נושאים

בעל שם טוב לסוכות - סכיה ברוח הקודש

בעל שם טוב לסוכות - סכיה ברוח הקודש

 

כתר שם טוב ח"ב אות תב

כלל העולה שיום השבת הוא יום קדוש, שמאיר ומתגלה בהירות מקדוש שהוא הש"י קדוש הקדושים, ומאיר על כל הברואים, ועיקר על עמו ישראל, כי זה סוד פריסות סוכת שלום, הפי' הוא כי סוכה ר"ל יסכה שהוא סוכה ברוח הקודש שהוא לשון צפיה, שהוא ענין הבהירות המתגלה, כדי שעי"ז ישתוקקו הנשמות אליו, ועיני כל אליו יצפו. ושלום הוא ענין התקשרות הברואים בבורא ית', כי זהו שלימות ושלום הכל א'. וענין שנקרא סוכה הוא שהוא כמו סכך שיש בו נקבים ומתנוצץ אור השמש בו דרך הנקבים, כמו כן הבהירות של הש"י מתגלה לכל אחד ואחד לפי ערכו, לא' בניצוץ קטן, ולא' גדול מזה, ולזה נק' סוכה.

 

כתר שם טוב ח"א אות רמו

כי שמש ומגן ה' אלהים, פי' וידוע כי שם הוי' נקרא שמש, וז"ש שמש ומגן, פי' כמו מחיצה המגין בעד אור השמש הוא הדמיון כמו ה' אלהים, ר"ל כמו שא"א להסתכל בשמש מגודל אור בהירתו אם לא ע"י מגן ומסך המבדיל שהוא המגן בעד אור השמש שיוכלו חלושי הראות ליהנות מאורו, כך הוא שם הוי' ב"ה שאורו רב מאד מגודל אור בהירותו אור החסד והרחמים שבו, אם לא היה לאורו הגדול מסך המבדיל לא היו יכולים העולמות לקבלו, לכך הוצרך לצמצמו ולהגבילו בתוך שם אלהים גי' הטבע, שהוא המגן.

וזשארז"ל לע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה והרשעים מתלהטין בה והצדיקים מתרפאין כו', רמזו להנ"ל, פי' שלע"ל יוציא שם הוי' מנרתיקו שהוא שם אלהים גי' הטבע, שעתה הוא מלובש בתוכו, וצדיקים מתרפאין בה כי אז כח הצדיקים רב, ויקויים בהם והיו עיניך רואות את מוריך ויהיה ההנהגה עמהם למעלה מהטבע, ויוכלו לקבל בהירותו ורחמיו הגדולים וחסדיו המרובים ומתרפאים בהם. אבל לא כן הרשעים אלא מתלהטין, כמ"ש הנביא ה' כגבור יצא, כלומר ה' אע"פ שהוא מדה"ר רחמים גמורים, עכ"ז כשיוציא שם הוי"ה מנרתיקה ילבוש נקם כגבור כמו מדת הדין, ויפרע מן האומות, שיתהפך לרשעים מדה"ר למדה"ד

 

כתר שם טוב ח"ב ת-ב

הדיבור של ישראל הוא עולם הדיבור, כביכול, המחיה העולם, ומחשבתן הוא עולם המחשבה, וכן למעלה ממנו. ועוה"ז מקבל אותיות הדיבור דרך אמצעות המדות חסד דין רחמים, לפי שעוה"ז יש בו שטח וגבול צריך לקבל ע"י המדות.

והנה קדושת שבת במוסף, בכתר, שאנחנו מעלין עולם הדיבור בכתר, שאנחנו מעלין עולם הדיבור בעולם המחשבה, ושם הבהירות גדול עד שאין נראה התחלקות המדות, כמשל השמש שאין יכולין להסתכל בו מחמת גודל הבהירות שבו, והאור היוצא ממנו יכולין להסתכל בו ולהשיגו ולהנות ממנו לסיבת מיעוט בהירותו, כי אלו היה באור בהירות כמו בשמש לא היו יכולים ג"כ להשיגו. כמו כן שמש ומגן ה' צבאות

וסוד השבת, ובזהר מהו שבת שמא דקב"ה, וארז"ל והנה ארז"ל כל השומר שבת כהלכתו אפילו עובד ע"ז כדור אנוש מוחלין לו, דאיתא מה היה העולם חסר מנוחה, בא שבת בא מנוחה דהעולם נברא בו' ימי המעשה ובדבורו של הש"י דהיינו אותיות התורה , ונעשה הכל מאי"ן, אבל עדיין לא הי' כח הפועל בנפעל כי זהו קיומו, פי' כי הקב"ה נקרא מנוחה שאין שייך בו תנועה, כי תנועה לא שייך כ"א בדבר שהוא בזמן ובמקום, אבל הקב"ה הוא א"ס ואינו נעתק ממקום למקום, וגם אינו בגדר זמן.

והנה בשבת במוסף, בקדושת כתר, שאנו מעלין עולם הדיבור בעולם המחשבה, ושם הבהירות גדול עד שאין נראה התחלקות המדות

לפי זה לא ישאר חיות לעוה"ז התחתון. ועוה"ז הוא צורך גבוה, כי אין מלך בלא עם. ע"כ תיכף שאנו אומרים אי"ה מקום כבודו, ואי"ה מרמז לג' ראשונות שאין שם התחלקות המדות, תיכף אחר זה אנו אומרים ממקומו הוא יפן ברחמים, דהיינו להשפיע טובו לכאן, לפי שאין מלך בלא עם.

 

מקור מים חיים בראשית פרשת בראשית הערה כא

ובספר שפת אמת להרב מבערזאן פרשת בראשית וזה לשונו, נודע מה שאמר הבעל שם טוב זלה"ה על פסוק כי שמש ומגן ה' אלהים, כי שמש הוא בחינת רחמים שם הוי"ה ומגן הוא בחינת דין, בחינת אלהים, החופה על בחינת רחמים, וכשמסירים המגן מאיר בחינת השמש בחינת הרחמים, והנה זה גופא הוא חסד גדול, כי אם היו תמיד חסדים מגולים שופעים אלינו, לא היה ניכר החסד כלל כי ידוע אשר יתרון האור מן החושך (קהלת ב', י"ג) לכן אנו אומרים מגן אברהם, בחינת חסד כידוע יש עליו בחינת מגן הנ"ל, עד כאן לשונו.

 

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]