נושאים

בעל שם טוב לחודש אלול - וידוי

בעל שם טוב לערב יום הכיפורים - וידוי

 

בעל שם טוב בראשית פרשת בראשית

ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו. משל ששמעתי, שהיה מלך אחד על כמה וכמה מדינות קרובים ורחוקים, ולמקצת הימים רצה לעמוד על ענין בני המדינה אם הם עובדים אותו באמת, ושלח אחד מעבדיו וכסות ולשון שינה, כאילו הוא מלך הרוצה להלחם עם מלך זה, ויש שעמדו להלחם נגדו, ויש שאמרו מה לנו להלחם, אי מר מלכא אנא עבדא וכו', עד שבא זה למדינה אחת שהיו חכמים גדולים, וחקרו הענין, איך אפשר שיהיה דבר זה כפשוטו, מכמה טעמים, ודאי שהוא שליח המלך לנסות לבני אדם אם ימרדו במלך, לכך יצאו לקראתו ואמרו לו הדברים, והוטב בעיניו על חכמתם, ופנה לדרכו:

והנמשל מובןקיח) שזהו שנזכר בזוהר (ח"ב קס"ג א) ענין היצר הרע נמשל לזונה שצוה המלך לפתות את בנו וכו' יעוין שם, הגם שיש בזה ענין פנימי כמו ששמעתי ממורי עניןקיט) וידוי אשמנו, שהמלך בעצמו כסות ולשון שינה ובא לכבוש המלכה וכו' ודי בזה למבין, והוא דבר גדול כאשר קבלתי ממוריקכ) שבכל צער האדם בגשמי וברוחני שאם נותן לב שגם בזה הצער הוא ה' יתברך בעצמו, אלא שהוא דרך לבוש, וכאשר נודע לו זה הוסר הלבוש ונתבטל הצער וכל גזירות רעות והאריך בזה ודברי פי חכם חן, וכאשר שמעתי ממנו גם כן ענין ה' אלפי"ן אמר אויב ארדוף אשיג אחלק (שמות ט"ו, ט') שאלופו של עולםקכא) הוא כאן בהסתר ודברי פי חכם חן: (תולדות יעקב יוסף ויקהל דף ע"ה ע"ב)

 

בעל שם טוב בראשית פרשת בראשית

משל מלך אחד שמושל בכיפה, ושלח אחד מעבדיו שינסה המדינות, כאילו הוא עבד מורד באדונו, וקצת המדינות עשו עמו מלחמה ושלטו עליו, וקצת מדינות השלימו עמו, ובמדינה אחת היו חכמים והרגישו שזהו רצון המלך עושה וכו', יעוין שם, והנמשל מובן, שיש בני אדם שעושין מלחמה עם היצר הרע שעושה עצמו כאילו הוא עבד מורד באדונו, שמפתה בני אדם שלא יעשו רצון הבורא ומלך העולם, ועומדין כנגדו עד ששלטו ביצר, על ידיקכב) גודל המלחמה וסיגופים גדולים, ויש בני אדם שהרגישו שהוא עושה רצון הבורא, ושם מלובש שמו הקדושקכג) מן ע"ב שמות הקדושים סאל שהוא ממתיק לסמא"ל, וזהוקכד) שכוונת שם הקדוש כוז"ו שבכל מקום יש כ"ו [גימטריא] שם הוי"ה בזו ובזו וכמו ששמעתי זה ממורי והבן: (תולדות יעקב יוסף ויקהל דף ע"ה ע"ד)

 

בעל שם טוב בראשית פרשת בראשית

שמעתי בשםקכה) ש"ב מהר"י משל אחד (בענין המשמרות שניתקנו) למלך שהיו לו כמה מדינות, פעם אחד ביקש לחקור אם המה באמנה אתו ובחר אחד מעבדיו עם כמה חיילות שילכו למדינות ולומר שהוא מורד במלך, אז יבחנו מי הם שיתקרבו אליו ומי שילחמו במלחמה כנגדו, וכך עשה, ולכד כמה מדינות, ואיזה מדינות עשו משמורות לשמור פתחי העיר נגד המורד, שלא ילכוד המדינה, ועשו משמר פלוני ביום פלוני וכיוצא בזה, והגבור מהם יהיה בפתח המדינה להבין מקול הקריאה אם ניגש השונא למדינה, והנה נמצא בהם חכם אחד שנתן לב להבין הדבר, איך אפשר שיתן המלך הגדול מקום לעבד נבזה למרוד בו עם מעט מזעיר חיל, אין זה כי אם לנסות בו המדינה, והלך זה החכם ודיבר עמו תחנונים ומלט העיר והמדינה בחכמתו:

