נושאים

בעל שם טוב לחודש אלול - תשובת הזכרון

בעל שם טוב לחודש אלול - תשובת הזכרון

 

בעל שם טוב שמות פרשת כי תשא, קונטרס דברים נחמדים בסוף ספר גנזי יוסף

ומקנך תזכר. הוא מורה ענין התשובה, דהעיקר חטא בא לאדם מן התגברות הבהמיות שלו, זהו נקרא מקנך, לכן צריך להעלות הבהמיות שלו למקום הזכירה, להזדכך הגשמיות להכניע להרוחניות הקדושה, ויהיה האדם בסוד הזכר שהוא רחמים, ומכניע הבהמיות, ומשבר התאוות שלו, רק להעלות כל תאוות הראשיות לה', וזהו פירוש וכל מקנך תזכר, ודברי פי חכם חן:

 

בן פורת יוסף בראשית פרשת מקץ

עוד י"ל ויוסף הוא השליט וגו' (מב, ו). ואגב נבאר פסוק פ' וישב (לז, ב) אלה תולדות יעקב יוסף וגו'. ופסוק ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו ויהי מקץ שנתים ימים וגו' (מ, כג - מא, א). דהרב מוהר"ם מקוצי... סיפר אשר נגלו אליו בחלום הלילה שעיקר אזהרת כל התורה הוא מצות הזכירה, וההיפך הריסת התורה הוא השכחה...

ובזה יובן ולא זכר שר המשקים את יוסף, ור"ל שמפורש (דברים ח, י - יד) ואכלת ושבעת וגו' ורם לבבך ושכחת... נמצא על ידי שביעה שנקרא שר המשקים, בא לשכחה, וזה שאמר ולא זכר שר המשקים את יוסף שהוא בחינת הזכירה, רק וישכחהו, והיא רמז הגלות הבא על ידי השכחה, כמו בגלות מצרים אצל פרעה סוד הערף והשכחה, עד שבא סוד הדעת והזכירה הוא משה ויוסף, וז"ש (שמות יג, יט) ויקח משה את עצמות יוסף עמו, ואז היה סוד הגאולה...

והנה שבע פרות הטובות... הם בחינת הזכירה והגאולה, ושבע פרות הרעות הם מצד הקליפה והשכחה הגורם גלות, וכמ"ש ונשכח כל השבע, וכל הענין ההוא, עד לבסוף יעץ יוסף את פרעה יעשה פרעה ויפקד פקידים... שבא לייעץ ולעשות תקנה נגד השכחה הגורם גלות, וז"ש ויפקד פקידים, בסוד פקד פקדתי וגו' (שמות ג, טז) סימן הגאולה, והבן.

והשיבו אין נבון וחכם... כי יוסף הוא גדר הזכירה לסלק השכחה והגלות, וכאשר באמת נאמר (שמות א, ו - ח) וימת יוסף וכל אחיו, מגדר הזכירה, ויקם פרעה, שהוא השכחה, אשר לא ידע את יוסף דייקא, סוג הזכירה, זה היה סבת הגלות עד שבא משה ויקח עצמות יוסף עמו רמז הגאולה, וכן לעתיד, וכנ"ל.

 

תולדות יעקב יוסף שמות פרשת בשלח

בפסוק ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלדים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא וגו' (יג, יז). ושמעתי בשם מורי, כשהזכרים קודם בשם הוי"ה אז הוא חסד גובר, ומה שגובר השכחה הנק' פרעה, עכשיו וי"הי בשלח פרעה, את העם, שהם איברי האדם שהיו עד עכשיו מוכנעין תחת יד פרעה, ועתה שילח את העם שהם איבריו לחירות. ולא נחם אלדים דרך ארץ פלשתים, כי יש בחינה הנק' דרך, שם ס"ג ושם אה"יה קס"א גימטריא דרך, אשר משם ניזונין אפילו הרשעים, כי עד שם אינו מגיע פגם וחטא בני אדם התחתונים, ועל זה נאמר אם (תרשע) [חטאת] מה תפעול לי (עי' איוב לה, ו), ולכך תשובה מהני, כי שם לא הגיע פגם החטא. אם חטא בזנות, לא מתעורר שם רק בחי' אהבה, רק למטה עשה רשימות רעות על ידי חטאו, ובעושה תשובה עשה רשימות טובים ונתקן הכל, כי העלה המדריגות עד הבינה שהיא אהי"ה וכו'. ואמר שיש בעמקות הזה דברים נפלאים, והמשכיל יבין. וז"ש ולא נחם אלדים דרך ארץ פלשתים, כי מן הדרך הזה, ארץ פלשתים שהם הקליפות גם כן ניזונין, ולא נחם דרך ההוא כי קרוב הוא, ר"ל כי השכחה הנקרא פרעה קרוב הוא, ופן יראה בחינה זו הנק' דרך על דרך הנ"ל, ויש מקום בזה וכו', ותיכף בהעלות על דעתו זה אז קרוב לחזור אל פרעה שהיא השכחה, לכך ויסב וגו', ודפח"ח

 

בן פורת יוסף בראשית הקדמה

והנה בכל ששת ימי החול אין יחוד וזווג למעלה, בסוד ותלכנה שתיהן (עי' רות א, יט) שתי ההי"ן, כי אות י"ו שהם הזכרים אינם בייחוד עם ב' ההי"ן, משא"כ בשבת נמשך ב' יסודות אבא וז"א, י"ו, הנקרא יומים, לייחדן עם הלחם שהם ב' ההין, ונעשה יחוד שלם.

 

בן פורת יוסף בראשית פרשת בראשית

ששמעתי ממורי נשיו הטו [את] לבבו (מלכים א יא, ד), שאין לך שום תיבה בתורה שאינו סובל ב' משמעות שהוא בחי' דכר ונוקבא וכו', יעו"ש, א"כ אין לך שום דבר נברא בעולם שלא יהיה כלול מהכל, והבחירה נתונה לו להטות לאיזה בחינה שירצה, לכך נשיו הטו לבבו.

 

בן פורת יוסף דרשות והוספות שבת הגדול (א)

כשיש התעוררת תשובה מן התחתונים שנקרא אשה מזרעת תחלה, אז ילדה זכר שהוא רחמים, משא"כ כשאין התעוררת תשובה מלמטה כי אם אחר שמעוררין אותו מלמעלה, אז יולדת נקבה

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]