נושאים

כי תבא - אלה

 

זוהר לפרשת כי תבא - אלה

דברים כח פס' סט

אלה דברי הברית אשר צוה ה' את משה לכרת את בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר כרת אתם בחרב

מדרש תנאים לדברים פרק יז פסוק ב כי

אשר יעשה את הרע מגיד שאין רע אלא ע"ז שכל העובד ע"ז פורק עול  ומפר ברית ומגלה פנים בתורה שנ' לעבר בריתו ואין ברית אלא תורה שנ' (כח סט)  אלה דברי הברית

זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויחי דף רכח עמוד א

ות"ח כד בעא יעקב לברכא לאינון בני יוסף חמא ברוח קודשא דזמין לנפקא מאפרים ירבעם בן נבט פתח ואמר מי אלה מאי שנא דאמר בעבודה דא דסטרא דע"ז (ובא ראה כשרצה יעקב לברך לאותם בני יוסף ראה ברוח הקודש שעתיד לצאת מאפרים ירבעם בן נבט, פתח ואמר מי אלה מה מיוחד שאמר בעבודה זו שהיא מצד ע"ז)  (שמות ל"ב) אלה אלהיך ישראל אלא רזא איהו (אלא סוד הוא), כל אינון סטרין דההוא חויא בישא... אקרון אלה ואינון מזדמנין בעלמא בכל אינון סטרין דלהון (כל אותם צדדים של אותו נחש רע... נקראים אלה והם מזדמנים בעולם בכל אותם צדדים שלהם), ורוח דקודשא אקרי זאת דאיהו רזא דברית רשימא קדישא דאשתכח תדיר בב"נ (ורוח הקודש נקראת זאת שהיא סוד ברית רישום קדוש שנמצא תמיד באדם) וכן (שם ט"ו) זה אלי ואנוהו (ישעיה כ"ה) זה ה' אבל אלין אקרון אל"ה ועל דא כתיב אלה אלהיך ישראל ובגין כך כתיב (שם מ"ט) גם אלה תשכחנה ואנכי רזא דזאת לא אשכחך וכתיב (איכה א') על אלה אני בוכיה דההוא חובא גרמא לון למבכי כמה בכיין (אבל אלו נקראים אל"ה ועל כן כתוב אלה אלהיך ישראל ומשום כך כתוב גם אלה תשכחנה ואנכי שהוא סוד של זאת לא אשכחך. וכתוב על אלה אני בוכיה שאותו חוב גרם להם לבכות כמה בכיות), ד"א על אלה אני מ"ט בגין דאתייהיב רשו לאתר דא לשלטאה על ישראל ולחרבא בי מקדשא ובגין דאתייהיב לון רשו לשלטאה (דבר אחר, על אלה אני מדוע, כיון שניתנה רשות למקום זה לשלוט על ישראל ולהחריב את בית המקדש ומשום שניתן להם רשות לשלוט), אני בוכיה דא רוחא קדשא דאקרי אני (אני בוכיה זו רוח הקודש שנקראת אני) ואי תימא הא כתיב (דברים כ"ח) אלה דברי הברית הכי הוא ודאי דכל אלין לא מתקיימי אלא מגו אלה דתמן כל לווטין שריין כמה דאוקימנא דאיהו ארור ובגין דא אקדים ואמר אלה דקיימא למאן דעבר דברי הברית (ואם תאמר הרי כתוב אלה דברי הברית, כן הוא ודאי שכל אלו לא מתקיימים אלא מתוך אלה, ששם כל הקללות שורות כמו שהעמדנו שהוא ארור ומשום כך הקדים ואמר אלה שעומדים למי שעבר דברי הברית) (ויקרא כ"ז) אלה המצות אשר צוה יי' בגין דכל פקודא דאורייתא לאתדכאה בר נש ולא יסטי מארחא דא ויסתמר מתמן ויתפרש מנייהו (אלה המצוות אשר צוה ה' כיון שכל מצוות התורה לטהר את האדם ולא יסטה מדרך זו וישתמר משם ויפרוש מהם), ואי תימא (בראשית ו') אלה תולדות נח הכי הוא ודאי דהא נפק חם דאיהו אבי כנען וכתיב (שם ט') ארור כנען ואיהו רזא דא דאלה ועל דא כל הני התוכא סוספיתא דדהבא ועל דא כתיב מי אלה, ישראל כד עבדו עגלא כתיב ויאמרו אלה אלהיך ישראל (ואם תאמר אלה תולדות נח כך הוא ודאי שהרי יצא חם שהוא אבי כנען וכתוב ארור כנען והוא סוד זה של אלה ועל כך כל אותם היתוכי סיגי הזהב ועל זה כתוב מי אלה, ישראל כשעשו את העגל כתוב ויאמרו אלה אלהיך ישראל)