והנמשל מובן כי היצר הרע שהוא מורד באדונו בכוונת הבורא, שיראה מי שיתקרב אליו ומי ילחום כנגדו, והאיש המשכיל יבין בכוונת היצר הרע לשם שמים לעשות רצון הבורא, בתחנונים ידבר רש עם המורד שכוונתו לעשות רצון ה' יתברך, אם כן הפרד מעלי וכו': (תולדות יעקב יוסף פרשת נח דף י"ג ע"ב)

 

תולדות יעקב יוסף בראשית פרשת ויחי

ועוד יש בחינת בקשה, על פי שבארתי פסוק באלוני ממרא (בראשית יח, א), שהיצר הרע הוא עושה עצמו כעבד מורד באדונו, והולך לכבוש מדינות לנסות בני אדם, עד שבא למדינה והרגישו בזה, ובקשו ממנו, והניח המדינה והלך לו וכו', יעו"ש.

והוא כלל גדול לאיש הצדיק שלוחי דמטרוניתא, איך יתנהג עם היצר הרע הנקרא אמורי, לפעמים בחרבי ולפעמים בקשתי.

וז"ש ואני נתתי לך, ר"ל ואני בחינת מדריגת התפלה שהיא קול יעקב, ויעקב הכולל חג"ת, להעלות דרך ג' קוין, נתתי לך - למדריגת צדיקיא דאינון שלוחי דמטרוניתא. שכם אחד על אחיך, שהם המוני עם המתפללין כמצוות אנשים מלומדה, שאינם צריכין לזה, רק אתה וכיוצא בך צריכין לזה, שהוא אשר לקחתי נצוצי הקדושה במעלת התפלה, מיד האמורי הם המחשבות זרות שהיו בקליפה תחת יד עשו, ולקחתי ממנו בחרבי ובקשתי כנ"ל, והבן.

 

צפנת פענח שמות פרשת יתרו

ובזה נבאר גם כן ש"ס (שם יב א) לעשות כרצון איש ואיש (אסתר א, ח), אמר רבא לעשות כרצון המן ומרדכי. וקשה, הא הם שני הפכים. ולפי הנ"ל אתי שפיר, כי מרצון המן נמשך רצון מרדכי, וק"ל, דשמעתי ממורי זלה"ה ושבית שביו וכו' (דברים כא, י), אם כן מרצון המן יש לידע איך לעשות בחשק וזריזות רצון מרדכי, והבן.

 

צפנת פענח שמות פרשת תרומה

כי ב' סוגי אנשים העומדים נגד יצרם, כמו שכתבתי במקום אחר עבדיך נשאו את ראש כל אנשי המלחמה אשר בידנו (במדבר לא, מט) בביאור משנה (אבות פ"ד מ"א) איזהו חכם הלומד מכל אדם, איזהו גבור הכובש את יצרו - כי יש כת אנשים העומדים נגד יצרם, שיעשו היפך היצר הרע, והוא הנכון, כמו ששמעתי מה שאמרו חז"ל (קדושין כו ב) לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, פירוש שיעשו ההיפך, כי לפעמים וכו'. ויש כת אנשים במדריגה עליונה יותר מכת הנ"ל, והוא תואר חכם הלומד מכל אדם, גם מיצר הרע, ותוכו אכל וקליפתו זרק, כמו רבי מאיר (חגיגה טו ב), ולבחינה זו צריך שיהיה גבור וכו', יעו"ש. ולהרחיב זה שמעתי משל, שהי' עבד מורד באדונו לנסות המדינות בעצת אדונו המלך הגדול, והיו ג' סוגי אנשים, א' שנכנעו מיד אל העבד למרוד באדונם. ב' עשו מלחמה ומסרו נפשם שלא למרוד באדונם. ג' בחכמה כיוונו האמת, אמרו לו וכו', עיין זה במקום אחר.

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]