ה' אותי חלילה ונשכחתי חס ושלום רק אדרבה היא כי היכא דתתעתרו היינו לבוא אחר כך מזה למדריגה גדולה, וזהו גם כן אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה (תהלים קי"ח, כ"ב) וזהו שנאמר (זכריה ד', י') מי בז ליום קטנות וגו' והבן:

וזהו שרימזה התורה הקדושה כלל כל בחינת עבודת האדם מנעוריו עד עולם והוא שכתוב שלש פעמים על פי ה', בראשונה על פי ה' יסעו ועל פי ה' יחנו היינו כי היא תחילת עבודת האדם מה שהקב"ה בעצמו מוליכו וזהו על פי ה' יסעו ואחר כך מניחו וזהו על פי ה' יחנו שמה שהוא נופל ממדריגתו הוא על פי ה' שהניחו ומרחיק את עצמו ממנו מעט בכדי שיורגל בעבודה לילך הוא בעצמו להתקרב אל אביו שבשמים... ואחר כך מפרש שתי פעמים על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו והוא לרמוז על קטנות ראשון וגדלות ראשון וקטנות שני וגדלות שני ובזה יתורץ קושית הגמרא שמקשה בשלמא על פי ה' יסעו וגו' עיין שם ולפי דרכינו יובן כי כשהוא על פי ה' הנסיעה אזי גם כן החניה היא על פי ה' כי נעשה כסא ומרכבה כנ"ל והבן:

 

תולדות יעקב יוסף קונטרס אחרון

עוד שמעתי בשם מורי, כשהלך בנסיעה הידועה הראה לו רבו, במקום זה הי' מרומז הנסיעה שהי' נוסעין ישראל במדבר במסע זו, וכל נסיעות האדם מרומז בתורה וכו'. וכן כשנשברה לו הספינה והי' בעצבות גדול, ובא רבו ותמה עליו, והראה לו באיזה עולמות הוא עכשיו, והיו שמות אהי' וצרופי אהי' וכו', ואז התחזק בלבו למתקן בשרשן כידוע לו וכו', ודפח"ח.

 

מקור מים חיים במדבר פרשת מסעי הערה ד

ועיין בספר נתיב מצותיך בנתיב אמונה שביל א' אות ט' וזה לשונו, ורבינו הקדוש אור החיים אמר עליו מרן הבעש"ט, שנשמתו מרוח דוד של אצילות, ובכל לילה שמע תורה מפי הקדוש ברוך הוא, ורוב קדושתו אי אפשר לכתוב והיה מיורדי המרכבה, וגילוי נשמות, ומדרגת רוח הקודש אמת, ומרן הקדוש היה נפש דוד דאצילות, והיה רוצה שיתקשרו ביחד נפש ורוח, ויתגלה הנשמה וחיה דאצילות, ויהיה הגאולה אמיתית, ושאל אותו על ידי גיסו הקדוש ר' גרשון מקיטוב אם יהיה יכולת שיסע לירושלים ויתראה עם הקדוש פנים בפנים, והשיב, שיכתוב לו שיעיין בעת שרואה את צלם דמות תבניתו בעולמות עליונים, אם הוא רואה את כל איבריו ודיוקנו אם לא, והשיב מרן הקדוש שאינו רואה את עקביו, ואמר הקדוש שלא יטריח את עצמו כי לחנם יהיה טרחתו, ומרן לא השיג את האגרת הזה, ומסר נפשו ונסע, אף שאמרו לו מן השמים שלא יסע, מסר נפשו ונסע בימי החורף, ובחג הפסח היה בעיר סטאמבול ושם עשה נוראות ונפלאות עד שנשמע בבית הקיסר, והיה מה שהיה, והוצרך לברוח בספינה, ואמרו לו מן השמים שיחזור ולא רצה, ולקחו ממנו כל המדריגות אף תורתו ותפילתו, שלא ידע לומר ברוך בתוך הסידור, שלא הבין האותיות, ואמר מה בכך אסע עם הארץ ובור אל הצדיק אור החיים לארץ הקדושה, וקיבל הכל, עד שנשברה הספינה, ובתו הצדקת אדל טבעה בים, וצעקה אבי הרחמן היכן אתה שאתה רואה בצרתי, ומרוב צערו וצרתו וגם שנסתלקו ממנו כל המדריגות וכל הקדושה בא אליו הס"מ ימח שמו ואמר לו מה שאמר, וכשראה שצרתו צרה גדולה שבאה נפשו עד שאול, אמר שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, רבון העולמים אני חוזר לביתי, ותיכף בא אליו רבו המובהק אחיהו השילוני הנביא והראה לו היכן היה וכו', וברגע הביאו בחזרה לסטמבול, ומשם נסע תיכף לביתו, עד כאן לשונו.

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]