זוהר כרך ב (שמות) פרשת תרומה דף קכו עמוד ב

ר"ש פתח (שיר ו) מי זאת הנשקפה כמו שחר יפה כלבנה ברה כחמה איומה כנדגלות, מי זאת רזא דתרין עלמין מתחברן כחדא ודא הוא עולם ועולם (מי זאת סוד שני עולמות מתחברים כאחד וזהו הוא עולם ועולם), מ"י הא (בראשית לא א) אוקימנא דרגא עלאה לעילא שירותא דקיימא בשאלתא ואקרי מ"י כמה דאת אמר (מ"י הרי העמדנו דרגה עלינו למעלה, תחילה שעומדת בשאלה ונקראת מ"י כמו שאתה אומר) (ישעיה מ) שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, זא"ת דרגא תתאה לתתא עלמא תתאה ותרווייהו תרין עלמין בחבורא חדא בקשורא חדא כחדא (זא"ת דרגה תחתונה למטה עולם תחתון ושניהם שני עולמות בחיבור אחד בקישור אחד כאחד)

זוהר - הקדמה דף א עמוד ב

אמר ר"ש אלעזר בני פסוק מילך ויתגלי סתימא דרזא עלאה דבני עלמא לא ידעין (אמר ר' שמעון אלעזר בני פסוק פסוקך ויתגלו הסתומים העליונים שבני האדם לא יודעים), שתיק רבי אלעזר, בכה רב שמעון וקאים רגעא חדא (שתק ר' אלעזר בכה ר' שמעון ועמד רגע אחד), א"ר שמעון אלעזר מאי אלה, אי תימא ככביא ומזלי הא אתחזן תמן תדיר (אמר ר' שמעון אלעזר מהו אלה, אם תאמר כוכבים ומזלות הרי נראים שם תדיר)... אי על מלין סתימין לא לכתוב אלה דהא אתגלייא איהו (אם על דברים סתומים לא לכתוב אלה שהרי התגלו הם), אלא רזא דא לא אתגליא בר יומא חד דהוינא על כיף ימא ואתא (אלא סוד זה לא התגלה חוץ מיום אחד שהייתי על שפת הים ובא) אליה"ו ואמר לי ר' ידעת מה הוא מי ברא אלה, אמינא ליה אלין שמיא וחיליהון עובדא דקודשא בריך הוא דאית ליה לבר נש לאסתכלא בהו ולברכא ליה דכתיב (אמרתי לו אלו שמים וחילם מעשה הקב"ה שיש לו לאדם להסתכל בהם ולברך אותו שכתוב) (שם ח') כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך וגו' יי' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ, א"ל ר' מלה סתימה הוה קמי קודשא בריך הוא וגלי במתיבתא עלאה ודא הוא, בשעתא דסתימא דכל סתימין בעא לאתגלייא עבד ברישא נקודה חדא ודא סליק למהוי מחשבה (אמר לי דבר סתום היה לפני הקב"ה וגילה בישיבה של מעלה וזה הוא, בשעה שהסתום מכל סתום רצה להתגלות עשה בתחילה נקודה אחת וזה עלה להיות מחשבה) צייר בה כל ציורין חקק בה כל גליפין ואגליף גו בוצינא קדישא סתימא גליפו דחד ציורא סתימאה קדש קדישין בניינא עמיקא דנפק מגו מחשבה ואקרי מ"י שירותא לבנינא (צייר בה כל ציורים חקק בה כל חקיקות, וחקק תוך האור הקדוש הסתום חקיקה של ציור אחד סתום, קודש קדשים בנין עמוק שיצא מתוך המחשבה ונקרא מ"י, תחילה לבנין), קיימא ולא קיימא, עמיק וסתים בשמא, לא אקרי אלא מ"י (מתקיים ולא מתקיים, עמוק וסתום בשמו, לא נקרא אלא מ"י) בעא לאתגלייא ולאתקרי בשמא ואתלבש בלבוש יקר דנהיר וברא אלה וסליק אל"ה בשמא (רצה להתגלות ולהקרא בשמו והתלבש בלבוש יקר שהאיר וברא אלה ועלה אל"ה בשם), אתחברון אתוון אלין באלין ואשתלים בשמא אלהים ועד לא ברא אלה לא סליק בשמא אלהים (התחברו אותיות אלו באלו והושלמו בשם אלהים ועד שלא ברא אלה לא עלה בשם אלהים), ואינון דחבו בעגלא על רזא דנא (ואלו שחטאו בעגל על סוד זה) אמרו (שמות ל"ב) אלה אלהיך ישראל, וכמה דאשתתף מ"י באלה הכי הוא שמא דאשתתף תדיר, וברזא דא אתקיים עלמא, ופרח אליהו ולא חמינא ליה, ומניה ידענא מלה דאוקימנא על רזא וסתרא דילה (וכשם שהשתתף מ"י באלה, כך גם הוא השם שהשתתף תמיד, ובסוד זה התקיים העולם. ופרח אליהו ולא ראיתי אותו, וממנו ידעתי דבר שהעמדתי על סוד וסתר שלו), אתא רבי אלעזר וכלהו חברייא ואשתטחו קמיה בכו ואמרו אלמלא לא אתינא לעלמא אלא למשמע דא די (בא ר' אלעזר וכל החברים והשתטחו לפניו בכו ואמרו אלמלא לא באנו לעולם אלא לשמוע זאת די)

 

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]